Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 12/754/14.4.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 12/754/14.4.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αριθμ. απόφ. 12/754/14.4.2016

(ΦΕΚ Β' 1345/13-05-2016)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, τις περιπτώσεις, (β) και (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 5, την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παράγραφο 4 του άρθρου 12, την παράγραφο 7 του άρθρου 13, την παράγραφο 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 3 του άρθρου 15, την περίπτωση (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 21 και την περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 3556/2007. (ΦΕΚ Α/91/30.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τον Ν. 1338/1983 περί εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ Α/34/17.3.1983).

3. Την Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2007 «για τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά».

4. Την Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ»

5. Την υπ' αριθμ. 1/434/3.7.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του Ν. 3556/2007» (ΦΕΚ Β/1222/17.7.2007).

6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2166/1993, (ΦΕΚ Α/137/24.8.1993) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.»

7. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005),

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1


Η παρούσα απόφαση έχει ως σκοπό την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και ειδικότερα, τις διατάξεις του άρθρου 3 με τις οποίες απαλείφονται το άρθρο 2, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 και το άρθρο 16 της Οδηγίας 2007/14/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Η προσαρμογή γίνεται με τροποποίηση της υπ' αριθμόν 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 2

Το άρθρο 10 της υπ' αριθμόν 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
1. Η ενημέρωση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 3556/2007 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης, το οποίο υπολογίζεται αναφορικά προς το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση από τον εκδότη, βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007,
(β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
(γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3% σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 λόγω της απόκτησης ή διάθεσης του άρθρου 11 του Ν. 3556/2007,
(δ) προκειμένου περί χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία ισχύει περίοδος άσκησης, αναφορά της ημερομηνίας ή της χρονικής περιόδου κατά την οποία θα αποκτηθούν, ή μπορεί να αποκτηθούν, μετοχές, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
(ε) την ημερομηνία λήξης ή εκπνοής του χρηματοπιστωτικού μέσου,
(στ) την ταυτότητα του κατόχου του χρηματοπιστωτικού μέσου,
(ζ) την επωνυμία του εκδότη των υποκειμένων μετοχών.
2. Η προθεσμία ενημέρωσης είναι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 3556/2007. Η ενημέρωση πραγματοποιείται προς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
Εάν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο συνδέεται με περισσότερες από μία υποκείμενες μετοχές, πραγματοποιεί ξεχωριστή ενημέρωση προς κάθε εκδότη των υποκείμενων μετοχών.»

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργούνται: (α) το άρθρο 12 της υπ' αριθμόν 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και (β) η παράγραφος 4 του άρθρου 13, της υπ' αριθμόν 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις


1. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2166/1993.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven