Αριθμ. 1478/55462/ 12.5.2016 Τροποποίηση των Υπουργικών αποφάσεων με αριθμ 104/7056/21−01−2015 (ΦΕΚ Β΄/147) και με αριθμ. 1406/52601/04−5−2016 (ΦΕΚ 1291 Β΄/2016) σχετικά με την παράταση υποβολής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και μεταβιβάσεων για το έτος 2016

Αριθμ. 1478/55462/ 12.5.2016 Τροποποίηση των Υπουργικών αποφάσεων με αριθμ 104/7056/21−01−2015 (ΦΕΚ Β΄/147) και με αριθμ. 1406/52601/04−5−2016 (ΦΕΚ 1291 Β΄/2016) σχετικά με την παράταση υποβολής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και μεταβιβάσεων για το έτος 2016

Αριθμ. 1478/55462

(ΦΕΚ Β' 1353/13-05-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄38).

2. Τους κανονισμούς (ΕΕ):

α) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/1978, (ΕΚ) αριθμ. 165/1994, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου»,

β) 809/2014 (L227/69 της 31.07.2014) της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την από 4η Μαΐου 2016 αλληλογραφία από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. με την οποία επιβεβαιώθηκε η ψήφιση του κανονισμού που τροποποιεί τον εκτελεστικό καν.(ΕΕ) 809/2014, δίνοντας τη δυνατότητα στα κ−μ να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης των γεωργών στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για το έτος 2016.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι υπουργικές αποφάσεις:

Α) Η με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 (ΦΕΚ 147 Β΄/2015) όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 1242/52354/12−05−2015 (ΦΕΚ Β΄ 924), 1584/66059/12−06−2015 (ΦΕΚ Β΄ 1337) και 322/9580/25−01−2016 (ΦΕΚ Β΄ 88) υπουργικές αποφάσεις.

Β) Η με αριθμ. 1406/52601/4−5−2016 (ΦΕΚ 1291 Β΄/2016), προκειμένου να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και της αίτησης μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2016 έως τη 15η Ιουνίου 2016.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 υπουργικής απόφασης


Τροποποιείται η με αριθμ. 104/7056/21−01−2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 147 Β΄/2015) ως εξής:

Στο άρθρο 38 προστίθεται η παράγραφος 8 ως κάτωθι:
«8. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2016 αντί της ημερομηνίας 15η Μαΐου που αναφέρεται στις παραγράφους 3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία 15η Ιουνίου».

Άρθρο 3
Τροποποίηση της με αριθμ. 1406/52601/4−5−2016 υπουργικής απόφασης


Τροποποιείται η με αριθμ. 1406/52601/04−5−2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1291 Β΄/2016), ως εξής:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται με την κάτωθι:
«1. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι δυνατή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Προκειμένου οι αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους.
Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 15η Ιουνίου 2016. Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης».
Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται με την κάτωθι:
«2. Αίτηση ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης του εκάστοτε έτους, γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την 15 Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η υποβολή της αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι την 11η Ιουλίου 2016».

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 12 Μαΐου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠηγή: Taxheaven