ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 109/12.5.2016 Απόρριψη αίτησης αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού Οριστικού Προσδιορισμού Προστίμου Φ.Π.Α.

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 109/12.5.2016 Απόρριψη αίτησης αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού Οριστικού Προσδιορισμού Προστίμου Φ.Π.Α.

Θεσσαλονίκη,12-05-2016
Αριθμός απόφασης: 109

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ,
ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας : 546 30 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο :2313333251
ΦΑΞ    : 2313333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
δ. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».
ε. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
στ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/4-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».
ζ. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β165/19-1-2015) «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».
η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.4.2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
θ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2.    Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.    Την με ημερομηνία κατάθεσης «    » και με αριθμό πρωτοκόλλου «    » ενδικοφανή προσφυγή και την με ημερομηνία κατάθεσης«    » και με αριθμό πρωτοκόλλου «    » αίτηση αναστολής του «    » του «    », ΑΦΜ «    », κατοίκου «    » επί «    », Τ.Κ. «    », κατά της υπ.αρ. «    » Οριστικού Προσδιορισμού Προστίμου Φ.Π.Α. του Προϊσταμένου της «    » Δ.Ο.Υ. «    », φορολογικού έτους 2001.

4.    Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

5.    Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από «    » και με αριθμό πρωτοκόλλου «    » ενδικοφανούς προσφυγής και της από «    » και με αριθμό πρωτοκόλλου «    » αίτησης αναστολής του «    » του «    » και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της αίτησης αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ 1 Ν.4174/2013 «ο υπόχρεος εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση , ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοση της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ.4 Ν.4174/2013 «ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3.Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασης της στον υπόχρεο , μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση , η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί...»

Επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/2014 ορίζεται ότι : «1. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι'αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. ...

2. Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος , καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο αιτών καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος.

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.

Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ... τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ. Φ.Α.Σ κατά τη διπλογραφική μέθοδο , με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.

2.    Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος 2 Κεφαλαίου Γ': «..2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο... 3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο    ».

Επειδή, όπως κρίθηκε με την 496/2011 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως «ανεπανόρθωτη» βλάβη, η αποσόβηση της οποίας καθιστά, σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 του Συντάγματος, επιβεβλημένη την παροχή προσωρινής προστασίας, νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (4962011ΣτΕ(ΑΝΑΣΤ), 2164/2012ΣτΕ, 322/2013 ΣτΕ(ΑΝΑΣΤ), 1362013ΣτΕ(ΑΝΑΣΤ)). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 202§2 ΚΔΔ, προκειμένου περί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης καθ' εαυτήν, αλλά απαγορεύεται η λήψη από τη Διοίκηση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 μέτρων. Τούτο δε ισχύει όταν ο αιτών επικαλείται ως λόγο αναστολής ανεπανόρθωτη βλάβη από την λήψη των συγκεκριμένων μέτρων.

Επειδή, επομένως για να δοθεί αναστολή είσπραξης θα πρέπει να προβάλλεται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, προσωπικός λόγος ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης και δεν αρκεί η απλή επίκληση υποθετικής ή ενδεχόμενης βλάβης. Δεν χορηγείται αναστολή, εφόσον ο αιτών δεν επικαλείται, ούτε αποδεικνύει συγκεκριμένη βλάβη. Επίσης έχει γίνει παγίως δεκτό, ότι η χρηματική ζημία την οποία προκαλεί η εκτέλεση διοικητικής πράξεως δεν συνιστά βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η προκαλουμένη χρηματική ζημία έχει τέτοια έκταση, ώστε προκαλεί ανεπανόρθωτο ή δυσχερώς επανορθώσιμο οικονομικό κλονισμό της επιχειρήσεως του αιτούντος ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του. (βλ Ε.Α. 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 2082000, 45/2010ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ), 732/2007 ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ), 483/2010ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ), 502/2011 ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ), 1152013ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ)).

Επειδή εν προκειμένω, ο αιτών δεν ζητά την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη κάποιου συγκεκριμένου μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον
ΚΕΔΕ ή διοικητικού μέτρου, λόγω της επελθούσας ειδικά οριζόμενης βλάβης και μάλιστα ανεπανόρθωτης (28/2012 ΔΕφΑ(ΣΥΜΒ), αλλά ισχυρίζεται ότι από την πληρωμή του αμφισβητούμενου φόρου και λαμβανομένων υπόψη του περιορισμένου ετήσιου εισοδήματος του θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, συνιστάμενη στο να μην μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει καθόσον είναι συνταξιούχος με αυξημένα έξοδα λόγω ηλικίας.

Επειδή ο αιτών συνυπέβαλε δήλωση του ν.1599/1986 κατά την κατάθεση της αίτησης αναστολής σύμφωνα με την οποία ο αιτών εμφανίζει για το φορολογικό έτος 2014 φορολογητέο εισόδημα «    » ευρώ και για το οικονομικό έτος 2014 φορολογητέο εισόδημα «    » ευρώ ενώ για τη σύζυγό του δηλώνει για το φορολογικό έτος 2014 «    » ευρώ και για το οικονομικό έτος 2014 δηλώνει «    » ευρώ. Επίσης ο αιτών δηλώνει για το φορολογικό έτος 2014 και για το οικονομικό έτος 2014, ότι είναι ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 100% ενός σκάφους αναψυχής μήκους 5 μέτρων και με έτος πρώτης νηολόγησης το έτος 2011 και αγοραία αξία «    » ευρώ.

Σύμφωνα με το υποσύστημα-πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών ο αιτών είναι ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 100% ενός Ε.Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας «    » κυβισμού «    » κ.ε. με ημερομηνία πρώτης άδειας «    » Επίσης, ο αιτών είναι ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 100% ενός Φ.Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας «    » και ημερομηνία πρώτης άδειας «    ». Τέλος, ο αιτών και η σύζυγός του είναι κύριοι διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και αγροτεμαχίων όπως προκύπτει από τη συνημμένη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. -πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ν.4223/2013.

Επειδή περαιτέρω, ο αιτών δεν αποδεικνύει το βάσιμο των προβαλλόμενων λόγων αναστολής και την οικονομική του αδυναμία, καθώς από όλα τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται, ότι δεν θα πληγεί ανεπανόρθωτα η περιουσιακή του κατάσταση, υπό την έννοια ότι θα διακινδυνεύσει ο βιοπορισμός του ίδιου και της οικογένειας του, ενώ η παρούσα οικονομική κρίση δεν αναιρεί την δυνατότητα ανάλωσης κεφαλαίου παλαιότερων ετών, με την έννοια της δυνατότητας χρήσης των ποσών αυτών προς κάλυψη υφιστάμενων οικονομικών υποχρεώσεων.

Επειδή η καταβολή ποσοστού 50% του βεβαιωθέντος φόρου, λαμβανομένης υπόψη της ως άνω περιουσιακής του κατάστασης δεν οδηγεί σε ανεπανόρθωτο οικονομικό κλονισμό ή σε στέρηση των μέσων βιοπορισμού του, δεδομένης μάλιστα της ύπαρξης δυνατότητας καταβολής του με την ισχύουσα ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών.

Επειδή, για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Διεύθυνσή μας αδυνατεί να προβεί σε ασφαλή συμπεράσματα για τα εισοδήματα και την εν γένει περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος και κατ' επέκταση ν' αποφανθεί περί της ανεπανόρθωτης ή μη βλάβης της από τη καταβολή του βεβαιωθέντος ποσού. Συνεπώς, ελλείψει των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων, η αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ 1002/2014 απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από «    » και υπ.αρ.πρωτ. «    » αίτησης αναστολής καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού (δηλαδή ποσού «    » ευρώ =«    »Χ 50%) της υπ'αριθμ. «    » Οριστικού Προσδιορισμού Προστίμου Φ.Π.Α. φορολογικού έτους 2001, συνολικού ποσού «    »€ αντίστοιχα του Προϊσταμένου της «    » Δ.Ο.Υ. «    ».


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Πηγή: Taxheaven