ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 116/13.5.2016 Απόρριψη του αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 116/13.5.2016 Απόρριψη του αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος

Θεσσαλονίκη, 13/05/16
Αριθμός απόφασης: 116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310554268
ΦΑΞ: 2313333258

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

ε. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

στ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1159205 ΕΞ 2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/4-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

ζ. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1006534 ΕΞ 2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β165/19-1-2015) «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».

η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.4.2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

θ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τη με ημερομηνία κατάθεσης «……..» και με αριθμό πρωτοκόλλου «……..» ενδικοφανή προσφυγή και αίτηση αναστολής του «……..», κατοίκου «……..», ΑΦΜ «……..», κατά των α)υπ.αρ. «……..» οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, διαχειριστικής περιόδου « », ποσού 137.012,92 ευρώ, β)της υπ.αρ. «……..» πράξης επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, διαχειριστικής περιόδου «……..», ποσού 781,33 ευρώ, και γ)της υπ.αρ. «……..» οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου «……..», ποσού 29.876,53 ευρώ, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. «……..».

4. Τις α)υπ.αρ. «……..» οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, διαχειριστικής περιόδου « », ποσού 137.012,92 ευρώ, β)υπ.αρ. «……..» πράξη επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, διαχειριστικής περιόδου
«……..», ποσού 781,33 ευρώ, και γ)υπ.αρ. «……..» οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου «……..», ποσού 29.876,53 ευρώ, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. «……..».

5. Τις «……..» απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την από «……..» εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με αριθμό πρωτοκόλλου «…….. » αίτησης αναστολής, που συνυποβάλλεται με την ενδικοφανή προσφυγή, του «……..», κατοίκου «……..», ΑΦΜ «……..», και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της αίτησης αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθροσ 63 παρ 1 Ν.4174/2013 «ο υπόχρεος εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση , ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοση της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθροσ 63 παρ.4 Ν.4174/2013 «ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3.Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασης της στον υπόχρεο , μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση , η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.»

Επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1002/2014 ορίζεται ότι : «1. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι'αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. ...

2. Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει : α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος , καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο αιτών καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος.

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.

Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο … τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ. Φ.Α.Σ κατά τη διπλογραφική μέθοδο , με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.

3. Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος 2 Κεφαλαίου Γ': «..2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. 3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο……..».

Επειδή, όπως κρίθηκε με την 496/2011 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως «ανεπανόρθωτη» βλάβη, η αποσόβηση της οποίας καθιστά, σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 του Συντάγματος, επιβεβλημένη την παροχή προσωρινής προστασίας, νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει ((βλ Ε.Α. 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 2082000, ΣτΕ 45/2010 ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ), ΣτΕ 732/2007 ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ), 483/2010 ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ), 502/2011 ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ), 115/2013 ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ)). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 202§2 ΚΔΔ, προκειμένου περί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης καθ' εαυτήν, αλλά απαγορεύεται η λήψη από τη Διοίκηση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 μέτρων. Τούτο δε ισχύει όταν ο αιτών επικαλείται ως λόγο αναστολής ανεπανόρθωτη βλάβη από την λήψη των συγκεκριμένων μέτρων.

Επειδή, επομένως για να δοθεί αναστολή είσπραξης θα πρέπει να προβάλλεται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, προσωπικός λόγος ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης και δεν αρκεί η απλή επίκληση υποθετικής ή ενδεχόμενης βλάβης. Δεν χορηγείται αναστολή, εφόσον ο αιτών δεν επικαλείται, ούτε αποδεικνύει συγκεκριμένη βλάβη. Επίσης έχει γίνει παγίως δεκτό, ότι η χρηματική ζημία την οποία προκαλεί η εκτέλεση διοικητικής πράξεως δεν συνιστά βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η προκαλουμένη χρηματική ζημία έχει τέτοια έκταση, ώστε προκαλεί ανεπανόρθωτο ή δυσχερώς επανορθώσιμο οικονομικό κλονισμό της επιχειρήσεως του αιτούντος ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του. (βλ Ε.Α. 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 2082000, ΣτΕ 45/2010 ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ), ΣτΕ 732/2007 ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ), 483/2010ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ), 502/2011 ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ), 115/2013ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ)).

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Δ/νσή μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, στην περίπτωση που ο αιτών επικαλεστεί κι αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καταβολή αυτή.

Επειδή, η ανωτέρω προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δεν έχει το απαιτούμενο από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1209/6.9.2013 απόφασης του Γεν.Γραμ.Δημ.Εσόδων περιεχόμενο, όσον αφορά στα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα της ιδίας, του συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και την περιουσιακή τους κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής. Ειδικότερα, η εν γένει περιουσιακή κατάστασή του ιδίου, της συζύγου του στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, έχει ουσιώδεις παραλείψεις και ανακρίβειες. Και τούτο γιατί ο αιτών περιορίζεται στη δήλωση μόνο των εισοδημάτων του που προέρχονται από την άσκηση του επαγγέλματός του στην Ελλάδα, παραλείποντας να δηλώσει υπευθύνως αν διαθέτει τυχόν καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και συναφή τραπεζικά προϊόντα και το ύψος αυτών, επενδύσεις σε κινητές αξίες, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Επειδή, η ανωτέρω έλλειψη υποβολής υπεύθυνης δήλωσης δεν θεραπεύεται από τα λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν προσκομίζει ο αιτών, καθώς δεν δηλώνονται τα ως άνω αναφερόμενο στο νόμο και τις σχετικές ΠΟΛ.

Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση ο αιτών, παρόλο που αιτείται την αναστολή καταβολής των ως άνω ποσών, εντούτοις ούτε επικαλείται στα έγγραφα των υπό εξέταση αιτημάτων του, ούτε εξειδικεύει, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, αλλά ούτε κι αποδεικνύει με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων την προαπαιτούμενη -σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις- για τη χορήγηση της αναστολής αυτής ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστεί από την ενδεχόμενη καταβολή των εν λόγω ποσών. Οι παραλείψεις μάλιστα αυτές είναι ιδιαιτέρως ουσιώδεις δεδομένου ότι μόνη η χρηματική ζημία, ως κατ' αρχήν επανορθώσιμη, δε δικαιολογεί τη χορήγηση αναστολής καταβολής, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, εξαιτίας των οποίων η οικονομική επιβάρυνση από την καταβολή συνεπάγεται ανεπανόρθωτο κλονισμό της επιχείρησης του υπόχρεου ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (ΕπΑν ΣτΕ 675/2003, 36, 164, ΣτΕ 514/2001, ΣτΕ 757/2002).

Επειδή, ο αιτών, προκειμένου να αποδείξει την ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστεί από την καταβολή των βεβαιωθέντων σε βάρος της ποσών προσκόμισε τα εξής έγγραφα: α) υπεύθυνη δήλωση (μόνο του ιδίου και όχι της συζύγου του), σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι τα παγκόσμια εισοδήματα του είναι «……..», ενώ τα εισοδήματά του και η περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα περιγράφονται στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και ειδικότερα 1)Κατά το οικονομικό έτος «……..» είχε συνολικό εισόδημα «……..» €, ενώ η σύζυγός του είχε φορολογητέο εισόδημα «……..»€, 2) Κατά το φορολογικό έτος «……..» είχε συνολικό εισόδημα «……..» €, ενώ η σύζυγός του είχε συνολικό εισόδημα «……..»€, 3) Η περιουσιακή του κατάσταση έχει συνολική αξία «……..» €, ενώ της συζύγου του έχει συνολική αξία «……..»€, αποτελείται από πολλά ακίνητα (σύνολο «……..») καθώς και του συζύγου της (σύνολο «……..»), β) αντίγραφα εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους «……..» και φορολογικού έτους «……..», (χωρίς να προσκομίζει αντίγραφα Ε1 των αντίστοιχων ετών, γ)δήλωση ΕΝΦΙΑ «……..» του ιδίου και της συζύγου του.

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύεται ότι ο αιτών μαζί με την σύζυγό του διαθέτουν ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται περίπου στα «……..» ευρώ και «……..» ευρώ αντίστοιχα, αποτελείται από διάφορα
διαμερίσματα, αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως στην «……..», «……..» και «……..» και η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως για την κάλυψη των οικονομικών του υποχρεώσεων (π.χ. μίσθωση, υπεγγυότητα για λήψη δανείου προς εξόφληση των οφειλών της, εκποίηση κ.λ.π.). Επίσης αποδείχθηκε ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ο αιτών κατά το οικονομικό έτος «……..» είχε συνολικό εισόδημα «……..» €, ενώ η σύζυγός του είχε φορολογητέο εισόδημα «……..»€, ενώ κατά το φορολογικό έτος «……..» είχε συνολικό εισόδημα «……..» €, ενώ η σύζυγός του είχε συνολικό εισόδημα «……..»€,

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, που προκύπτουν από τα προσκομισθέντα ως άνω στοιχεία, σε συνδυασμό με το ύψος, τόσο του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, όσο και του ποσοστού 50% επί του ανωτέρω ποσού, του οποίου ζητείται η αναστολή καταβολής, κρίνουμε ότι η όποια καταβολή δεν είναι ικανή να προκαλέσει ουσιώδη απομείωση των μέσων βιοπορισμού του αιτούντος και της συζύγου του και ανεπανόρθωτη βλάβη. Εξάλλου, για την τεκμηρίωση της επικαλούμενης από τον αιτούντα ανεπανόρθωτης βλάβης, δεν αρκεί η υποθετική ή ενδεχόμενη βλάβη, αλλά απαιτείται ο κίνδυνος πρόκλησης ισχυρού κλονισμού του από την άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων, κάτι που δεν αποδεικνύεται στην κρινόμενη υπόθεση.

Επειδή, για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Δ/νσή μας αδυνατεί να προβεί σε ασφαλή συμπεράσματα για τα εισοδήματα και την εν γένει περιουσιακή κατάσταση του αιτούσας και κατ' επέκταση ν' αποφανθεί περί της ανεπανόρθωτης ή μη βλάβης του από τη καταβολή των βεβαιωθέντων ποσών. Πρέπει, συνεπώς, η αίτηση αναστολής ν' απορριφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1209/6.9.2013 απόφασης του Γεν.Γραμ.Δημ.Εσόδων.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των α)υπ.αρ. «……..» οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, διαχειριστικής περιόδου «……..», ποσού 137.012,92 ευρώ, β)της υπ.αρ. «……..» πράξης επιβολής προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, διαχειριστικής περιόδου «……..», ποσού 781,33 ευρώ, και γ)της υπ.αρ. «……..» οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. «……..».


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
Πηγή: Taxheaven