ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 80/12.5.2016 Απόρριψη του αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 80/12.5.2016 Απόρριψη του αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς

Καλλιθέα, 12/5/2016
Αριθμός απόφασης: 80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604...
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/29.8.2014).

γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών « Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014/9.4.2013 (ΦΕΚ 975/τ. Β'/ 17.4.2014) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης ....και με αριθμό πρωτοκόλλου……….., κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ……….., ενδικοφανή προσφυγή της………..του……….., κατοίκου ……….. (οδός αρ………..), με ΑΦΜ……….., κατά της υπ' αρ………..οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ………..

5. Την με ημερομηνία κατάθεσης………..και με αριθμό πρωτοκόλλου……….., κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ……….., αίτηση αναστολής της ίδιας για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της ως άνω πράξης.

6. Την από 18.04.2016 Έκθεση Απόψεων της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ………..

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την από ………..και με αριθμό πρωτοκόλλου ………..αίτησή της, η αιτούσα ………..του ………..με ΑΦΜ……….., ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της υπ' αρ. …οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ……….., συνολικού ποσού 19.003,78 €, ήτοι ποσού 9.501,89€ (19.003,78 € Χ 50%).

Επί της κρινόμενης αιτήσεως, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων των αιτημάτων αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «2. Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών…

3. Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος Γ': «..2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο. Διευκρινίζεται ότι η περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 2 της ως άνω ΠΟΛ, αναφέρεται στην έννοια του οικονομικού έτους, οπότε κατά την αληθή έννοια αυτής θα πρέπει να δηλώνονται τα έσοδα ή εισοδήματα των δύο προηγούμενων χρήσεων από το τρέχον φορολογικό έτος.»

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, στην περίπτωση που ο αιτών επικαλεστεί κι αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καταβολή αυτή.

Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, ΣτΕ 1041/2009, ΣτΕ 732/2007, 463, 698, ΣτΕ 707/2006, 181, ΣτΕ 661/2001, ΣτΕ 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ. Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση η αιτούσα την αναστολή της καταβολής του πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της υπ' αρ…..οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ……….., ήτοι ποσού 9.501,89€ (19.003,78 € Χ 50%), ισχυρίζεται ότι η εκτέλεση της ως άνω πράξης θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, η οποία δεν θα δύναται να αποκατασταθεί διαφορετικά σε περίπτωση ευδοκίμησης της ενδικοφανούς προσφυγής. Επειδή, επιπροσθέτως, για την επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού της αιτούσας, αυτή επικαλείται το προδήλως βάσιμο της ενδικοφανούς προσφυγής της. Όμως, όπως συνάγεται και από τις ανωτέρω αναφερόμενες σχετικές διατάξεις, η Υπηρεσία μας, κατά την εξέταση αιτημάτων αναστολής, δύναται να κρίνει αποκλειστικά και μόνο την πρόκληση στον υπόχρεο ανεπανόρθωτης βλάβης από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης και όχι την πιθανολόγηση ή ακόμη και τη βεβαιότητα ευδοκίμησης της ενδικοφανούς προσφυγής.

Επειδή, περαιτέρω, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων θα οδηγήσει στην πλήρη οικονομική της εξόντωση λόγω της μείωσης των εισοδημάτων της και θα επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στην οικονομική της κατάσταση αλλά και στον επαγγελματικό της προγραμματισμό.

Επειδή, προς απόδειξη του ανωτέρω ισχυρισμού της η αιτούσα καταθέτει στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, η οποία όμως δεν έχει το απαιτούμενο από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 απόφασης του Γεν. Γραμ. Δημ. Εσόδων περιεχόμενο, καθώς δε γίνεται σ' αυτήν καμία απολύτως αναφορά για τα παγκόσμια εισοδήματα ή έσοδά της από κάθε πηγή κατά το φορολογικό έτος 2015. Επιπλέον στην ανωτέρω προσκομισθείσα δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2014, η αιτούσα δηλώνει μεν ότι είχε εισόδημα 162,63 € από μερίσματα- τόκους, παραλείποντας ωστόσο να προσδιορίσει την προέλευση του ποσού αυτού. Υπό αυτά τα δεδομένα, η Υπηρεσία μας αδυνατεί να προβεί σε ασφαλή συμπεράσματα για τα εισοδήματα και την εν γένει περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 απόφασης του ΓΓΔΕ, και κατ' επέκταση ν' αποφανθεί περί της ανεπανόρθωτης ή μη βλάβης της από τη καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση η αιτούσα σύμφωνα με την ανωτέρω δήλωση, κατά το φορολογικό έτος 2014 έχει ατομικό εισόδημα ύψους 14.917,71€. Επίσης συμμετέχει με ποσοστό 37,5 % στο εταιρικό κεφάλαιο της υπό εκκαθάριση εταιρίας «………………», διαθέτει δύο (2) τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις ύψους 12.000 € και είναι ιδιοκτήτρια δύο (2) Ι.Χ. αυτοκινήτων, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 2.000 €.

Επειδή επιπλέον, σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που μας προσκομίζει, διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως (π.χ. μίσθωση, υπεγγυότητα για λήψη δανείου προς εξόφληση των οφειλών της, εκποίηση κλπ) για την κάλυψη των οικονομικών της υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, έχει την πλήρη κυριότητα ενός (1) ακινήτου στη……….., είναι συγκύρια κατά ποσοστό 37,5% δύο (2) ακινήτων στην… , πέντε (5) ακινήτων στη…. , και τεσσάρων (4) ακινήτων στο………..Επιπλέον είναι ψιλή κυρία κατά ποσοστό 50% τριών (3) ακινήτων στη………..

Η δε συνολική αντικειμενική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας της ανέρχεται στο ποσό των 185.241,96 €, όπως προκύπτει από την από………..και με αρ. ειδοποίησης……….. (ΑΧΚ………..) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2015.

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, που προκύπτουν από τα προσκομισθέντα ως άνω στοιχεία ( καταθέσεις, ακίνητη περιουσία, κτλ), σε συνδυασμό με το ύψος, τόσο του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, όσο και του ποσοστού 50% επί του ανωτέρω ποσού, του οποίου ζητείται η αναστολή καταβολής, κρίνουμε ότι η όποια καταβολή δεν θα προκαλέσει ουσιώδη απομείωση των μέσων βιοπορισμού της αιτούσας και ανεπανόρθωτη βλάβη, δεδομένου ότι η αξία της περιουσίας της είναι πολλαπλάσια του οφειλόμενου ποσού.

Συνεπώς από τα προεκτεθέντα δεν στοιχειοθετείται η ανεπανόρθωτη βλάβη, οπότε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων η αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη του αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού της υπ' αρ………..οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ……..


Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
Πηγή: Taxheaven