Αριθμ. πρωτ.: 17007/16.5.2016 Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α' τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αριθμ. πρωτ.: 17007/16.5.2016 Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α' τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αθήνα , 16 Μαΐου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 17007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/ νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Προβατάρης
Τηλ: 213 136 4802
e-mail: m.provataris@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Α' τριμήνου 2016 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΣΧΕΤ.:

1. Οι αρίθμ 74712/29.12.2010 και 74713/29.12.2010 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Το υπ'αρίθμ. Γ1/410/10-05-2016 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την υποβολή οικονομικών στοιχείων των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της ΕΛΣΤΑΤ και στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Χώρας για αποστολή τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα Νομικά Πρόσωπα αρμοδιότητας σας για την ορθή και πλήρη υποβολή των στατιστικών δελτίων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μηνός Μαρτίου 2016 (εάν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) ή α' τριμήνου 2016 (εάν δεν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (βάση ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ).

Σημειώνεται ότι επισυνάπτεται Παράρτημα με τους φορείς οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. Δεδομένου ότι το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή των εν λόγω δελτίων έχει παρέλθει, οι υπόχρεοι Φορείς παρακαλούνται όπως ενσωματώσουν τα οικονομικά τους στοιχεία το αργότερο έως την 27η Μαΐου 2016.

Κατά τη διαδικασία υποβολής, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:
- Στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων.
- Στην κατηγορία «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης», στην οποία καταγράφονται το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων απλήρωτων υποχρεώσεων του Φορέα προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υπάρχει διακανονισμός / ρύθμιση της πληρωμής σε δόσεις, είτε όχι.
- Στη μη συμπλήρωση αρνητικών μεγεθών (αριθμών).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης κ.α.α
Η Προϊσταμένη Τμ. Περιουσίας
Π.ΑλειφέρηΠηγή: Taxheaven