Κ.Υ.Α. αριθμ. 75959/Κ1/ 12.5.2016 Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Κ.Υ.Α. αριθμ. 75959/Κ1/ 12.5.2016 Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Αριθμ. 75959/Κ1

(ΦΕΚ Β' 1370/16-05-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α701-04-2014).

2. Τα άρθρα 6 και 26, παρ. 7 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163Α721-09-2010).

3. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες» (ΦΕΚ 194Α'/22-11-2010).

4. Το άρθρο 4, παρ. 1, περ. γ' του Π.δ. 150/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ' αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, άρθρο 4 παρ.1 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ 160Α'/ 31-07-2006).

5. Το άρθρο 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α'/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 52, παράγραφος 2, του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33Α'/27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α'/22-04-2005).

7. Το Π.δ. 114, άρθρα 50-53 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181Α'/29-08-2014).

8. Την αριθμ. Υ10/2015 (ΦΕΚ 2109Β'/29-09-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα».

9. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α'/23-09-2015).

10. Την, με αρ. 178761/Γ2/9.11.2015 απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 803/10.11.2015 τ. ΥΟΔΔ).

11. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168Β'/09-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο. Χουλιαράκη».

12. Την αρ. 150277/Α1/25-09-2015 απόφαση «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2110Β'/29-09-2015).

13. Το Π.δ. 70/22-09-2015 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 114Α'/22-09-2015).

14. Την αρ. 93258/Α1/12.6.2015 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του ΥΠΑΙΠΘ» (ΦΕΚ 1185Β'/19-06-2015).

15. Τις αρ. 5436/Β3/15-01-2016, 10729/Β3/22-01-2016, 10730/Β3/22-01-2016 και 10731/Β3/22-01-2016 βεβαιώσεις Δέσμευσης της Πίστωσης.

16. Την από 42905/Β3/10/03-2016 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

17. Την από 41017/08-03-2016 αιτιολογημένη γνώμη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

18. Το άρθρο 25 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α'/ 04-12-2015) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» περί εξαίρεσης επιτροπών εξετάσεων Ελληνομάθειας σε δημοσίευση σε ΦΕΚ.

19. Το γεγονός ότι, από της διατάξεις της παρούσας προκαλείται ετήσια δαπάνη συνολικού ύψους εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (123.400,00 €) περίπου, σε βάρος του ΚΑΕ 5277 του Ειδικού Φορέα 19 - 640 του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

αποφασίζουμε:

Τη θέσπιση Διαδικασίας Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4251/2014, καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α'/01-04-2014), ως εξής:

Άρθρο 1
Ορισμός - Σκοπός


1. Ως Διαδικασία Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4251/2014, καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου Ν. 4251/2014 « Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α'/ 01-04-2014), ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν αφενός στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και, αφετέρου, στην παροχή σε αυτούς ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

2. Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Διαδικασία πιστοποίησης


1. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι αιτούντες ασύλου, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει α) να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών, β) να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3
Όργανα της Διαδικασίας Πιστοποίησης


Για την εφαρμογή της Διαδικασίας Πιστοποίησης συγκροτούνται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή των Εξετάσεων. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζονται, όπως προβλέπουν τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Η συγκρότηση των ως άνω επιτροπών δεν υπόκειται σε δημοσιοποίηση και ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια, ούτε δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, για λόγους διασφάλισης του κύρους και του αδιάβλητου των εξετάσεων.

Άρθρο 4
Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων


1. Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πενταμελής έως και εξαμελής και αποτελείται από τρία (3) ή τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ, με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, τα οποία υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα (1) μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στην ιστορία και ένα (1) στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Το στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης εκτελεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη του καθορισμού της εξεταστέας ύλης, της σύνταξης των θεμάτων των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της παραγωγής ηχητικών αρχείων (σε ψηφιακή μορφή), της οργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου των Αξιολογητών, εφόσον είναι δυνατή η οργάνωση του, για θέματα όπως το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, η ανάπτυξη κλίμακας κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), η ερμηνεία των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλου επιστημονικής φύσεως θέματος των εξετάσεων αυτών.

2. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας και ειδικότερα η διενέργεια των εξετάσεων στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

3. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή 300 Ευρώ για τρεις μήνες ανά εξέταση.

Άρθρο 5
Οργανωτική Επιτροπή


1. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται από επτά (7) μέλη: έξι (6) στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένα (1) μέλος εξ αυτών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ορίζεται ως γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τη συνεργασία με τα εξεταστικά κέντρα για την οργάνωση των τμημάτων εξετάσεων.
β) Τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων του εντύπου αίτησης που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.
γ) Την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων από τις δομές στις οποίες κατατίθενται οι αιτήσεις και την καταγραφή των στοιχείων σε πίνακες.
δ) Την παραλαβή των θεμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων.
ε) Τη φροντίδα για την αναπαραγωγή των θεμάτων σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των υποψηφίων, τη συρραφή τους σε μορφή τετραδίου και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την κατάλληλη διαμόρφωση του υλικού των εξετάσεων, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο των εξεταστέων θεμάτων.
στ) Τη σφράγιση των φακέλων που περιέχουν τα τετράδια εξετάσεων και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα.
ζ) Την παραλαβή των διορθωμένων τετραδίων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.
η) Τη διαμόρφωση ηλεκτρονικών και έντυπων πινάκων αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.
θ) Την κοινοποίηση, σε ηλεκτρονική, και έντυπη μορφή των πινάκων αποτελεσμάτων στα εξεταστικά κέντρα.
ι) Την εκτύπωση και αποστολή των Πιστοποιητικών στα εξεταστικά κέντρα.
ια) Την έκδοση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις.
ιβ) Όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις.
ιγ) Την αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος οργανωτικής φύσεως που θα ανακύπτει και κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή εφαρμογή της Διαδικασίας Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

3. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή 300 ευρώ για τρεις μήνες ανά εξέταση.

Άρθρο 6
Σώμα Αξιολογητών/τριών


1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η άρτια κάλυψη των αναγκών της εξεταστικής διαδικασίας, δημιουργείται σώμα αξιολογητών/τριών. Οι Αξιολογητές/τριες είναι υποχρεωτικά πτυχιούχοι Ελληνικής Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού-Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (ΠΕ02) με εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Τα επί πλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει των οποίων μοριοδοτούνται οι αξιολογητές/τριες, ορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία του σώματος αξιολογητών. Το σύστημα της βάσης δεδομένων για την εγγραφή των στοιχείων των Αξιολογητών/τριών θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Με πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση ένταξης τους στο σώμα αξιολογητών/τριών. Η επιλογή και κατάταξη τους στο σώμα γίνεται, βάσει των παραπάνω κριτηρίων, από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, η οποία τους διαθέτει στην Οργανωτική Επιτροπή. Η Οργανωτική Επιτροπή, σε κάθε εξεταστική περίοδο, επιλέγει από το σώμα τον αριθμό των αξιολογητών/τριών και αναπληρωτών αξιολογητών/τριών, που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ανάλογα με τον αριθμό και τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων και με βάση α) την μοριοδότηση στον πίνακα κατάταξης και β) την εντοπιότητα (ή τη διαμονή σε όμορες ή κοντινές περιοχές), λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά, τις ειδικές συνθήκες πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα. Σε εξαιρετική περίπτωση πλήρους αδυναμίας μετάβασης των αξιολογητών/τριών, σε εξεταστικό κέντρο, η Οργανωτική Επιτροπή δύναται να επιλέγει αξιολογητές/τριες μεταξύ των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής στην οποία βρίσκεται το εξεταστικό κέντρο. Η Γενική Γραμματεία
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή, μπορεί να οργανώνει, εφόσον είναι εφικτό, εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των αξιολογητών/τριών και για κάθε άλλο ζήτημα που θα κριθεί απαραίτητο να γνωρίζουν οι αξιολογητές/τριες για την άσκηση των καθηκόντων τους και συνεπώς για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων.
Οι τακτικοί/ές αξιολογητές/ήτριες λαμβάνουν πάγια αμοιβή εβδομήντα (70) ευρώ και πλέον αμοιβή για τα εξεταστικά τετράδια που διορθώνουν: ένα (1) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο που αφορά στην ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό και δύο (2) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο που αφορά στην ελληνική γλώσσα. Οι αναπληρωτές αξιολογητές/τριες λαμβάνουν πάγια αμοιβή σαράντα (40) ευρώ. Εφόσον κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα αξιολογητή, λαμβάνουν την αμοιβή του τακτικού αξιολογητή. Η συνολική μηνιαία αμοιβή για τους αξιολογητές και τους αναπληρωτές αξιολογητές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300,00 €), σύμφωνα με το άρθρου 21 του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

Άρθρο 7
Στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων και Κέντρων υποβολής αιτήσεων


Τα εξεταστικά κέντρα στελεχώνονται από τον/την Υπεύθυνο/η του Εξεταστικού Κέντρου και από τον/την βοηθό Υπεύθυνο. Οι ως άνω είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία σε σχετικές διαδικασίες. Ο/Η υπεύθυνος/η και ο βοηθός υπεύθυνος του εξεταστικού Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα. Η πάγια αμοιβή των υπευθύνων ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ ανά εξέταση και των βοηθών υπευθύνων σε ογδόντα (80) ευρώ ανά εξέταση.
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω έχουν τα εξής καθήκοντα:
α) Τη διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων,
β) Την παραλαβή των τετραδίων εξετάσεων και του σχετικού υλικού που θα αποστέλλεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
γ) Την αποστολή των διορθωμένων τετραδίων και των αποτελεσμάτων του γραπτού και προφορικού μέρους της εξέτασης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
δ) Κάθε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την ομαλή διενέργεια των εξετάσεων κατά τη φάση διεξαγωγής τους,
ε) την παραλαβή και διανομή των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στους επιτυχόντες.
Τα κέντρα υποβολής αιτήσεων στελεχώνονται από ένα άτομο ανά Κέντρο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μετά από Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω ατόμου είναι: Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, η συλλογή και αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την παραπάνω διαδικασία. Η πάγια αμοιβή του ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ ανά εξέταση.
3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, σε κάθε εξεταστικό τμήμα (αίθουσα εξέτασης) παρευρίσκονται δύο (2) αξιολογητές/τριες με τα εξής καθήκοντα:
α) Την επιτήρηση στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων,
β) τη διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων και τη βαθμολόγηση του,
γ) τη διόρθωση των τετραδίων και τη βαθμολόγηση τους. Οι αξιολογητές/ τριες θα βαθμολογούν τετράδια και θα εξετάζουν προφορικά υποψηφίους, οι οποίοι εξετάστηκαν γραπτά σε διαφορετικές αίθουσες σε σχέση με εκείνες τις οποίες επιτήρησαν (όπου αυτό είναι εφικτό).

Άρθρο 8
Διενέργεια και περιεχόμενο των Εξετάσεων


1. Φορέας διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής, καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων, τα κέντρα υποβολής αιτήσεων και τα άτομα που στελεχώνουν το κάθε κέντρο, και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός υποψηφίων που θα εξεταστούν, ανάλογα με τις δυνατότητες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, εκείνοι που θα συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητας τους. Όσοι σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις λόγω υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού, συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.

2. Μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ορίζονται οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων (εξεταστικά κέντρα) ανά την επικράτεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπεύθυνοι, οι βοηθοί υπευθύνων και οι αξιολογητές ανά εξεταστικό κέντρο.

3. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο), με δυνατότητα μετάθεσης μέσα σε επόμενους μήνες, την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, σε ημερομηνίες που θα ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

4. Οι υποψήφιοι υπήκοοι τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Σε περίπτωση επανάληψης της συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, ο/η υποψήφιος/α θα καταβάλει σχετικό παράβολο για κάθε συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης.

5. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο, ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας και γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Οι υποψήφιοι/ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα καθημερινότητας, να αντιμετωπίζουν καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, εφόσον η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά. Να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα, όπως γράμματα, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφημερίδων που περιγράφουν γεγονότα, να περιγράφουν με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. Να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο, για να χειρίζονται πολύ σύντομα κοινωνικές περιστάσεις, χρησιμοποιώντας καθημερινούς τύπους χαιρετισμών και προσφωνήσεων, να απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγγνώμης κ.τ.λ. και να ανταποκρίνονται σε εκείνες που τους γίνονται, να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες, για καθημερινές πτυχές του περιβάλλοντος τους, π.χ. ανθρώπους, τόπους, μια εμπειρία στη δουλειά ή στη μελέτη, να παράγουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και της εξέτασης των επιμέρους δεξιοτήτων ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή.

6. Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε (5) μέρη και διεξάγεται σε τρεις (3) φάσεις.

7. Στην πρώτη φάση (πρώτο μέρος της εξέτασης) διεξάγεται γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Διανέμεται στους υποψηφίους εξεταστικό τετράδιο με ερωτήσεις που αναφέρονται σε βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού τις οποίες καλούνται να απαντήσουν.

8. Στη δεύτερη φάση (δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος της εξέτασης) διεξάγεται εξέταση στις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου.

9. Στην τρίτη φάση (πέμπτο μέρος της εξέτασης) εξετάζεται η δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου.

10. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.δ. 60/2010 υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.

Περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικότερα η δεύτερη και τρίτη φάση της εξέτασης:

Β' Φάση

1ο μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγου

Οι υποψήφιοι/ες θα εξετάζονται σε δύο ηχογραφημένα κείμενα, που περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις και συνδέονται με τομείς άμεσης προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κτλ.) και μπορεί να περιλαμβάνουν συνομιλία δύο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών ή απλές δημόσιες ανακοινώσεις ή απλές ειδήσεις, οδηγίες, διηγήσεις και περιγραφές. Τα ηχογραφημένα κείμενα θα ακούγονται δύο (2) φορές το καθένα και οι εξεταζόμενοι/ες θα καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις.

2ο μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι/ες θα εξετάζονται επί τη βάσει σύντομων κειμένων, που αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, όπως, μεταξύ άλλων, ανακοινώσεις, αγγελίες, διαφημιστικά έντυπα, οδηγοί, περιγραφές, τιμοκατάλογοι, δρομολόγια, ώρες λειτουργίας, λογαριασμοί, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, σήματα, πινακίδες, δελτία καιρού, απλά ενημερωτικά σημειώματα, σημειώματα και μηνύματα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κτλ., προσωπική αλληλογραφία, απλές οδηγίες χρήσης. Οι εξεταζόμενοι/ες θα καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, ή φράσεις μεταξύ τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να συμπληρώσουν τα κενά σε ένα κείμενο. 3ο μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν οδηγίες ως προς τη σύνταξη δύο σύντομων κειμένων (από τα οποία το ένα περισσότερο φιλικό και το δεύτερο περισσότερο τυπικό) σε σχέση με θέματα της καθημερινότητας τους (όπως, μεταξύ άλλων, μία απλή αίτηση ή δήλωση, μια επιστολή για έκφραση παραπόνου ή διαμαρτυρίας, ένα γράμμα ή μήνυμα με περιγραφή καθημερινών καταστάσεων) στο εξεταστικό τετράδιο που τους έχει διανεμηθεί.

Γ' Φάση
Παραγωγή προφορικού λόγου - Συνομιλία

Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει συζήτηση με τους αξιολογητές και σύντομο παιχνίδι ρόλων μεταξύ των εξεταζομένων και θα ηχογραφείται. Οι υποψήφιοι/ ες θα αξιολογούνται ως προς την ικανότητα τους να διηγούνται διάφορα γεγονότα, να κάνουν σύντομες περιγραφές προσώπων, αντικειμένων, καθημερινών καταστάσεων και συνηθειών, εμπειριών, συνθηκών διαβίωσης και εργασίας ή σπουδών, να δίνουν απλές οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε οικεία και συνηθισμένα θέματα, να χειρίζονται σύντομες και απλές κοινωνικές επαφές, να ανταποκρίνονται προφορικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν απλά επιχειρήματα για οικεία θέματα, να διεκπεραιώνουν απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις για οικεία θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους.

Άρθρο 9
Βαθμολόγηση


1. Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους υποψηφίους με πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.δ. 60/2010 βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει τουλάχιστον 10 μονάδες.

2. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει τουλάχιστον 50 μονάδες και εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% σε τέσσερα από τα πέντε μέρη της εξεταστικής δοκιμασίας.

3. Η Επιστημονική Επιτροπή δίνει κατάλληλες οδηγίες για τη βαθμολόγηση και τις ορθές απαντήσεις.

4. Τα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται από δύο Αξιολογητές. Η βαθμολογία που αφορά στο κάθε μέρος ξεχωριστά (γραπτό και προφορικό), καταγράφεται σε ειδικά πεδία του εξεταστικού τετραδίου. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο.

Άρθρο 10
Έκδοση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Χορήγηση Πιστοποιητικών


1. Το ειδικό πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της παρούσας. Οι αξιολογητές καταθέτουν τις βαθμολογίες των εξεταστικών τετραδίων στην Οργανωτική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μέσω των Υπευθύνων των εξεταστικών Κέντρων, η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.

2. Στους κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.δ. 60/2010 και οι οποίοι υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση της πρώτης φάσης, χορηγείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και κοινοποιούνται στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο έναν (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο για ένα (1) μήνα. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, από όπου μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

4. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς τηρεί στοιχεία για τη χορήγηση των Πιστοποιητικών αναφορικά με το εξεταστικό κέντρο, τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και τα στοιχεία του επιτυχόντος.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς


Αρμόδιο για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένης ενέργειας για την ορθή εφαρμογή της ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Άρθρο 12
Τελική διάταξη


Από της δημοσιεύσεως της παρούσης, καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση 64410/24.4.2015 (ΦΕΚ 728Β'/ 29-04-2015) «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven