Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1074835 ΕΞ 2016/ 16.5.2016 Αποστολή Αποφάσεων του Δικαστηρίου Ε.Ε. για θέματα Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. - δασμολογική κατάταξη

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1074835 ΕΞ 2016/ 16.5.2016 Αποστολή Αποφάσεων του Δικαστηρίου Ε.Ε. για θέματα Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. - δασμολογική κατάταξη

Αθήνα, 16 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1074835 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
T. Κ:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο:210-69.87.475
FAX:210-69.87.477
Email:ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr
 
ΘΕΜΑ: «Αποστολή Αποφάσεων του Δικαστηρίου Ε.Ε. για θέματα Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. - δασμολογική κατάταξη»


Σχετ: Το με αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5003661 ΕΞ/12-2-2015 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο σας αποστείλαμε πίνακα με συνοπτική παράθεση των Αποφάσεων του Δικαστηρίου Ε.Ε. για θέματα που άπτονται του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. από το έτος 2000, αποστέλλουμε συνημμένα συμπληρωματικό πίνακα με τις νεότερες αποφάσεις του ΔΕΕ για θέματα δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων, που έχουν δημοσιευτεί από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω σχετικού έως σήμερα.

Επισημαίνουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Το Δικαστήριο της Ε.Ε. (ΔΕΕ) διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. σε όλα τα κράτη μέλη της. Διευθετεί επίσης τις νομικές διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό, το ΔΕΕ αποτελεί την ανώτατη δικαστική αρχή (δικαιοδοτικό όργανο) της Ε.Ε. και φροντίζει, σε συνεργασία με τα δικαστήρια των κρατών μελών, για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε.

2. Οι Αποφάσεις του ΔΕΕ για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, υπερτερούν έναντι κάθε άλλου μη συμβατού μέτρου του κοινοτικού δικαίου, όπως είναι οι κανονισμοί, οι οδηγίες ή οι αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ε., καθώς και έναντι τυχόν εθνικών διατάξεων και ρυθμίσεων. Οι εν λόγω Αποφάσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά C. 

3. Ο συνημμένος στην παρούσα πίνακας περιλαμβάνει, κατά αύξουσα σειρά δασμολογικής κλάσης, τον αριθμό και το έτος της υπόθεσης, το θέμα της υπόθεσης, τη δασμολογική κλάση ή άλλη διάταξη του Κοινού Δασμολογίου στην οποία αναφέρεται, καθώς και την περίληψη της Απόφασης, όπως αυτά αναγράφονται στη σχετική δημοσίευση, Ολόκληρο το κείμενο της κάθε Απόφασης μπορεί να αναζητηθεί με τον αριθμό και το έτος της αντίστοιχης υπόθεσης, μέσω της ιστοσελίδας της νομοθεσίας Ε.Ε. (www.eur-lex.europa.eu).

4. Ο ανωτέρω πίνακας θα αναρτηθεί για ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη (portal) της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με ενσωμάτωση στον πίνακα του αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5003661 ΕΞ/12-2-2015 σχετικού εγγράφου μας.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Α.Τ.Δ.Πηγή: Taxheaven