Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1074943 ΕΞ 2016/ 16.5.2016 Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής (μη προτιμησιακής) που απαιτείται για το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΤ- Στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1074943 ΕΞ 2016/ 16.5.2016 Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής (μη προτιμησιακής) που απαιτείται για το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΤ- Στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Αθήνα, 16 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Β 1074943 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 69 87 541
FAX :210 69 87 489
Email:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής (μη προτιμησιακής) που απαιτείται για το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΤ- Στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

1. Σύμφωνα με το αρ.TAXUD 2562480/29-04-2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας επισημαίνουμε ότι στα πλαίσια της εφαρμογής από 01-05-2016 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 2015/2447), δεν προβλέπεται η μορφή του πιστοποιητικού μη προτιμησιακής καταγωγής που αναφερόταν στο άρθρο 47 του Καν.2454/93.
 
2. Ωστόσο, οι ισχύοντες κανονισμοί :

• ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1354/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το άνοιγμα ετήσιων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για αιγοπρόβατα και αιγοπρόβειο κρέας (άρθρο 5)

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (άρθρο 8)

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή αραβοσίτου προέλευσης τρίτων χωρών (άρθρο 10)

• ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2011 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού (άρθρο 7)

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 847/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα παρασκευάσματα ή κονσέρβες ψαριών (άρθρο 3), προβλέπουν το προαναφερόμενο πιστοποιητικό προκειμένου τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται, να υπαχθούν σε δασμολογική ποσόστωση.

3. Ως εκ τούτου, και επειδή, οι εν λόγω Κανονισμοί δεν έχουν ακόμη επισήμως προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση από 1η Μαΐου του 2016, και για την αποφυγή διατάραξης των τρεχουσών εμπορικών ροών - ,συνιστάται στις Τελωνειακές Αρχές των κρατών μελών να συνεχίσουν να δέχονται πιστοποιητικά καταγωγής που βασίζονται στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, έως ότου οι ανωτέρω Κανονισμοί ΕΕ τροποποιηθούν ή μέχρι 31-12-2016 το αργότερο. Με την επιφύλαξη, προφανώς, της δυνατότητας των Τελωνειακών Αρχών να απαιτούν ανά πάσα στιγμή πρόσθετη απόδειξη της δηλωθείσας στην τελωνειακή διασάφηση καταγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (UCC).

4. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven