Αριθ. Πρωτ.: 29522/2607/5.5.2016 Αύξηση του λαθρεμπορίου καυσίμων - Απάντηση στην υπ. αριθμ.5067/22-04-2016 Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 29522/2607/5.5.2016 Αύξηση του λαθρεμπορίου καυσίμων - Απάντηση στην υπ. αριθμ.5067/22-04-2016 Ερώτηση

ΑΘΗΝΑ 5 Μαΐου 2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29522/2607

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

TAX. Δ/ΝΣΗ: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.: 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σκυλλάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6508588
FAX: 210-6508481
E-mail: a.skillakos@yme.gov.gr

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ιδίου Υπουργείου)

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ. αριθμ.5067/22-04-2016 Ερώτηση

ΣΧΕΤ.: α) Έγγραφο σας με αρ. Πρωτ. B-1600/25-04-16

β) Η Από 22-04-2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολάου Κούζηλου

γ) Η υπ' Αριθμ. Οικ. 46882/6199/18.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Θ1-1ΜΦ) εγκύκλιος της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

δ) Η υπ' Αριθμ. Οικ. 52233/3423/10.8.2014 (ΑΔΑ: ΩΖ651-ΠΙ4) εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σε απάντηση της (β) σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στην Βουλή από τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Κούζηλο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι συναρμόδιο με τα Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την έκδοση της προβλεπόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας (Κ. Υ.Α) σχετικά με την εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών - εκροών αποκλειστικά και μόνο στα πρατήρια υγρών καυσίμων και όχι στα λοιπά στάδια της αγοράς και διακίνησης καυσίμων (π.χ. διυλιστήρια, φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων κ.λ.π.), την οποία υλοποιούν και εφαρμόζουν οι αδειοδοτούσες Υπηρεσίες αυτών, οι οποίες είναι οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας.

2. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ2-1871/2.9.2013 Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β' 2173), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ', αριθμ. Φ2-518/7.3.2014 Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β' 2173), προβλέπονται συγκεκριμένα διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις προς τους εγκαταστάτες συστημάτων εισροών - εκροών και τους εκμεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης, ανά είδος παράβασης της σχετικής κείμενης νομοθεσίας που αυτοί πραγματοποιούν, καθώς επίσης στο άρθρο 1 της ανωτέρω ΚΥΑ ορίζονται οι κάτωθι ελεγκτικές συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, ανάλογα με τις κατά νόμο αρμοδιότητες τους, για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας περί της εγκατάστασης του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών - εκροών σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης της χώρας:

- Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
- Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
- Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανάπτυξης της χώρας.
- Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Μεταφορών της χώρας.
- Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
- Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξεως, για υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.
- Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
- Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 των υπ' αριθμ. 1224/1981 Π.Δ. και 465/1970 Β.Δ., όπως αυτά έχουν εκάστοτε τροποποιηθεί και ισχύουν, ορίζεται ότι: «Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων είναι οι κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των αρμοδίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με βάση τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (Α 790), όπως αυτός ισχύει. Οι ίδιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της ασφαλούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος λειτουργία της εγκατάστασης, για την διενέργεια σχετικών ελέγχων καθώς επίσης και για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων.»

4. Σε συνέχεια των αναφερομένων παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξέδωσε προς όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας και ανήρτησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΛ9Θ1-1ΜΦ) τη (γ) σχετική εγκύκλιο «Επιβολή κυρώσεων για το σύστημα εισροών - εκροών» προς όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών της χώρας, στην οποία αναφέρονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις από τη κείμενη νομοθεσία, εις βάρος των ιδιοκτητών των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων που δεν θα έχουν εγκαταστήσει στα πρατήριά τους το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών.

5. Τέλος, με τη (δ) σχετική εγκύκλιο μας «Κυρώσεις του συστήματος εισροών - εκροών» προς όλες τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, που αναρτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2014 στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΖ651-ΠΙ4), ως συνέχεια της (γ) σχετικής εγκυκλίου μας, ζητήθηκε να αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, στοιχεία που διαθέτουν οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενήργησαν οι ανωτέρω Υπηρεσίες, στα πρατήρια υγρών καυσίμων, στα μικτά πρατήρια (για τον τομέα των υγρών καυσίμων), καθώς και στους στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων που διαθέτουν αντλίες υγρών καυσίμων που χωροθετούνται εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και οι τυχόν επιβληθείσες κυρώσεις ανά Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Περιφέρειας της χώρας, με τη μορφή συγκεντρωτικής αναφοράς.

6. Από την κοινοποίηση των ανωτέρω στοιχείων στην Υπηρεσία μας, πρόεκυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας τον Σεπτέμβριο του 2015, η συμμόρφωση των αδειών λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων με τα αναγραφόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για το σύστημα εισροών- εκροών, σε ποσοστό 98% για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και σε ποσοστό 70% για την υπόλοιπη Χώρα.

7. Αναφορικά με παραβάσεις, ελέγχους και πρόστιμα των πρατηρίων καυσίμων που άπτονται θεμάτων λαθρεμπορίας, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο έχουν αποσταλεί οι αναφορές ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α/α
Α. ΛΑΤΣΙΝΟΣ

Πηγή: Taxheaven