Αριθ. πρωτ.: 2331/433 Α1/9.5.2016 Καταγγελία για  την εξαίρεση μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης από τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014/2020

Αριθ. πρωτ.: 2331/433 Α1/9.5.2016 Καταγγελία για την εξαίρεση μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης από τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014/2020

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016
Α.Π. 2331/433 Α1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ε.Π.
Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 210-7450804
Fax: 210-7473666
E-mail: rthalassinou@mou.qr

ΠΡΟΣ:
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Νίκης 5-7
101 80 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αναφορά με Αρ. Πρωτ. 1798/21.04.2016 του Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου

Σε απάντηση στην αναφορά με Αρ. Πρωτ. 1798/21.4.2016 του Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Εξαίρεση μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης, από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020», και όσον αφορά την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα, και την Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΕΠ ΑνΕΚ έχει βασιστεί στην ανάλυση των αναγκών και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας. Στη συνέχεια, και μέσω της διαδικασίας της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και της εξειδίκευσης του ΕΠΑνΕΚ, επιλέχθηκαν και εγκρίθηκαν δράσεις όπως είναι οι τέσσερεις δράσεις ενίσχυσης πτυχιούχων, νεοφυών και υφιστάμενων δυναμικών επιχειρήσεων στους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκ. €.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων θα δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην πραγματική οικονομία όπως είναι η δημιουργία νέων, σταθερών θέσεων εργασίας, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών και η στήριξη νέων παραγωγικών δομών και επιχειρήσεων.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή των κύριων χαρακτηριστικών τους είναι η συνάφεια των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων με έναν εκ των 9 στρατηγικών τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ (αγροδιατροφή-βιομηχανία τροφίμων, ΤΠΕ, ενέργεια, περιβάλλον, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υγεία, υλικά-κατασκευές, logistics, τουρισμός) που αναδείχθηκαν ως οι τομείς με τη δυναμική επίτευξης του μέγιστου αναπτυξιακού αποτελέσματος για τη χώρα. Οι δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και περιποίησης άκρων, που περιλαμβάνονται στους κωδικούς δραστηριότητας 96.02, δεν καλύπτουν το κριτήριο αυτό. Όσον αφορά στους διπλωματούχους αισθητικούς -μακιγιέρ, επισημαίνεται ότι στη δράση ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες όπως οι 96.04.10.02 «Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)», 96.04.10.06 «Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος» και 92.02.19.08 «Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου-σκηνής» όπου δύνανται να υποβάλλουν πρόταση είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων (διαιτολόγων, γυμναστών) λαμβάνοντας έτσι και την βαθμολογική πριμοδότηση των συνεργατικών σχημάτων.

Όσον αφορά στα Πρακτορεία Παιγνίων Πρόγνωσης, υπάρχουν 2 επιπρόσθετοι λόγοι εξαίρεσης: Ο πρώτος αφορά στην εξαίρεση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τυχερά παίγνια. Ο δεύτερος αφορά στην εξαίρεση των δικτύων πρακτόρευσης -όπως και των επιχειρήσεων franchise- δεδομένου ότι η επιχείρηση βάσει σύμβασης αναλαμβάνει για λογαριασμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. τις εργασίες πρακτόρευσης και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους όρους και τους κανόνες που ορίζει η ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία με τον τρόπο αυτό ασκεί κυρίαρχη επιρροή στη διαχείριση της επιχείρησης.

Επισημαίνεται τέλος ότι, όλες οι προτάσεις που κατατίθενται από επαγγελματικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους και ιδιώτες, στο πλαίσιο της συνεχούς και δυναμικής διαδικασίας εξειδίκευσης του Προγράμματος, λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά την διαμόρφωση των επόμενων κύκλων των προγραμμάτων που προκηρύχθηκαν όσο και κατά το σχεδιασμό νέων προγραμμάτων.


Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Αγγελική Φέτση

Πηγή: Taxheaven