Κ.Υ.Α. αριθμ. 49971/ΕΥΘΥ508/ 13.5.2016 Σύσταση και διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υποδομών και Μεταφορών»

Κ.Υ.Α. αριθμ. 49971/ΕΥΘΥ508/ 13.5.2016 Σύσταση και διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υποδομών και Μεταφορών»

Αριθμ. 49971/ΕΥΘΥ508

(ΦΕΚ Β' 1381/17-05-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 16,17, 18 και 58 παρ. 3 αυτού.

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1083/2006.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

6. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ' αριθ. Υ21/6.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».

8. Την υπ' αριθ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2222) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση.

9. Την υπ' αριθ. 191/17.2.2016 πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

10. Την από 22.03.2016 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [2015ΣΕ51910000], ύψους 12.880 € Ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 19.320 € Ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υποδομών και Μεταφορών» και τον καθορισμό του οργανωτικού επιπέδου, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσής της, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υποδομών και Μεταφορών» - Σκοπός


1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων [εφ' εφεξής ΥΠΥΜΕΔΙ] συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υποδομών και Μεταφορών» [εφ' εφεξής «ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ»], η οποία υπάγεται απ' ευθείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Η ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ έχει ως αποστολή τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4314/2014 για τον τομέα Υποδομών και Μεταφορών του ΥΠΥΜΕΔΙ, την οποία ασκεί σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στην παρούσα δυνάμει του άρθρου 17 του Ν. 4314/2014.
Σκοπός της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ είναι η υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στον τομέα Υποδομών και Μεταφορών (α) στο σχεδιασμό των πολιτικών του, στον προγραμματισμό, την εξειδίκευση, την προετοιμασία και την υλοποίηση Έργων ή Δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία [ΕΔΕΤ] μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ [ΕΠ/ΕΣΠΑ] 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων / χρηματοδοτικών εργαλείων και (β) στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ [ΕΠ/ΕΣΠΑ].

Άρθρο 2
Διάρθρωση της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ


1. Η ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ διαρθρώνεται σε τέσσερις [4] Μονάδες, ως εξής:
Μονάδα Α: Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ 2014-2020, Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης.
Μονάδα Β1: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Υποδομών στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Μονάδα Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Μεταφορών στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, τις οποίες αναλαμβάνει καθεμιά από τις Μονάδες, και προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του τομέα Υποδομών και Μεταφορών και στην υποστήριξη των υπηρεσιών και των εποπτευομένων φορέων του ΥΠΥΜΕΔΙ, η ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ δύναται να συγκροτεί, με απόφαση του Προϊσταμένου της, ομάδα ή ομάδες εργασίας (χωρίς αμοιβή) από τα στελέχη των Μονάδων της, για οριζόντια θέματα αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ


Οι αρμοδιότητες της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής:

Μονάδα Α: Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ 2014-2020, Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης

Η Μονάδα Α της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες του τομέα Υποδομών και Μεταφορών:

1. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων / χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Έργων και Δράσεων, που σχετίζονται με τον τομέα Υποδομών και Μεταφορών του ΥΠΥΜΕΔΙ.

2. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του ΥΠΥΜΕΔΙ στον τομέα Υποδομών και Μεταφορών σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ για την παρακολούθηση της προόδου των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των τομέακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις άλλες Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών αρχείων.

3. Συνεργάζεται με τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕΔΙ και τις ειδικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ 20142020 και εξετάζει τη συνέπεια της στρατηγικής και την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 [ΣΠΕΜ 2014-2025], σε σχέση με τις διαμορφούμενες συνθήκες και εξελίξεις καθώς και την πορεία εφαρμογής του.
Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων ή ανάγκης αλλαγών, εισηγείται τις κατάλληλες προσαρμογές των δράσεων, στο πλαίσιο πάντα των εγκεκριμένων προτεραιοτήτων πολιτικής και αναλαμβάνει τις διαδικασίες αναθεώρησης του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014-2025, αντίστοιχες αυτών της αρχικής έκδοσης του, λαμβάνοντας υπόψη και τις κανονιστικές απαιτήσεις κατά το χρόνο επανέκδοσης.

4. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Β1, Β2 και Γ, τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΥΜΕΔΙ στον τομέα Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, τους οποίους και συντονίζει για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη ενιαίου Επιχειρησιακού Σχεδίου του τομέα Υποδομών και Μεταφορών, υπό την προοπτική υλοποίησης Έργων και Δράσεων, μέσω των ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/ χρηματοδοτικών εργαλείων.
Επιμελείται ώστε η σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου του τομέα Υποδομών και Μεταφορών να εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του ΥΠΥΜΕΔΙ. Υποβάλλει το Επιχειρησιακό Σχέδιο για έγκριση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση της υλοποίησης του και κατά την τυχόν αναθεώρησή του.

5. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των Ειδικών Στόχων ή των Κατηγοριών Δράσης των ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εφαρμογή των πολιτικών του ΥΠΥΜΕΔΙ στον τομέα Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών.
Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις της στις εκάστοτε αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και συνεργάζεται με αυτές για τη διαμόρφωση της εξειδίκευσης των ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

6. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει, σε συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στη διαμόρφωση του περιεχομένου των Προσκλήσεων για Έργα και Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του τομέα Υποδομών και Μεταφορών του ΥΠΥΜΕΔΙ και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων Προσκλήσεων, επικουρούμενη και από την ενημέρωση που λαμβάνει από τις Διαχειριστικές Αρχές και τις αναφορές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ 2014-2020.

7. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του τομέα Υποδομών και Μεταφορών, συνεργαζόμενη με τις εκάστοτε αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.
Παρακολουθεί επίσης την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων, που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο και συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και συντάσσει σε συνεργασία με τις Μονάδες Β1 και Β2 περιοδικές εκθέσεις προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. Υποβάλλει τις εκθέσεις προόδου στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τις κοινοποιεί στην εκάστοτε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ.

8. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΥΜΕΔΙ, κατά το σχεδιασμό των Έργων / Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του τομέα Υποδομών και Μεταφορών, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / χρηματοδοτικά εργαλεία.
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υλοποίησης των Έργων / Δράσεων Υποδομών και Μεταφορών, που προωθούνται προς υλοποίηση στο πλαίσιο των ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

9. Εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για προώθηση αρμοδίως προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση των Έργων / Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του τομέα Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τις Μονάδες B1, B2 και Γ.

Μονάδα Β1: Υποστήριξης ένταξης και εφαρμογής δράσεων Υποδομών στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Μονάδα Β1 της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες για τις Υποδομές:

1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Έργων / Δράσεων Υποδομών, στο πλαίσιο των εκάστοτε σχετικών Προσκλήσεων, τα οποία η Μονάδα Β1 θα αναλάβει με την ιδιότητα του Δικαιούχου.

2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΥΜΕΔΙ, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Έργων / Δράσεων Υποδομών, στο πλαίσιο των εκάστοτε σχετικών Προσκλήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Β1 συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ωρίμανση ενός Έργου / Δράσης Υποδομών, σε συνεργασία με την εκάστοτε Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΥΜΕΔΙ που θα την αναλάβει με την ιδιότητα του Δικαιούχου.

3. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων / Δράσεων Υποδομών σε ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020, τις οποίες η Μονάδα Β1 θα αναλάβει με την ιδιότητα του Δικαιούχου.

4. Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΥΜΕΔΙ, για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Έργων / Δράσεων Υποδομών, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις εκάστοτε αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Έργων / Δράσεων Υποδομών σε ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η Μονάδα Β1 μπορεί να αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και την έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Έργων / Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα.

5. Παρακολουθεί την πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Έργων / Δράσεων Υποδομών που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο και συνεργάζεται με την εκάστοτε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, όπου απαιτείται, για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων ή/ και υποστήριξης των δικαιούχων, καθώς και την προώθηση ενεργειών για την άρση τυχόν εμποδίων στην πρόοδο των Έργων / Δράσεων.
Η Μονάδα Β1 επικουρείται στο έργο της αυτό και από γραπτά αιτήματα / αναφορές της εκάστοτε αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής που συνοδεύονται από την απαραίτητη τεκμηρίωση, και από αναφορές και στοιχεία των
Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ), που προβλέπονται στα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των εκάστοτε προγραμμάτων.

6. Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος Έργα / Δράσεις Υποδομών του ΥΠΥΜΕΔΙ, στο πλαίσιο των ΕΠ/ ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014, όπως ισχύει, και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου [ΣΔΕ] υποχρεώσεις.

7. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΥΜΕΔΙ, αρμοδίων για Έργα / Δράσεις Υποδομών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Μονάδα Β1 δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να ανατίθεται στη Μονάδα Β1, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

8. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΥΜΕΔΙ στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Έργων / Δράσεων Υποδομών που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο των ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η Μονάδα Β1 μπορεί να αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Μονάδα Β2:
Υποστήριξης ένταξης και εφαρμογής δράσεων Μεταφορών στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Μονάδα Β2 της ΕΔΥΜ ΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες για τις Μεταφορές:

1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Έργων / Δράσεων Μεταφορών, στο πλαίσιο των εκάστοτε σχετικών Προσκλήσεων, τα οποία η Μονάδα Β2 θα αναλάβει με την ιδιότητα του Δικαιούχου.

2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΥΜΕΔΙ, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Έργων / Δράσεων Μεταφορών, στο πλαίσιο των εκάστοτε σχετικών Προσκλήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Β2 συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ωρίμανση ενός Έργου / Δράσης Μεταφορών, σε συνεργασία με την εκάστοτε Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΥΜΕΔΙ που θα την αναλάβει με την ιδιότητα του Δικαιούχου.

3. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων/ Δράσεων Μεταφορών σε ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020, τις οποίες η Μονάδα Β2 θα αναλάβει με την ιδιότητα του Δικαιούχου.

4. Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΥΜΕΔΙ, για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Έργων / Δράσεων Μεταφορών, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις εκάστοτε αρμόδιες Διαχειριστικές
Αρχές για την ένταξη των Έργων / Δράσεων Μεταφορών σε ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η Μονάδα Β2 μπορεί να αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και την έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Έργων / Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα.

5. Παρακολουθεί την πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Έργων / Δράσεων Μεταφορών που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο και συνεργάζεται με την εκάστοτε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, όπου απαιτείται, για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων ή/και υποστήριξης των δικαιούχων, καθώς και την προώθηση ενεργειών για την άρση τυχόν εμποδίων στην πρόοδο των Έργων / Δράσεων.
Η Μονάδα Β2 επικουρείται στο έργο της αυτό και από γραπτά αιτήματα / αναφορές της εκάστοτε αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής που συνοδεύονται από την απαραίτητη τεκμηρίωση, και από αναφορές και στοιχεία των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ), που προβλέπονται στα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των εκάστοτε προγραμμάτων.

6. Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος Έργα / Δράσεις Μεταφορών του ΥΠΥΜΕΔΙ, στο πλαίσιο των ΕΠ/ ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014, όπως ισχύει, και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου [ΣΔΕ] υποχρεώσεις.

7. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΥ-ΜΕΔΙ, αρμοδίων για Έργα / Δράσεις Μεταφορών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Μονάδα Β2 δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να ανατίθεται στη Μονάδα Β2, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις του Δικαιούχου.

8. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΥΜΕΔΙ στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Έργων / Δράσεων Μεταφορών που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο των ΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η Μονάδα Β2 μπορεί να αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Μονάδα Γ:
Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

Η Μονάδα Γ της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην εκάστοτε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή και στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις εκάστοτε αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και τις Μονάδες Α, Β1 και Β2.

2. Εκτελεί έργα Τεχνικής Βοήθειας ως δικαιούχος του ΕΣΠΑ 2014-2020 εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου [ΣΔΕ] υποχρεώσεις.

3. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ], καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών αυτών.

4. Εισηγείται τη σκοπιμότητα, προδιαγράφει και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιότητας της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των Μονάδων Α, Β1 και Β2.

5. Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ. Μεριμνά επίσης σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες για την ανάπτυξη εργαλείων, συστημάτων διοίκησης έργου και αναφορών πληροφοριακών στοιχείων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ.

6. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ.

7. Μεριμνά για την οργάνωση και καλή λειτουργία της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ και παρέχει οριζόντια υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της για τα διοικητικά, οικονομικά καθώς και για τα θέματα οργάνωσης της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ και των μετακινήσεων των στελεχών της.

8. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ και τηρεί τους σχετικούς φακέλους. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ.

9. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της υπηρεσίας, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα εισηγείται για τη σκοπιμότητα των προμηθειών, καθώς και την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ.

10. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΔΥΜΕΤ/ ΥΠΥΜΕΔΙ, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74).

11. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων, για τις ανάγκες της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ.

Άρθρο 4
Στελέχωση της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ


1. Η στελέχωση της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του Κεφαλαίου Θ του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει.

2. Το προσωπικό της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ ανέρχεται σε τριάντα ένα [31] άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ], 23 άτομα.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [TE], 5 άτομα.
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ΔΕ], 3 άτομα.
3. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ και των Προϊσταμένων των Μονάδων της εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει.
4. Απόντος ή κωλυομένου του Προϊσταμένου της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ, αυτός αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Μονάδας.

Άρθρο 5
Προσόντα για τη στελέχωση της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ


1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 8ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 6ετής.
γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 8ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης δετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού ή/ και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.

2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

2.1 α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής.

2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet.

3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

3.1 Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet.

4. Για το προσωπικό κατηγορίας ΥΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτείται:

4.1. Απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου ή ισότιμος της αλλοδαπής.

4.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας και η εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους σε θέση ανάλογων καθηκόντων.

5. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΑΛΕΞΑΝ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Πηγή: Taxheaven