Αριθ. 2/16570/0026/ 13.5.2016 Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Αριθ. 2/16570/0026/ 13.5.2016 Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Αριθ. 2/16570/0026

(ΦΕΚ Β' 1381/17-05-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Γ, παρ. 1, προτελευταίο εδάφιο του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α. 143), όπως προστέθηκε με το άρθρο 10, παρ. 24 του Ν. 4337/2015 (Α. 129).
β) Του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10, παρ. 21 του Ν. 4337/2015.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

2. Την υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

3. Την υπ' αριθμ. 2/42239/ΔΠΔΑ/13-5-16 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 24, παρ. 5ε, Ν. 4270/2014) του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, όπως κόστος διεξαγωγής εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προσαρμογή υποδομών πληροφορικής κ.λπ., και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Όσον αφορά τις δαπάνες που θα προκληθούν στο οικονομικό έτος 2016, θα καλυφθούν από πίστωση ύψους 120.000,00 € που έχουν δεσμευθεί στον Ε.Φ. (23-150) και ΚΑΕ (0873). Όσον αφορά τις δαπάνες που θα προκληθούν στο οικονομικό έτος 2017, θα προβλεφθούν εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του ΜΠΔΣ 2017-2020.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού διαδικασίας και εξειδίκευσης μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/ Ειδικό Λογιστήριο του ΥΠ.ΕΘ.Α. στα Υπουργεία και σε λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων


1. Από 1.1.2017 οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4337/2015 από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και το Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

2. Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες εξειδικεύονται ως εξής:
α. Αρμοδιότητες Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Δαπανών.
αα. Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
ββ. Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
γγ. Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4270/2014.
δδ. Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
εε. Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
στστ. Η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών.
ζζ. Η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
β. Αρμοδιότητες Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμής Δαπανών.
αα. Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
ββ. Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
γγ. Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος.
δδ. Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
εε. Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
στστ. Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
ζζ. Η καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.
ηη. Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.
θθ. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.
ιι. Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
ιαια. Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ιβιβ. Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.
γ. Το μητρώο του πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου φορέα τηρείται από την οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας. Στην ίδια οργανική μονάδα ανατίθεται και η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

3. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει, μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Ειδικού Λογιστηρίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 41 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) και ασκούνται από αυτό μέχρι την 31.12.2016.

4. α. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του παρόντος ασκούνται διακριτά από υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες ως εξής: i) αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών και ii) αρμοδιότητες λογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής δαπανών, ασκούμενες από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα (ή από τα νομίμως εξουσιοδοτούμενα από αυτόν όργανα).
β. Για τα όργανα που ασκούν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα των υπαλλήλων των Υ.Δ.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτά ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

5. Για την εκτέλεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων οι φορείς υποστηρίζονται από το ΟΠΣΔΠ.

Άρθρο 2
Διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων


Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του άρθρου 1 του παρόντος προπαρασκευάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του μεταβατικού έτους 2016 μέχρι την ανάληψή τους από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης την 1η.1.2017.

Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής περιόδου, σύμφωνα με το προσαρτώμενο στην παρούσα χρονοδιάγραμμα, διενεργούνται τα ακόλουθα:
α. Κατάρτιση σχεδίου δράσης με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και ενδιάμεσους στόχους για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στις ΓΔΟΥ/ΔΟΥ (Μάιος 2016).
- Εκπόνηση σχεδίων δράσης από τα Υπουργεία και τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με τις απαιτούμενες ενέργειες για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων.
- Συγκρότηση ομάδων εργασίας υλοποίησης των σχεδίων δράσης.
β. Έκδοση εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης, στην οποία καθορίζονται οι νέες αρμοδιότητες και προτείνεται η νέα οργανωτική δομή των ΓΔΟΥ/ΔΟΥ (τέλος Μαΐου 2016).
γ. Εποπτεία διαδικασιών αξιολόγησης αναγκών σε προσωπικό και στελέχωσης των ΓΔΟΥ/ΔΟΥ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης (Μάιος - Σεπτέμβριος 2016).
δ. Εκτίμηση των υφιστάμενων υποδομών πληροφορικής (hardware, υπηρεσίες δικτύου, εφαρμογές) των ΓΔΟΥ και αναζήτηση της βέλτιστης λύσης υποστήριξης της νέας διαδικασίας πληρωμών, είτε μέσω διεπαφών των συστημάτων των ΓΔΟΥ με το ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) είτε μέσω αποκλειστικής υποστήριξης από το ΟΠΣΔΠ (Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2016).
ε. Μελέτη και αποτύπωση των απολύτως αναγκαίων προσαρμογών του ΟΠΣΔΠ προκειμένου να υποστηριχθούν οι νέες λειτουργίες πληρωμών μέσω των ΓΔΟΥ/ΔΟΥ και προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών υλοποίησης του έργου (Ιούνιος - Οκτώβριος 2016).
σχ. Σχεδιασμός (Μάιος-Ιούνιος 2016) και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων του προσωπικού των ΓΔΟΥ/ΔΟΥ (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων ακολουθεί το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα:

1. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Α. Συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις Υ.Δ.Ε. στις Γ.Δ.Ο.Υ./Οικονομικές Υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που συγκροτήθηκε με την αρ. 2/76964/0004/7.12.2015 (ΑΔΑ: 7Χ20Η-21Φ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με στελέχη των αρμοδίων Οικονομικών Υπηρεσιών που θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες.

Β. Συλλογή στοιχείων που θα προκύψουν: i) Από τις παραπάνω συναντήσεις και ii) Από την τρέχουσα διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής των δαπανών από τις Υ.Δ.Ε..

Γ. Δημιουργία σχεδίου δράσης ανά Υπουργείο και ανά νομικό πρόσωπο που οι δαπάνες του ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από Υ.Δ.Ε..

Δ. Συγκρότηση ομάδων εργασίας για την υλοποίηση των ανωτέρω σχεδίων δράσης των οικείων φορέων.

Ε. Έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της οργανωτικής τους δομής και των αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες (προτάσεις) του ΓΛΚ.

ΣΤ. Κατάρτιση σχεδίου εκπαίδευσης των νέων χρηστών του ΟΠΣΔΠ σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με οριστικοποίηση: α) των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση υπαλλήλων των φορέων και β) των αντικειμένων της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού υλικού αυτής.

Ζ. Επεξεργασία των στοιχείων που θα έχουν προκύψει από τα προηγούμενα στάδια και προσδιορισμός των Υπηρεσιών που θα ασκήσουν τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και θα συνδεθούν με το ΟΠΣΔΠ.

Η. Παροχή κατευθύνσεων στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ και ΔΥ) προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης των αναγκαίων προσαρμογών του ΟΠΣΔΠ.

Θ. Μελέτη και σχεδιασμός από τη ΓΓΠΣ και ΔΥ όλων των αναγκαίων τροποποιήσεων και προσαρμογών στο ΟΠΣΔΠ.

Ι. Περιγραφή των διαδικασιών, εφόσον απαιτηθεί, κατόπιν της τροποποίησης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

3. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Α. Υλοποίηση όλων των αναγκαίων τροποποιήσεων και προσαρμογών στο ΟΠΣΔΠ από τη ΓΓΠΣ και ΔΥ.

Β. Θέση του συστήματος σε δοκιμαστική λειτουργία από τη ΓΓΠΣ και ΔΥ, ώστε να διαπιστωθεί η επάρκειά του σύμφωνα με τις τεθείσες κατευθύνσεις.

Γ. Παροχή οδηγιών από τη ΓΓΠΣ και ΔΥ προς τους φορείς για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου. Η ΓΓΠΣ και ΔΥ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ, οργανώνει την παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος προς τους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή λειτουργία του ΟΠΣΔΠ από 01/01/2017.

Δ. Ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της οργανωτικής τους δομής και των αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, καθώς και έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών κειμένων.

Ε. Εκπαίδευση των τελικών χρηστών στη χρήση του ΟΠΣΔΠ, μέσω σεμιναρίων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

ΣΤ. Παροχή πρόσβασης στη χρήση του ΟΠΣΔΠ στις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων.

Ζ. Παράδοση εγχειριδίου οδηγιών με αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος τόσο από τεχνική άποψη όσο και από την πλευρά του τελικού χρήστη, ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση και την καθημερινή λειτουργία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven