Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1076542 ΕΞ 2016/ 18.5.2016 Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος, Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1076542 ΕΞ 2016/ 18.5.2016 Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος, Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 18 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1076542 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Νικ. Τσόλκας
Τηλέφωνο : 210-3311291
FAX : 210-3230829

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος, Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016» (Α' 222) και ειδικότερα του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, όπως αναριθμήθηκε με την υποπαράγραφο Β.1. της παραγράφου Β1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α1 107), τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β 3380) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016/29.2.2016 (Β'517) «Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109ΕΞ2014/7-11-2014 (Β 3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» όμοια.
γ) της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου- Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
δ) του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (Α1 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», καθώς και του άρθρου 29 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α'33)
ε) του άρθρου 54 του ν.4277/2014 (Α'156) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις».
στ) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α' 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της υποπαραγράφου δ' της παραγράφου 6 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α'254).
ζ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 & 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
η) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
θ) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ια) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2) Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β1 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

3) Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και τον γραμματέα του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος, των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β 3380) απόφασής μας και συγκροτήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, ως εξής:

Ι. ε) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
1) Αθανάσιο Μάρρα του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Λεγάκη του Εμμανουήλ, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης.
2) τον οικείο Περιφερειακό Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ως μέλος, με αναπληρωτές:
α) τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου (σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης),
β) τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου (σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.),
3)α) Τον Ευθύμιο Σαΐτη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α1 του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Αμεσης Φορολογίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σταυροπούλου του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α1 του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης (σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης),
β) Την Ευδοκία Πετροπούλου του Αναστασίου, υπάλληλο με βαθμό Α1 του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Φιολιτάκη του Αριστοτέλους, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης (σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.),

II. - Εισηγήτρια του Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται η Σκαμπαρδώνη Αφροδίτη του Μιχαήλ, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Παπαδάκη Σπύρο του Αθανασίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α' της ίδιας Διεύθυνσης.

III. - Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Βολιώτη Μαρία του Ανδρέα, υπάλληλος με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρώτρια την Ευανθία Χαριτοπούλου του Χαραλάμπους, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη ΔΔΑΔ.

Β.- Έργο του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ε' της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) απόφασής μας, όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016/29.2.2016 (Β'517) όμοια, είναι η γνωμοδότηση για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και των Υπευθύνων των Αυτοτελών Γραφείων αυτών.

Γ. Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εκτός από τα Συμβούλια, στα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος, δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις και των λοιπών Συμβουλίων Επιλογής και να μετέχει ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης της πρακτικής δοκιμασίας και συνέντευξης των υποψηφίων, χωρίς ωστόσο να έχει το δικαίωμα της βαθμολόγησής τους. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγει την εν λόγω συμμετοχή του βάσει των προς πλήρωση θέσεων ευθύνης και παρίσταται υποχρεωτικά σε όλες τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Επιλογής.

Δ. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το παρόν Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων:

I. α) ορίζει τα θέματα των συνεδριάσεων,
β) εξετάζει τις αιτήσεις και αξιολογεί τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων,
γ) έχει την ευθύνη διεξαγωγής της πρακτικής δοκιμασίας,
δ) αξιολογεί τα αποτελέσματα της πρακτικής δοκιμασίας,
ε) διεξάγει την συνέντευξη και
στ) συντάσσει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της συνολικής τους βαθμολογίας.

II. - Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις ακόλουθες ενέργειες :
α) την σύγκληση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου,
β) την διασφάλιση και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών,
γ) την διευκόλυνση των συζητήσεων του Συμβουλίου για τη λήψη δίκαιων και αμερόληπτων αποφάσεων, καθώς και για την επίλυση διαφωνιών,
δ) τη σύνταξη της τελικής κατάταξης επιλογής υποψηφίων, σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει.

Ε. Για όσα θέματα λειτουργίας του Γνωμοδοτικού αυτού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων δεν ρυθμίζονται με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016/29.2.2016 (Β'517) όμοια και με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45).

ΣΤ. Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που θα ορίζεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο αυτού.

Ζ. Στον Πρόεδρο, στα μέλη, στον εισηγητή και στον γραμματέα του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου δεν οφείλεται για την συμμετοχή τους σε αυτό οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η. Η θητεία του Γνωμοδοτικού αυτού Συμβουλίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven