Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Απρίλιος 2016)

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Απρίλιος 2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αθήνα, Απρίλιος 2016

- Σύνταξη Περιεχομένου:
1. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης:
α ) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
β ) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου
γ ) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
δ ) Διεύθυνση Ελέγχων
ε ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης
στ) Διεύθυνση Εισπράξεων
2. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
- Επιμέλεια έκδοσης:
Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Οργάνωσης
Τμήμα Δ’ – Υποθέσεων Πολιτών

Ιστορικό Εκδόσεων
1η έκδοση Αρχική Απρίλιος 2016


Κατεβάστε το εγχειρίδιο από εδώ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ............................................................................................................ 5
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ................................................................................. 5
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ............................................................................. 16
Ι. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .................................................................................................... 16
ΙΙ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ..................................................................................................................... 17
ΙΙΙ. MEΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ ΚΛΠ ............................................................................ 17
ΙV. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ....................................................................................................... 18
V. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ .......................................................................................... 19
VΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ............................................................................................. 20
VIΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ....................................................................................................................... 20
VIΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ................................................................................................................................ 21
IΧ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ............................................................................... 22
Χ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ .................................................................................... 23
XΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ........................................................................................... 24
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ............................................................................................................... 26
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ – ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ........................................................... 26
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .................................................................................................. 30
Γ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ...................................................................................................... 37
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ....................................................................................... 39
1. Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. ................................................................................................................... 39
2. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης .................................................................................................... 41
3. Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. ........................................................ 41
4. Διακανονισμός των εκπτώσεων .......................................................................................................... 41
5. Κυρώσεις στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. ............................................ 42
6. Υποχρεώσεις σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών/διακοπής εργασιών ................................ 43
7. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων. .............................................................................................. 43
8. Υποβολή δήλωσης INTRASTAT. ........................................................................................................... 44
9. Διευκρινίσεις σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή των υποκειμένων στο φόρο στο Μητρώο V.I.E.S. ....................................................................................................................... 44
10. Πώς αποδίδεται ο Φ.Π.Α., για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών για την οποία πρέπει να αποδοθεί φόρος από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου. .............................................................................................................................................. 45
11. Τόπος φορολόγησης υπηρεσιών. ...................................................................................................... 46
12. Συντελεστές - Υπολογισμός του φόρου ............................................................................................ 47
13. Σε ποιες περιπτώσεις (γεωγραφικές περιοχές) ισχύουν οι μειωμένοι, κατά 30%, συντελεστές Φ.Π.Α. ...................................................................................................................................................... 48
14. Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα νέα ακίνητα. ........................................................................................... 48
15. Ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. .................................................................................. 50
16. Οι υπηρεσίες εκμάθησης Η/Υ υπάγονται ή όχι σε Φ.Π.Α. ................................................................ 51
17. Συμμετοχή ιατρού σε κλινική μελέτη/ αρθρογραφία σε ιατρικά θέματα/ υπηρεσίες ιατρικού συμβούλου, κ.α. ...................................................................................................................................... 51
18. Ναύλωση επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής. ............................................................ 51
19. Εφοδιασμοί πλοίων ........................................................................................................................... 51
20. Παροχή υπηρεσιών σε πλοία των οποίων η παράδοση ή εισαγωγή απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 1.α. του ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ........................................................... 53
21. Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. ... 54
22. Διακανονισμός παγίων. ..................................................................................................................... 55
23. Επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata), ποιες εκροές συμπεριλαμβάνονται στον αριθμητή και ποιες στον παρονομαστή του κλάσματος. ....................................................................... 56
24. Αναστολή καταβολής του φόρου στην αγορά ή εισαγωγή καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΥΑ Π.2869/1987). ................................................................................................................................. 56
25. Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α.: ................................................................................................................. 57
26. Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ............................................................ 57
27. Υποχρεώσεις Φ.Π.Α. των εκμεταλλευτών σκαφών παράκτιας αλιείας και επιχειρήσεων σπογγαλιείας. .......................................................................................................................................... 59
28. Παράδοση αυτοκινήτων και οφειλόμενος Φ.Π.Α. ............................................................................ 60
29. Πότε πληρώνεται Φ.Π.Α. και πότε χαρτόσημο στις περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης από επαχθή αιτία ή κληρονομική διαδοχή. ................................................................................................... 60
30. «Πώληση λογισμικού προγράμματος»: παροχή υπηρεσίας ή παράδοση αγαθού. ......................... 61
31. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όσων έχουν υπογράψει συμβάσεις εργασίας και όσων μετέχουν σε κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα που ακολουθούν την ειδική διαδικασία της ΠΟΛ 1128/1997. ...................................................................................................................................... 61
32. Αντιμετώπιση χορηγιών. ................................................................................................................... 61
33. Εκπτώσεις λόγω τζίρου. .................................................................................................................... 61
34. Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ή των μελών του προσωπικού τους. ............................................................................................................................ 62
35. Διαδικασία επιστροφής..................................................................................................................... 62
36. Χρόνος παραγραφής ......................................................................................................................... 62
37. Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ). ............................................ 63

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ................................................................................................. 65
Α. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ................................................................................ 65
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ .............................................................................................................. 76
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ........................................................................................ 78
Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ............................................................................................................ 79
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ................................................................................................................ 80
ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ........................................................................................................................................ 82
ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ............................................................................................. 86
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ..................................................................................................... 92
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ..................................................................................................... 94
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ .................................................................................................................................... 106
Α. Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης), στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας........................................................... 106
Β. Αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης ..................................................................................................................................... 109
Γ. Περιεχόμενο Ενδικοφανούς Προσφυγής - Συνυποβαλλόμενα στοιχεία .............................................. 113
Δ. Άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ............................................................... 114
Ε. Διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.............................................. 116

Πηγή: Taxheaven