Αρ. πρωτ.: ΔΟΡΓ Β 1076650 ΕΞ 2016/ 17.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β. 1055835ΕΞ2016/6-4-2016 (Α.Δ.Α:64ΒΖΗ-Χ4Ρ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) τ

Αρ. πρωτ.: ΔΟΡΓ Β 1076650 ΕΞ 2016/ 17.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β. 1055835ΕΞ2016/6-4-2016 (Α.Δ.Α:64ΒΖΗ-Χ4Ρ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) τ

Αθήνα 17 Μαΐου 2016
Αρ. πρωτ.: ΔΟΡΓ Β 1076650 ΕΞ2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/ νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax :    210-3230829
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ Γ' - Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ταχ. Δ/ νση: Καρ. Σερβίας 1
Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375152

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β. 1055835ΕΞ2016/6-4-2016 (Α.Δ.Α:64ΒΖΗ-Χ4Ρ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α'33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης ) και άλλες διατάξεις», καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 (Α'37)
«Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων(ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».
β) των άρθρων 159,161 και 162 του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α'54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 αυτού.
δ) της παρ. 6 του αρθρ. 14 του ν. 1586/1986 (Α' 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 63 του ν. 1943/1991 (Α'50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».
ε) της παρ. 4 της περίπτωσης Β' του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α'81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».
στ) της αριθ. 343/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ζ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει και ειδικότερα το στοιχείο 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4 αυτής.
η) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
θ) του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109ΕΞ 2017/7-11-2014 (Β'3380) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ««Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1031817ΕΞ2016/29-2-2016 (Β'517) «Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109ΕΞ2014/7-11-2014 (Β'3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» όμοια.
ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
ιβ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ2014/6-11-2014 (Β' 3013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό», όπως ισχύει.
ιγ) του π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.    Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα «Αυτοδίκαιη απόλυση-Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Υ.Κ.-Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων» και ειδικότερα της παραγράφου Γ' αυτής.

3.    Την αριθ.1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β'359) Υπουργική απόφαση, με την οποία συστάθηκε, μεταξύ των άλλων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, στο Υπουργείο Οικονομικών και το Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως τροποποιήθηκε, ως προς το παραπάνω Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με τις αριθ. 1069072/908/Α0006/16-7-2001 (Β'963), 1047067/861/Α0006/3-6-2002 (Β' 704), 1059502/1102/Α0006/15-7-2002 (Β' 932), 1005206/ 101/Α0006/20-1-2003 (Β'63), Δ6Α 1110169 ΕΞ 2012/30-7-2012 (Β'2272), Δ6Α 1166353 ΕΞ 2013/31-10-2013 (Β'2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ2013/20-11-2013 (Β'3037) όμοιες και ισχύει με την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014/11-12-2014 (Β' 3472) όμοια «Τροποποίηση της αριθ. 1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β'359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση - συγκρότηση των Α', Β', Γ', Ε' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α', Β', και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου».

4.    Την αριθ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 2012/14-06-2012 (Β' 1882) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση -συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α' και Β' κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1103653 ΕΞ2013/27-06-2013 (Β' 1640) και Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015/5-3¬2015 (Β' 378) όμοιες.

5.    Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β. 1055835ΕΞ2016/6-4-2016 (Α.Δ.Α:64ΒΖΗ-Χ4Ρ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί ορισμού μελών του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

6.    Το αριθ. ΔΔΑΔ 1164320 ΕΞ 2014/12-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ματαίωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών», καθώς και τις αριθ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1004379 ΕΞ 2015/15-1-2015 και ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1025040ΕΞ2015/25-2-2015 Υπουργικές αποφάσεις «Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών - μελών, εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», τα σχετικά έγγραφα της ίδιας Διεύθυνσης για τις διαδικαστικές ενέργειες, που αφορούν στην διεξαγωγή των εκλογών, καθώς και την αριθ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1026424 ΕΞ 2015/27-2-2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών «Ματαίωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών - μελών εκπροσώπων των Μονίμων Υπαλλήλων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΙΔΑΧ), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Τα αριθ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1042493 ΕΞ 2015/30-3-2015 και 1045080 ΕΞ 2015/03-04¬2015 έγγραφα του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τα οποία γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών της 28ης Μαρτίου 2015, για την ανάδειξη αιρετών μελών - εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, από τα οποία προκύπτει ότι το Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα λειτουργεί χωρίς αιρετά μέλη, μόνιμα και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατ εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παρ. 6 του αρθρ. 14 του ν. 1586/1986 (Α' 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 63 του ν. 1943/1991 (Α'50), γιατί δεν αναδείχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων που υπάγονται σε αυτό από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 28/3/2015.

8. Το αριθ. 65/12-4-2016 έγγραφο της Γραμματείας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την επισυναπτόμενη σ' αυτό αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1058279/7-4-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Απαλλαγή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης από τα καθήκοντά του».

9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 28-01-2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και ειδικότερα την περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 1 αυτής, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

10. Τον από 13/04/2016 πίνακα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των μόνιμων υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ως Προϊσταμένων Διεύθυνσης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε την περίπτωση γ' της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β. 1055835ΕΞ2016/6-4-2016 (Α.Δ.Α:64ΒΖΗ-Χ4Ρ) απόφασής μας, περί ορισμού μελών του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Υ.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, αντικαθιστούμε το τακτικό υπηρεσιακό μέλος, Καπέρδα Κωνσταντίνο, λόγω απαλλαγής από τα καθήκοντά του ως Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ, με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1058279/7-4-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ορίζουμε στην θέση του, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του Υ.Σ., τον Μασίνα Δημήτριο του Εμμανουήλ, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και διαμορφώνουμε την προαναφερθείσα περίπτωση, ως εξής:

«Α.1. γ) Μασίνα Δημήτριο του Εμμανουήλ, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αναγνώστου Νικόλαο του Αναγνώστη, υπάλληλο με βαθμό Α1, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ίδιας Γενικής Γραμματείας».

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β. 1055835ΕΞ2016/6-4-2016 (Α.Δ.Α:64ΒΖΗ- Χ4Ρ) απόφασή μας.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven