ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 101/9.2.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 101/9.2.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Θεσσαλονίκη, 09/02/2016
Αριθμός απόφασης: 101

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310554268
ΦΑΞ: 2313333258
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Της παρ 3 του άρθρου 47 του Ν 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69)

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

δ. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

ε. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

στ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1159205ΕΞ2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/4-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

ζ. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1006534ΕΞ2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β165/19-1-2015) «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος». 

η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.4.2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

θ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τη με ημερομηνία κατάθεσης ………….. και αριθμό πρωτοκόλλου ………….. ενδικοφανή προσφυγή της ………….. του ………….., με ΑΦΜ: ………….. , κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού ………….. ΤΚ: …………..,κατά της υπ'αριθμ………….. πράξης επιβολής προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

4. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

5. Την από 08/02/2016 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας.

Επί της υπ.αρ.πρωτ…………..ενδικοφανούς προσφυγής της…………..του………….. η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ'αριθμ………….. προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα πρόστιμο ύψους 100€ πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Ειδικότερα, με την υπ'αριθμ………….. δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, η προσφεύγουσα δήλωσε μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ της ιδίας και της μητέρας της…………..που αφορούσε γεωργική μίσθωση, η ισχύς του οποίου είχε ήδη ξεκινήσει από την 30-9-2013.

Η προσφεύγουσα, στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή της, ισχυρίζεται ότι η συγκεκριμένη μίσθωση αφορούσε δωρεάν παραχώρηση στη μητέρα της και προκειμένου να φανεί ασυνεπής στις φορολογικές της υποχρεώσεις και στην αποφυγή τυχόν δημιουργίας, μελλοντικά, προβλήματος στον γεωργό που δηλώνει το εν λόγω αγροτεμάχιο, επέλεξε την υποβολή εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής δήλωσης.

Με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή της, η υπόχρεη ζητά να ακυρωθεί άλλως να τροποποιηθεί η υπ'αριθμ………….. πράξη επιβολής προστίμου διότι όπως ισχυρίζεται δεν υπήρχε πρόθεση απόκρυψης εισοδημάτων και διότι δεν έχει απασχολήσει μέχρι τώρα την εφορία με παραβάσεις καθώς ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις της.

Επειδή, στην παράγραφο 1α του άρθρου 39 του Ν 4172/2013 ορίζεται ότι: ' 1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από: α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους. '

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.

Επειδή, στις περιπτώσεις 1,3,5 και 6 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 ορίζεται ότι:

1. Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

2…..

3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία οριστικής καταχώρησης αυτής στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον υπόχρεο εκμισθωτή μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

4 ......

5. Η υποβολή της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγματοποιείται από 03 Ιανουαρίου 2014.

6. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής, τότε ο εκμισθωτής επικοινωνεί με το τμήμα Υποστήριξης Συναλλασσομένων (call center) της Δ.ΥΠ.Η.Σ., και καταγράφεται το αίτημά του και τα στοιχεία του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή έστω και ετεροχρονισμένα. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη μη υπαιτιότητα του φορολογούμενου για την εκπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΠΟΛ.1013/7.1.2014:

1. Όσοι δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα ή ανακριβώς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4174/2013.

2. Για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς ή μη υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα αποστέλλονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των υπόχρεων εκμισθωτών που κατά περίπτωση δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμα ή ανακριβώς μέσα στον προηγούμενο μήνα τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι Δ.Ο.Υ. θα βεβαιώνουν στον υπόχρεο εκμισθωτή τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, πρόστιμα του Ν. 4174/2013.

Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία των υπόχρεων που υπέβαλαν ετεροχρονισμένα τη δήλωση λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1038/31.1.2014 παρατείνεται μέχρι 28/2/2014 η προθεσμία υποβολής των έγγραφων αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων που συντάχθηκαν από 1/12/2013 μέχρι και 31/12/2013, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της μίσθωσης και δεν έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.. Μέχρι την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται χωρίς την επιβολή προστίμου και οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές μισθώσεις που συντάχθηκαν πριν την 1/12/2013, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ή τροποποίησης της μίσθωσης και δεν έχουν κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.

Επειδή, στην παράγραφο 1α του άρθρου 54 του Ν 4174/2013 ορίζεται ότι: "Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

Επειδή, στην παράγραφο 2 του άρθρου 54 του Ν 4174/2013 ορίζεται ότι: "Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1"

Επειδή, εν προκειμένω, με την υπ'αριθμ………….. προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα πρόστιμο εκατό ευρώ (100,00€) πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα της υπ'αριθμ…………..δήλωσης.

Επειδή, η υπ'αριθμ………….. δήλωση πληροφοριακών στοιχείων υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 8-7-2014 ενώ η έναρξη μίσθωσης ήταν την 30-09-2013.

Επειδή, η ανωτέρω δήλωση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και μετά από την παράταση της 28/2/2014 που είχε δοθεί με την ΠΟΛ.1038/31.1.2014.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από ………….. και με αριθμό πρωτ………….. ενδικοφανούς προσφυγής της ………….. του ………….. κατά της υπ'αριθμ………….. πράξης επιβολής προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας με βάση την παρούσα απόφαση:

Ως προς την πράξη επιβολής προστίμου

  Σε ευρώ
Ύψος Προστίμου 100,00€ πλέον χαρτόσημο και ΟΓΑ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η υπάλληλος του γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/99).
Πηγή: Taxheaven