Αριθ. πρωτ.: Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015/23.3.2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα

Αριθ. πρωτ.: Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015/23.3.2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα

Αθήνα, 23/3/2015
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1039280 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελ. Τσιγγάνου
Τηλέφωνο: 210 3638389
FAX: 210 3641620

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. φακέλου 520/2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας το οποίο περιήλθε στο Τμήμα μας με το Γ.Δ.Φ.Δ. 1005391/14-1-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τις υποχρεώσεις αλιέων στα ελληνικά χωρικά ύδατα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 ο οποίος ισχύει από 1-1-2014, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές της επιχείρησης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.

Με την απόφαση ΠΟΛ.1320/30.12.1998, οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, και υπάγονται στο ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς Φ.Π.Α., απαλλάσσονται για τη δραστηριότητά τους αυτή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, με εξαίρεση το δελτίο αποστολής.

Περαιτέρω, με το Δ15Β 1049808 ΕΞ 20.3.2014 έγγραφό μας, διευκρινίστηκε ότι από 1-1-2014 οι αλιείς του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/2000), έχουν αντιμετωπιστεί κατ' ανάλογο τρόπο με τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., και δεν υποχρεούνται στην έκδοση συνοδευτικού εγγράφου για την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων προϊόντων τους.

Από 1/1/2015, ισχύει ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου καταργείται ρητά κάθε άλλη διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία που έχει εκδοθεί βάσει των καταργούμενων διατάξεων ή του προϊσχύοντος Π.Δ. 186/1992, οπότε η απόφαση ΠΟΛ.1320/30.12.1998 ισχύει μέχρι 31-12-2004 ως προς τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992). Με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και την τήρηση βιβλίων από ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, οι αλιείς που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α., είναι υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων.

Περαιτέρω με τις αποφάσεις ΠΟΛ.1002/31.12.2014 και 1007/9.1.2015, από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000, μεταξύ των οποίων και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού και από την ενημέρωση των βιβλίων.

Ενόψει των ανωτέρω, μέχρι τις 31-12-2014, οι αλιείς οι οποίοι πωλούν αλιεύματα από τα σκάφη τους, καθώς και από τους χώρους εκφόρτωσης αυτών, και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α., δεν υποχρεούνταν σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, με δυνατότητα να μην ενημερώνουν τα βιβλία τους και να μην εκδίδουν αποδείξεις μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, αλλά χειρόγραφες (αθεώρητες) αποδείξεις λιανικής πώλησης.


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος
Ευθύμιος Σαΐτης

Πηγή: Taxheaven