Αριθ. πρωτ.: 407/13.5.2016 Προοπτικές και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο

Αριθ. πρωτ.: 407/13.5.2016 Προοπτικές και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο

Αθήνα 13.05.2016
Αριθ. Πρωτ.: 407

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110 - Αθήνα
TELEFAX: 2105203872
Πληροφορίες: Φίλιππος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 2131516116
E-MAIL: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Προοπτικές και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο»

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 4335/29-3-16 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή, κ. Ε. Μπασιάκο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Στο Υπουργείο μας πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει διαδικτυακή πόλη που θα αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών «Μίας Στάσης» (One-Stop- Shop) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.), προς συναλλασσόμενους με το Υπουργείο πολίτες και επιχειρήσεις με σκοπό την ενιαία εξυπηρέτησή τους, στην οποία περιλαμβάνονται έντυπα και φόρμες που χρησιμοποιούνται κατά τις συναλλαγές του πολίτη με τις υπηρεσίες και τους φορείς του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

Η διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. θα διαθέτει όλα τα industry-standard χαρακτηριστικά παρουσίασης / διάθεσης / επικαιροποίησης / προσωποποίησης περιεχομένου, καθώς και παροχής ενοποιημένων πληροφοριών των εποπτευόμενων Φορέων του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α., με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών.

Επίσης, από την 1η Μαρτίου 2013, κατέστη υποχρεωτική, με την αρ. 5072/6/25.2.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ. ),....» , (ΦΕΚ Β'449), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.πρωτ. 28153/126/28.8.2013, (ΦΕΚ Β' 2163) όμοια απόφαση, η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ., στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, δεν απαιτείται πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των εργοδοτών ή των εκπροσώπων τους στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. ή του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να υποβάλλουν έντυπα αρμοδιότητας των παραπάνω φορέων, όπως π.χ. αναγγελίες πρόσληψης προσωπικού, πίνακες προσωπικού, αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης, κ.λπ.

Με την αξιοποίησή της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δημιουργούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακος, διοικητικές και οικονομικές. Οι διοικητικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων και το κόστος συμμόρφωσης των εργοδοτών μειώνονται, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ετησίως, εκατομμυρίων ευρώ γραφειοκρατικού βάρους. Παράλληλα, αποδεσμεύεται σημαντικός αριθμός υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από τα αντίστοιχα διοικητικά καθήκοντα, και επικεντρώνονται στον κυρίως ελεγκτικό και συμφιλιωτικό τους ρόλο.

Περαιτέρω, η διασύνδεση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμβάλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής, αλλά και της γραφειοκρατίας, η οποία αποτελεί τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

Β) Όσον αφορά στα εποπτευόμενα Νομικά πρόσωπα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1) Ι.Κ.Α.:

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ λαμβάνοντας υπόψιν τον μεγάλο αριθμό συναλλασσομένων, που εξυπηρετούνται από τα Υποκ/τα (περίπου 6.500.000% πολλοί από τους οποίους ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, έθεσε ως στόχο την επέκταση και αύξηση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες (Web εφαρμογές - web servces), αποσκοπώντας στην μείωση της φυσικής παρουσίας των συναλλασσομένων (εργοδότες, ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς) στα Υποκ/ματα.

Προς την επίτευξη του ανωτέρω στόχου το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

α) έχει υλοποιήσει Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους πολίτες και Πιστοποιημένους Φορείς, μέσω διαδικτύου, ομαδοποιημένες στις κάτωθι έξι κατηγορίες συναλλασσομένων:

1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες
2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους/Συνταξιούχους
3. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες
4. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς
5. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Παρόχους Προγράμματος Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
6. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Ιατρούς Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες ανά κατηγορία συναλλασσομένου είναι οι εξής:

1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες

- Εγγραφή Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
- Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.
- Μαζική Ταυτοποίηση Ασφαλισμένων
- Ηλεκτρονική Έκδοση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- Ηλεκτρονική Έκδοση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
- Παροχή Βοήθειας σε Εργοδότες (παρέχονται ηλεκτρονικά (α) Οδηγίες Χρήσης για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΑ, (β) Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΑ, (γ) απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις, (δ) χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του εντύπου ΑΠΑ, (ε) Τεχνικές Προδιαγραφές Αρχείου Μαζικής Ταυτοποίησης, (στ) Δωρεάν Λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΑ)

2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους/Συνταξιούχους

- Πιστοποίηση Ασφαλισμένου
- Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξης του Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας
- Δυνατότητα άντλησης των ατομικών στοιχείων ασφάλισης του ασφαλισμένου μέσω του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
- Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης
- Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης
- Παροχή οδηγού Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
- Παροχή εργαλείου Υπολογισμού Βασικού Ποσού Σύνταξης
- Πληροφόρηση Συνταξιούχων για την ύπαρξη ή μη του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ
- Ενημέρωση συνταξιοδοτικής μερίδας Συνταξιούχων Εξωτερικού
- Δυνατότητα Έκδοσης Βεβαίωσης Συντάξεων (για φορολογική χρήση)
- Δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας
- Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ για ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ
- Δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων (με αναλυτική ενημέρωση διαμόρφωσης μηνιαίας πληρωμής της σύνταξης)

3. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες

- Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη με δυνατότητα πρόσβασης σε (α) Συγκεντρωτική και αναλυτική ανά περίοδο εικόνα των οφειλών; (β) Συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των καταβολών, (γ) Συγκεντρωτική εικόνα των ρυθμίσεων με ανάλυση δόσεων και οφειλών
- Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
- Εμφάνιση Πίνακα Χρεών Οφειλέτη
- Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης και παροχή εναλλακτικών σεναρίων Ρύθμισης των Οφειλών
- Ρύθμιση Οφειλών
- Πιστοποίηση Οφειλετών ΚΕΑΟ

4. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς

- Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- Λήψη Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- Πιστοποίηση Φορέων για τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
- Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
- Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Ασφαλιστικής Ενημερότητας

5. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Παρόχους Προγράμματος Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

- Αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο Πρόγραμμα - Δήλωση Στοιχείων
- Πιστοποίηση Παροχών για το Πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
- Παροχή Υπηρεσιών κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

6. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Ιατρούς Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

- Ενημέρωση Ιατρών Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. για τη συμμετοχή τους σε Υγειονομικές Επιτροπές
- Παροχή εγχειριδίου χρήσης για την Ενημέρωση Ιατρών Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

β) Επιπρόσθετα το Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαλειτουργεί με Συστήματα άλλων Φορέων μέσω μηχανισμών web services/applications»

Περαιτέρω, παραθέτουμε ενδεικτική λίστα με Φορείς, οι οποίοι αντλούν στοιχεία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

1. ΥΠΕΣ (απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης)
2. ΟΑΕΔ (απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης)
3. ΤΕΑΙΤ (απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης)
4. ΟΑΕΕ (απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης)
5. ΓΓΔΕ (στοιχεία ΑΠΑ ανά εργοδότη και ανά ασφαλισμένο> στοιχεία εργοσήμου, στοιχεία ΚΕΠΑ)
6. Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ (απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης)
7. ΓΛΚ (ασφαλιστική ενημερότητα)
8. ΣΕΠΕ (μητρώο εργοδοτών-ΕΡΓΑΝΗ)
9. ΗΔΙΚΑ (ασφαλιστική ικανότητα, ΕΣΕΠΣ-ΗΑΙΟΣ)
10. Υπουργείο Παιδείας (στοιχεία ΑΠΑ ανά εργοδότη)
11. ΕΛΣΤΑΤ
12. ΤΑΠΙΤ
13. Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Αντίστοιχα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντλεί στοιχεία από:

1. ΓΓΠΣ (στοιχεία μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά πρόσωπα,, μηχανισμός αυθεντικοποίησης oauth-στοιχεία πιστοποίησης)
2. ΗΔΙΚΑ (στοιχειά μητρώου ΑΜΚΑ)
3. ΕΛΑΣ (στοιχεία μητρώου ταυτοτήτων)
4. ΕΚΠΑ (στοιχεία φοιτητών)

Υπό σχεδίαση Δράσεις Διαλειτουργικότητας με Φορείς:

1. ΑΣΕΠ (αυτόματη άντληση Βεβαίωσης Ασφάλισης ασφαλισμένου ανά εργοδότη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο οποίος συμμετέχει σε Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ)
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης (Δίκη χωρίς χαρτί)
3. Εθνικό Ποινικό Μητρώο
4. Ελεγκτικό Συνέδριο
5. ΓΓΔΕ (για ηλεκτρονική απογραφή των εμμέσων μελών των ασφαλισμένων του ΙΚΑ).

2) ΟΑΕΕ:

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την απλούστευση των διαδικασιών και της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το ασφαλιστικό κοινό, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, οι οποίες συνεχώς διευρύνονται με την υλοποίηση νέων εφαρμογών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται είτε μέσω κλειδαρίθμου, μετά την υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, είτε κάνοντας εγγραφή μέσω TAXISnet. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaee.gr

Αναλυτικά παρέχονται:

- Βεβαίωση εισφορών ασφαλισμένου.
- Τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
- Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχου.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα αναφέρουμε:

- Παρακολούθηση πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος.
- Πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου.

Τέλος, υπάρχει διασύνδεση με τα ΚΕΠ όπου οι ασφαλισμένοι μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα σε σχέση με τα προαναφερθέντα.

3) Ο.Γ.Α.:

Ο Ο.Γ.Α. εδώ και επτά (7) χρόνια έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει την ιστοσελίδα του (www.oga.gr) . Ο επισκέπτης του ιστότοπου μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός, την ασφάλιση, τις παντός είδους παροχές, τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτών και να ενημερωθεί από τα ενημερωτικά δελτία και τις εγκυκλίους για τα πρόσφατα νέα και τις νομοθετικές αλλαγές.

Πλέον αυτών, έχουν αναπτυχθεί ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες διατίθενται στους πολίτες, στα ΚΕΠ και στους Ανταποκριτές ΟΓΑ, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο Ο.Γ.Α. σήμερα συνδέεται ηλεκτρονικά (online) με το Εθνικό Δημοτολόγιο για έλεγχο οικογενειακών μερίδων, βάσει της απόφασης 131360/23274/8.10.2014 (ΦΕΚ 2659 Β') του Υπουργού Εσωτερικών και με την ΗΔΙΚΑ για έλεγχο

α) στοιχείων μητρώου ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ,
β) στοιχείων WEB Μητρώου,
γ) και χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας στο σύστημα ΑΤΛΑΣ,

βρίσκεται δε σε διαδικασία ηλεκτρονικής διασταύρωσης στοιχείων, με ανταλλαγή αρχείων (offline), με το Υπουργείο Παιδείας, την Ελληνική Αστυνομία και το ΙΚΑ (ΚΕΠΑ).

Σε ώριμη φάση βρίσκονται οι συζητήσεις για online διασύνδεση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Μεταναστατευτικής Πολιτικής). Εκτιμάται ότι οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

4) ΕΤΑΑ:

Το Ε.Τ.Α.Α. συνεργάζεται με την ΗΔΙΚΑ για την ταχύτερη, αξιόπιστη και ορθή μεταφορά στοιχείων για την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και των αλλαγών που προκύπτουν σε ήδη εκδοθείσες συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Η ηλεκτρονική διασταύρωση μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., των στοιχείων των συνταξιούχων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ουσιαστικά από τον Ιούνιο του 2013, οπότε μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ, λαμβάνεται έγκαιρα ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση των συνταξιούχων (πχ γάμος, θάνατος).

Σημειωτέον ότι, όσον αφορά στην αχρεωστήτως ή παράνομη καταβολή συντάξεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς αποθανόντων δικαιούχων, έπειτα από την εφαρμογή του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ το φαινόμενο αυτό έχει καταπολεμηθεί, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων μέσω του τραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΤΑΑ έχει προβεί για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στην δημιουργία ιστοσελίδας με την ονομασία Ε.Τ.Α.Α., όπου εκεί μπορεί ο κάθε ασφαλισμένος ανάλογα με το αίτημα του να συνδεθεί μέσω link στις σελίδες του φορέα,( για κάθε Τομέα, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ κλπ υπάρχει ξεχωριστή σελίδα) για να ενημερωθεί-πληροφορηθεί για θέματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κλπ.

Επίσης, μπορεί να αναζητήσει ηλεκτρονικά έντυπα και απαιτούμενα δικαιολογητικά για θέματα ασφάλισης-συνταξιοδότησης,ρυθμίσεων εισφορών, παροχών κλπ εκτυπώνοντας τις αναρτημένες on-line αιτήσεις.

Με εγγραφή νέου χρήστη και απόκτησης κωδικού πρόσβασης οι ασφαλισμένοι μπορούν να έχουν on-line ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση και βεβαιώσεις εγγραφής από τα μητρώα των τομέων.

5) Ε.Τ.Ε.Α.:

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές του πολίτη μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΑ είναι επιπέδου 2 - Υπηρεσίες Μονόδρομης Διάδρασης (interaction), που σημαίνει ότι παρέχεται πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθώς και επίσημο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων κ.τ.λ.) το οποίο οι χρήστες μπορούν να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους, να εκτυπώσουν, να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους με το φορέα σε φυσικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα υποστηρίζονται οι εξής υπηρεσίες:

1. Εκτύπωση μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων για τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑ

2. Εκτύπωση βεβαιώσεων εφορίας για υποβολή φορολογικών βεβαιώσεων

3. Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών για τον ιδιωτικό τομέα με το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με την δήλωση της ασφάλισης (μισθολογικές καταστάσεις) για το σύνολο των εργαζομένων τους, βάσει συγκεκριμένης γραμμογράφησης για εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα εσόδων του ΕΤΕΑ μέχρι και την περίοδο 11ος/2013 (χρονικό διάστημα προ ένταξης στην ΑΠΔ του ΙΚΑ).

4. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με δυνατότητα εκτύπωσης του Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου με την επικουρική του ασφαλιστική ιστορία αλλά και δυνατότητα δήλωσης φορέα προέλευσης του ασφαλισμένου κατά την ένταξη του στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την επικουρική ασφάλιση του (1/12/2013)

5. Φόρμα επικοινωνίας για αποστολή ερωτημάτων σε όλα τα ταμεία του ΕΤΕΑ. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι με την ψήφιση του νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και τη σύσταση του ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) άρχεται και η διαδικασία ενιαιοποίησης του συστήματος ηλεκτρονικής συναλλαγής με τον Φορέα, ήτοι η δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου, η μεταφορά, καταχώριση και ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλισμένων, η μεταφορά των δεδομένων της ΗΔΙΚΑ και ηλεκτρονικών αρχείων των εντασσόμενων φορέων κλπ. Έτσι, από 01.01.2017, οπότε και ξεκινάει η λειτουργία του ως μοναδικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η εξυπηρέτηση του συνόλου πλέον των ασφαλισμένων που υπάγονται σε αυτόν θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερη και ταχύτερη.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πηγή: Taxheaven