Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: οικ. 22750/ 28.4.2016 Ανάθεση είσπραξης ενιαίου ειδικού προστίμου και παραβόλου του Ν. 4178/2013 σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: οικ. 22750/ 28.4.2016 Ανάθεση είσπραξης ενιαίου ειδικού προστίμου και παραβόλου του Ν. 4178/2013 σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)

ΑΠ: οικ. 22750

(ΦΕΚ Β' 1391/19-05-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 29 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α'/2013).

2. Του άρθρου 6 παρ.3 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182/Α'/2010).

3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

4. Της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ όπως έχει ενσωματωθεί με το άρθρο 49 του Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α'/2010).

5. Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού » (ΦΕΚ 114/Α/2015).

6. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/2015).

7. Της υπ' αριθμ. Υ1/22.9.2015 «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2076/Β/2015).

8. Της υπ' αριθμ. Υ14/6.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

9. Της υπ' αριθμ. Υ31/12-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ 2183/Β'/2015).

10. Της υπ' αριθμ. 2254/30.8.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α')» (ΦΕΚ Β'2184), όπως ισχύει.

11. Την υπ' αριθμ. 3722/16.10.2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία είσπραξης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 18 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'174)».

12. Την υπ' αριθμ. 43047/09-10-2015 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

13. Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου ύψους περίπου 600.000,00 € για το οικ. Έτος 2015, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Πράσινου Ταμείου (Κ.Α.Ε. 0431).

14. Τις με αρ. Πρωτ. 1560/08.04.2015 (α/α βιβλίου εγκρίσεων και πληρωμών 5), 1566/08.04.2015 (α/α βιβλίου εγκρίσεων και πληρωμών 15) αποφάσεις ανάληψης δέσμευσης συνολικού ποσού 300.000,00 € και με αρ. πρωτ. 2225/20.05.2015 (α/α βιβλίου εγκρίσεων και πληρωμών 64) ποσού 300.000,00 €.

15. Την υπ' αριθμ. 23433/15.6.2015 (ΑΔΑ: Ω6Α8465ΦΘΗ-6Ι4) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνεται η δυνατότητα ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€750.000,00) για τα έτη 2016 έως και 2019, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου (Κ.Α.Ε. 0431), κατ' έτος, όπως αναλύεται στον α/α 15 του προοιμίου της παρούσης. Παρέχεται με την ανωτέρω έγκριση η δυνατότητα υπογραφής σύμβασης για την ανάθεση είσπραξης ενιαίου ειδικού προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 1.050.000,00) για την περίοδο 2015 έως και 2019.

16. Το γεγονός ότι η αναμενόμενη δαπάνη, από την παρούσα, προβλέπεται να ανέλθει για το έτος 2016 στο ποσό των 300.000 €, για το 2017 στο ποσό των 200.000 €, για το 2018 στο ποσό των 150.000 € και για το 2019 στο ποσό των 100.000 €,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ


Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται υπό την ακόλουθη έννοια:

Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο: Το ειδικό πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετων χώρων που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 4178/2013.

Παράβολο: Το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 4178/2013.

Εντολέας: Ο πελάτης Τράπεζας, ο οποίος δίδει προς την Τράπεζά του Εντολή Πληρωμής για την εκπλήρωση της υποχρέωσης πληρωμής του Ενιαίου Ειδικού προστίμου και του Παραβόλου, που βαρύνει είτε τον ίδιο ως κύριο του υπαγόμενου στο Ν. 4178//2013 ακινήτου είτε τρίτο πρόσωπο.

Υπόχρεος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτημα υπαγωγής ακινήτου κυριότητάς του στη ρύθμιση του Ν. 4178/2013 και καταβολής του Προστίμου και του Παραβόλου.

Εντολή πληρωμής: Η εντολή του Εντολέα προς την Τράπεζα για τη χρέωση του λογαριασμού που τηρεί σε αυτήν με σκοπό την πληρωμή Ενιαίου Εδικού Προστίμου και Παραβόλου, που βαρύνει είτε τον ίδιο είτε τρίτο πρόσωπο. Άλλως, εφόσον η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα αυτή, η εντολή του Εντολέα προς την Τράπεζα για την πληρωμή Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και Παραβόλου κατόπιν καταβολής μετρητών για το σκοπό αυτό.

Έγκυρη συναλλαγή: Κάθε εντολή πληρωμής που αποστέλλει η Τράπεζα στη ΔΙΑΣ.

Πληροφοριακό σύστημα: Το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013.

Σύστημα: Το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ και ειδικότερα η Υπηρεσία DIASDEBIT.

Τarget2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system): το σύστημα πληρωμών που έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Ευρωσύστημα (ήτοι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών μελών της ζώνης του ευρώ) και το οποίο χρησιμοποιείται για το διακανονισμό των εργασιών των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, των διατραπεζικών πληρωμών μεγάλης αξίας καθώς και άλλων πληρωμών σε ευρώ, παρέχοντας επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και άμεσο και οριστικό διακανονισμό σε χρήμα κεντρικής τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ


1. Αναθέτουμε την είσπραξη του ενιαίου ειδικού προστίμου και του παραβόλου του Ν. 4178/2013 στους κάτωθι Φορείς Είσπραξης που συμμετέχουν στην εταιρία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και έχουν αποδεχθεί γραπτώς τους οικονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις, όπως τίθενται στην υπ' αριθμ. 3722/16.10.2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία είσπραξης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 18 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'174)».
α. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
β. ALPHA BANK Α.Ε.
γ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Α.Τ.Ε. BANK
δ. EUROBANK - ERGASIAS S.A
ε. ATTICA BANK
στ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
ζ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
η. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
θ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ι. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ια. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ιβ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ιγ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ιδ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ιε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

2. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οποτεδήποτε είναι εφικτή η είσοδος φορέα είσπραξης στην διαδικασία είσπραξης του ενιαίου ειδικού προστίμου και του παραβόλου, καθώς επίσης και η έξοδος από αυτήν, που πρέπει να γνωστοποιείται στο Πράσινο Ταμείο και στη ΔΙΑΣ Α.Ε, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία προσχώρησης ή αποχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


1. Ο υπόχρεος υποβάλλει διά του εξουσιοδοτημένου μηχανικού ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και το φύλλο καταγραφής και υπολογισμού του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 2254/30.8.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το αίτημα αυτό θεωρείται δήλωση πρόθεσης υπαγωγής του αυθαιρέτου. Το πληροφοριακό σύστημα του TEE εκδίδει κωδικούς πληρωμής που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης. Η πληρωμή του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης διαπιστώνεται αυτόματα με την διαβίβαση ηλεκτρονικών αρχείων από τα συμβεβλημένα Τραπεζικά Ιδρύματα πληρωμών. Εφόσον εξοφληθούν το παράβολο και το ποσοστό ανταπόδοσης η δήλωση αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου, μονοσήμαντο - μοναδικό αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επιπλέον κωδικούς πληρωμής που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Το Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πληρωμή των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου.

2. Η πληρωμή του Παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου υπέρ του Πράσινου Ταμείου γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τους αντίστοιχους κωδικούς πληρωμής, που έχει λάβει ηλεκτρονικά μετά την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο

3. Οι Εντολείς δίδουν στην Τράπεζα Εντολή Πληρωμής για την εξόφληση του συγκεκριμένου ποσού που αναγράφεται στο φύλο υπολογισμού προστίμου ή του ποσού της δόσης αυτού, με χρέωση του λογαριασμού τους που τηρούν σε αυτήν ή, εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα από την Τράπεζα, με καταβολή μετρητών. Το καταβλητέο ποσό προσδιορίζεται από τον Εντολέα, ο δε προσδιορισμός αυτός δεν υπόκειται σε έλεγχο από την Τράπεζα, συνεπώς η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν πληρωμή ποσού διαφορετικού από το οφειλόμενο. Επίσης, η Τράπεζα δεν ελέγχει το εμπρόθεσμο ή μη των Εντολών Πληρωμών, αλλά δέχεται τη σχετική δήλωση του Εντολέα.

4. Η Εντολή Πληρωμής μπορεί να δίδεται με οποιονδήποτε τρόπο εκάστοτε διαθέτει η Τράπεζα στους πελάτες της (ενδεικτικώς, με έγγραφο σε κατάστημα της Τράπεζας, μέσω διαδικτύου, μέσω Phone Banking κ.λπ.).

5. Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ γνωστοποιεί στους υπόχρεους τη δυνατότητα πληρωμής του Παραβόλου και Ενιαίου Ειδικού Προστίμου μέσω της Τράπεζας κατά τρόπο που το ίδιο κρίνει κατάλληλο. Επίσης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης της συμμετοχής της αυτής στο κοινό, κατά τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο.

6. Η ΔΙΑΣ, βάσει της σχετικής ενημέρωσης που λαμβάνει από την Τράπεζα, ενημερώνει το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το σύνολο των εντολών που έχουν εκτελεσθεί από την Τράπεζα.

7. Η Τράπεζα θα αποδίδει την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας πληρωμής στο Ελληνικό Δημόσιο τα ποσά του παραβόλου μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε πίστωση του υπό Κ.Α. 23/200121010 «Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού» λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δημοσίου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, η Τράπεζα ενημερώνει με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και τη Διεύθυνση Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων για το συνολικό ποσό, που κατατέθηκε στον παραπάνω λογαριασμό. Τέλος, η Τράπεζα θα αποδίδει την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας πληρωμής τα ποσά του προστίμου, μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε πίστωση του υπό Κ.Α. 26133793, Περιγραφή «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, που τηρεί το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η απόδοση των εν λόγω ποσών θα γίνεται μετά από εντολή της ΔΙΑΣ προς την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθεί ο λογαριασμός που τηρεί η Τράπεζα στο Target2 και να πιστωθούν με το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο Κ.Α. 23/200121010 «Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού» λογαριασμός του Δημοσίου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ο λογαριασμός 0024/26133793 που τηρεί το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στην Τράπεζα της Ελλάδος. H ΔΙΑΣ, στα πλαίσια σχετικής εξουσιοδότησης, που της παρέχει η Τράπεζα, δίδει εντολή πίστωσης των ως άνω λογαριασμών με το συνολικό ποσό των εισπράξεων του παραβόλου και του Προστίμου αντιστοίχως, που πραγματοποιούνται τόσο μέσω της Τράπεζας όσο και των λοιπών τραπεζών που μετέχουν στο Σύστημα.

8. Η ΔΙΑΣ θα αποστέλλει στο Τ.Ε.Ε. καθημερινά αρχείο εντολών πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ


1. Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων:
Η αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ ορίζεται στο ποσό των 0,04 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η αμοιβή των Φορέων Είσπραξης ορίζεται στο ποσό των:
α) 0,25 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω καταστήματος (χρέωση λογαριασμού ή μετρητά) και
β) 0,11 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Web, ATM κ.λπ.).

2. Οι Φορείς Είσπραξης που αναλαμβάνουν την είσπραξη του ενιαίου ειδικού προστίμου και του παραβόλου Εσόδων υποχρεούνται: α) να μην απαιτούν από τους υπόχρεους την τήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε αυτούς με εξαίρεση την είσπραξη ενιαίου ειδικού προστίμου και παραβόλου μέσω εναλλακτικών δικτύων και β) να μην επιβάλλουν για κανένα λόγο, κάποια περαιτέρω επιβάρυνση στον υπόχρεο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ


1. Ο υπολογισμός των αμοιβών πραγματοποιείται από τη ΔΙΑΣ βάσει των έγκυρων συναλλαγών, όπως αυτές καταγράφονται από το σύστημα.

2. Η τιμολόγηση των αμοιβών, που οφείλονται από το Πράσινο Ταμείο στη ΔΙΑΣ και στην Τράπεζα πραγματοποιείται μηνιαίως με την έκδοση από τη ΔΙΑΣ τιμολογίων και καταστάσεων, στις οποίες περιγράφεται το πλήθος των έγκυρων συναλλαγών κατά το επισκοπούμενο χρονικό διάστημα, η αμοιβή ανά έγκυρη συναλλαγή και το ποσό που οφείλεται συνολικά τόσο στη ΔΙΑΣ και την Τράπεζα όσο και στις λοιπές τράπεζες που υποστηρίζουν την πληρωμή του Παραβόλου και του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου.

3. Οι καταστάσεις αμοιβών που οφείλει το Πράσινο Ταμείο αποστέλλονται από τη ΔΙΑΣ την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τιμολογούμενο διάστημα στο Πράσινο Ταμείο προς έλεγχο. Το Πράσινο Ταμείο υποχρεούται σε πλήρη άμεση εξόφληση των τιμολογίων που κάθε φορά παραλαμβάνει. Εφόσον καθυστερεί την εξόφληση για διάστημα άνω των έξι (6) μηνών από την παραλαβή των τιμολογίων, θα υποχρεούται στην καταβολή εντόκως των σχετικών ποσών, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Τυχόν διαφορά ή αμφισβήτηση των στοιχείων των τιμολογίων γνωστοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το Πράσινο Ταμείο στη ΔΙΑΣ, με όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν αυτήν. Στη συνέχεια η ΔΙΑΣ εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο του αρχικού και νέο τιμολόγιο με τα νέα συμφωνημένα στοιχεία.

4. Η καταβολή του συνόλου των οφειλομένων αμοιβών θα πραγματοποιείται με πίστωση από το Πράσινο Ταμείο του τραπεζικού λογαριασμού της ΔΙΑΣ, τον οποίο η ΔΙΑΣ θα υποδεικνύει.

5. Με την καταβολή της αμοιβής της Τράπεζας που πραγματοποιείται με πίστωση από το Πράσινο Ταμείο του τραπεζικού λογαριασμού της ΔΙΑΣ, το Πράσινο Ταμείο εξοφλεί πλήρως την οφειλή του προς την Τράπεζα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


1. Η ΔΙΑΣ επιμερίζει το συνολικό ποσό αμοιβής, βάσει των στοιχείων του Συστήματος για τον αριθμό των συναλλαγών ανά τράπεζα, και, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την πίστωση του λογαριασμού της, εκκαθαρίζει τις σχετικές εγγραφές πίστωσης και τις αποστέλλει προς διακανονισμό στο σύστημα TARGET 2. Η απόδοση της αμοιβής στις Τράπεζες γίνεται μηνιαίως από την ΔΙΑΣ μέσω της εκκαθάρισης κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του συστήματος DIASDEBIT. Οι Τράπεζες θα ενημερώνονται για την πιστούμενη αμοιβή από το αρχείο θέσης του συστήματος DIASDEBIT. Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην αμοιβή της Τράπεζας πραγματοποιείται έναντι τιμολογίου που θα εκδίδει η Τράπεζα προς τη ΔΙΑΣ μία φορά μηνιαίως και θα αφορά το ποσό αμοιβής πλέον Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Στην περίπτωση που το Πράσινο Ταμείο βάσει νόμου προβαίνει σε κρατήσεις υπέρ τρίτων επί της αμοιβής της Τράπεζας, το καθαρό ποσό που θα αποδίδει η ΔΙΑΣ στην Τράπεζα θα διαμορφώνεται αντιστοίχως βάσει και των κρατήσεων αυτών.

2. Οι πληροφορίες ως προς τις διενεργηθείσες συναλλαγές που παρέχονται από το Σύστημα και αποτυπώνονται στην προαναφερόμενη κατάσταση συναλλαγών, αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο του ύψους των οφειλομένων αμοιβών.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλες οι προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις και συμβάσεις, που αναθέτουν σε πιστωτικά ιδρύματα την είσπραξη του ενιαίου ειδικού προστίμου και του παραβόλου του Ν. 4014/2011, αυτομάτως παύουν να βρίσκονται σε ισχύ και καταγγέλλονται οι σχετικές συμβάσεις. Η ισχύς της παρούσας εκτείνεται έως και το οικονομικό έτος 2019.

2. Οι από 2.11.2011 συμβάσεις διατραπεζικής είσπραξης ενιαίου ειδικού προστίμου του Ν. 4014/2011, οι οποίες παρατάθηκαν για ένα έτος, ήτοι από 1.1.2012 έως 31.12.2012 δυνάμει των από 27.1.2012 συμβάσεων παράτασης διατραπεζικής είσπραξης ειδικού προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων, καθώς και για ένα έτος ακόμη, ήτοι από 1.1.2013 έως 31.12.2013, δυνάμει των από 21.2.2013 συμβάσεων παράτασης διατραπεζικής είσπραξης ειδικού προστίμου ρύθμισης αυθαιρέτων, εκτελούνται μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και τροποποιούνται, μόνο, ως προς τις αμοιβές της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των Τραπεζών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, μετά δε την έναρξη ισχύος της παρούσας καταγγέλλονται από το Πράσινο Ταμείο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28-4-2016


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Πηγή: Taxheaven