Κ.Υ.Α. αριθμ. 47903/ ΕΥΘΥ 495/ 9.5.2016 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. 10756/9-10-2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'1343) και υπ'

Κ.Υ.Α. αριθμ. 47903/ ΕΥΘΥ 495/ 9.5.2016 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. 10756/9-10-2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'1343) και υπ'

Αριθμ. 47903 / ΕΥΘΥ 495

(ΦΕΚ Β' 1406/19-05-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17, 18 και 58 παρ. 3 αυτού (ΦΕΚ Α'265).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α'267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Ν. 3027/2002, άρθρο 6 (ΦΕΚ 152/Α') περί «Ρύθμισης θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλων διατάξεων», παράγραφος 1, εδάφια α' και γ', όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α'), άρθρο 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο ΥΠΕΠΘ για την αξιοποίηση κονδυλίων του ΚΠΣ» με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141/Α'), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 2341/1995 και το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202/Α'), ως ισχύει.

5. Το Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α') «Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», άρθρο 11, παράγραφος 2, όπως ισχύει.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

7. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

8. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006.

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

10. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α'20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

11. Το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/ 22-9-2015) που αφορά στη «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

12. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23-9-2015) που αφορά στο Διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

13. Την υπ' αριθμ. Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».

14. Την υπ' αριθμ. 105755/14-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2222) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση.

15. Την υπ' αριθμ. 10756/9-10-2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1343/Β'/16-10-2002) «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ' αριθμ. 17817/2008 (ΦΕΚ 2514 Β') κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται και στελεχώνει την ΕΥΕ ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Την υπ' αριθμ. 680/1996 (Β 826) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 329/2005 (ΦΕΚ Β' 210) και 4327/10 (ΦΕΚ Β' 1387), όπως ισχύει.

18. Την υπ' αριθμ. 2/83143/Α0024 (ΦΕΚ 2444/Β'/2-12-2008) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διατήρηση εκτός προϋπολογισμού Ειδικών Λογαριασμών» για την υπαγωγή του Ειδικού Λογαριασμού 54000075 ΚΠΣ με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός στο ΥΠΕΠΘ για την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΚΠΣ» στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α'), ως ισχύει.

19. Την υπ' αριθμ. 602/7-3-2016 «Πρόταση κοινής υπουργικής απόφασης Αναδιάρθρωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας» του ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

20. Την από 21-3-2016 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του οργανωτικού επιπέδου, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» - Αποστολή


1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α') όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α'), οργανώθηκε με τη υπ' αριθμ. 10756/9-10-2002 κοινή Υπουργική (ΦΕΚ 1343/Β') και τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 1185/2003 (ΦΕΚ 1600/ Β'), 1862/2005 (ΦΕΚ 763/Β'), 3742/2005 (ΦΕΚ 1027/Β'), 7206/2006 (ΦΕΚ 1845/Β') και 1682/2007 (ΦΕΚ 340/Β'), μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων με την υπ' αριθμ. 20087/31-12-2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2665/Β') και την κοινή υπουργική απόφαση 11726/2010 (ΦΕΚ 2126/Β'/31-12-2010), συνεχίζει δε να ασκεί αρμοδιότητες και για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 265/Α'), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μετονομάστηκε με την παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23-12-2014), όπως ισχύει, σε Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» εφεξής «ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας».

2. Αποστολή της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Δια Βίου μάθησης του ως άνω Υπουργείου και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ως άνω Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των πολιτικών του ως άνω Υπουργείου, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων.
Συνεχίζει να έχει ως σκοπό την υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και την άσκηση αρμοδιοτήτων που ορίζονται με την παρούσα. Επίσης, σκοπός της Υπηρεσίας συνεχίζει να είναι η άσκηση αρμοδιοτήτων δικαιούχου για λογαριασμό εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Φορέων, καθώς και η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

3. Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας


Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας συγκροτείται από έξι (06) Μονάδες:
1. Μονάδα Α -Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το ΕΣΠΑ 2014-2020, Σχεδιασμού Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης.
2. Μονάδα Β1 - Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
3. Μονάδα Β2 - Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανωτάτης Εκπαίδευσης των ΕΠ ΕΣΠΑ.
4. Μονάδα Β3 - Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Ειδικής Αγωγής, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) και Δια Βίου Μάθησης.
5. Μονάδα Γ -Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.
6. Μονάδα Δ - Ειδικός Λογαριασμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Διαχείριση Οικονομικών.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων


Οι αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της, ανά Προγραμματική Περίοδο, ως εξής:

Μονάδα Α - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το ΕΣΠΑ 2014-2020, Σχεδιασμού Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης

Α.Ι Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013

Για την Προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 η Μονάδα Α, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διαχέει την πολιτική του ΥΠΠΕΘ στις αρμόδιες διευθύνσεις του και συλλέγει τις προτάσεις τους.
2. Ενημερώνεται για την υποβολή Τεχνικών Δελτίων από οποιοδήποτε φορέα υλοποίησης αρμοδιότητας ή όχι του ΥΠΠΕΘ σε Πράξεις του ΕΣΠΑ που αφορούν επιλεγμένα με υπουργική απόφαση έργα του τομεακού Παιδείας, μέσω υποβολής των σχετικών στοιχείων, ηλεκτρονικά από τους φορείς, στο ειδικά διαμορφωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, το οποίο οργανώνει, λειτουργεί και παρακολουθεί.
3. Ενημερώνεται και προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον συντονισμό των αρμοδίων Διευθύνσεων και εποπτευόμενων Φορέων πρότασης ή/και υλοποίησης Πράξεων/ Έργων για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα σε επιλεγμένα με υπουργική απόφαση έργα που αφορούν στην Παιδεία, ως προς την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υποβολής και υλοποίησης πράξεων ΕΣΠΑ.
4. Ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης των προκηρυγμένων και ενταγμένων Πράξεων/Έργων για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα σε επιλεγμένα με υπουργική απόφαση έργα που αφορούν στην Παιδεία στο ΕΣΠΑ, μέσω υποβολής επικαιροποιημένων στοιχείων, σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, από όλους τους φορείς υλοποίησης των επιλεγμένων αυτών έργων.
5. Συντάσσει περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις για τα αποτελέσματα σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους καθώς και ειδικές αναφορές και εκθέσεις για την πορεία υλοποίησης των επιλεγμένων με υπουργική απόφαση Πράξεων / Έργων που αφορούν στην Παιδεία.
6. Ενημερώνεται και προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση προ-βλημάτων επιλεγμένων με υπουργική απόφαση δράσεων που αφορούν στην Παιδεία και υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους.
7. Συμμετέχει σε συναντήσεις συντονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων με τους φορείς υλοποίησης επιλεγμένων με υπουργική απόφαση δράσεων που αφορούν στην Παιδεία που υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ, είτε με πρόσκληση του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας ή μετά από αίτημα φορέα υλοποίησης.

Α.ΙΙ Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Μονάδα Α έχει αρμοδιότητα τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΕΣΠΑ 2014-2020, το Σχεδιασμό Δράσεων και τη Συνολική Παρακολούθηση Έργων ή Δράσεων, που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:
1. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων που σχετίζονται με τον Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών αρχείων.
3. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον Τομέα Παιδείας, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού αυτού Σχεδίου.
4. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Τομέα Παιδείας, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
5. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Τομέα Παιδείας και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
6. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Τομέα Παιδείας, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλει στον Υπουργό του ΥΠΠΕΘ και τις κοινοποιεί στην αρμόδια ΔΑ ΕΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.
7. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το σχεδιασμό Πράξεων / Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου για τον Τομέα Παιδείας σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων / Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στον Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
8. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων / Δράσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες Β, Γ και Δ.

Μονάδα Β1 - Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Β1.Ι Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013

Για την Προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 η Μονάδα Β1, υλοποιεί έργα στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με έμφαση στα έργα Ενίσχυσης Ανθρώπινου Κεφαλαίου που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:
1. Εξετάζει και πιστοποιεί την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για την ωρίμανση και την υλοποίηση των Πράξεων.
2. Συντονίζει τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό των προτεινόμενων Πράξεων, μεριμνά για τη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων αυτών, μετά από την έκδοση σχετικών Προσκλήσεων, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ και Δ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις ή εποπτευόμενους Φορείς του ΥΠΠΕΘ και την υποβολή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
3. Μεριμνά για τη σύσταση, τον ορισμό και συντονισμό Ομάδων και Επιτροπών για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των Πράξεων και των υποέργων αυτών καθώς και την παραλαβή των υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα.
4. Συντονίζει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Γ, τη σύνταξη Προγραμματικών Συμβάσεων, συμφωνητικών σύμπραξης ή συνεργασίας εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π., με εποπτευόμενους Φορείς του ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση έργων.
5. Συντάσσει τα Τεχνικά Δελτία Υποέργων των Πράξεων.
6. Υλοποιεί τις εγκεκριμένες Πράξεις, ελέγχει την πρόοδο τους, παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα της Υπηρεσίας και τροφοδοτεί τη Μονάδα Γ με τα κατάλληλα δεδομένα για τα πληροφοριακά συστήματα που τηρεί.
7. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της υλοποίησης των εγκεκριμένων Πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.
8. Τηρεί το φάκελο των Πράξεων / Έργων που σχεδιάζει και υλοποιεί.
9. Αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των εγκεκριμένων Πράξεων / Έργων, διαχειρίζεται τα προβλήματα που προκύπτουν και τροποποιεί τα Τεχνικά Δελτία αυτών, όταν αυτό απαιτηθεί.
10. Μεριμνά για την καταχώριση στοιχείων των έργων που υλοποιεί στα πληροφοριακά συστήματα - ΟΠΣ και την αποστολή τους στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης.
11. Εισηγείται προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ την έκδοση των απαραίτητων για την υλοποίηση των Πράξεων / Έργων εγκυκλίων.
12. Συντάσσει τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και ό,τι έχει σχέση με την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου των προκηρύξεων των διαγωνισμών στο πλαίσιο των ενταγμένων Πράξεων που υλοποιεί και τις διαβιβάζει στη Μονάδα Γ.
13. Παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων αναδόχων ή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο των Πράξεων /Έργων που υλοποιεί καθώς και την υλοποίηση των δράσεων των Υποέργων Αυτεπιστασίας.
14. Συντάσσει τους οδηγούς υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων Πράξεων, σε συνεργασία με την Μονάδα Δ.
15. Ενημερώνει και συνεργάζεται με τις διαχειριστικές αρχές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα που αφορούν στις ενταγμένες Πράξεις που υλοποιεί.
16. Μεριμνά για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των ενταγμένων Πράξεων και αποστέλλει τα σχετικά αιτήματα στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.
17. Μεριμνά για τη συλλογή των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο παραστατικών και δικαιολογητικών που αφορούν σε δαπάνες των Πράξεων που υλοποιεί.
18. Ελέγχει την επιλεξιμότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που αφορούν στις Πράξεις που υλοποιεί και εντέλλεται το ποσό της δαπάνης στον Ειδικό Λογαριασμό.
19. Οργανώνει και πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων / Έργων αρμοδιότητάς της.
20. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Δ για την παροχή οικονομικών στοιχείων και συντάσσει τις Δηλώσεις Ολοκλήρωσης Πράξεων.

Β1.ΙΙ Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020

Η Μονάδα Β1 αναλαμβάνει την Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων με έμφαση σε έργα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Δύναται να αναλάβει ως: α) Δικαιούχος απευθείας, β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΠΕΘ στον Τομέα Παιδείας, γ) υποστήριξη Υπηρεσιών / Φορέων του ΥΠΠΕΘ στον Τομέα Παιδείας.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:
1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων / Δράσεων στον Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων / Δράσεών τους στον Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης / Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαιούχου.
3. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων / Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
4. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων / Δράσεων στον Τομέα Παιδείας μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων / Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων / Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία / εποπτευόμενο φορέα.
5. Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος, Πράξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) υποχρεώσεις.
6. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για Πράξεις / Δράσεις του Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στη Μονάδα Β1, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας / φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.
7. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων / Δράσεων του Τομέα Παιδείας που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Οργανώνει και πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων / Έργων αρμοδιότητάς της, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.

Μονάδα Β2 - Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανωτάτης Εκπαίδευσης των ΕΠ ΕΣΠΑ.

Β2.Ι Προγραμματική περίοδος 2007 - 2013

Για την Προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 η Μονάδα Β2,υλοποιεί έργα στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20072013 με έμφαση στα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Η Μονάδα Β2 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.

Β2.ΙΙ Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020

Η Μονάδα Β2 αναλαμβάνει την Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων με έμφαση σε έργα ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανωτάτης Εκπαίδευσης των ΕΠ ΕΣΠΑ. Επίσης υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Δύναται να αναλάβει ως: α) Δικαιούχος απευθείας, β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΠΕΘ στον Τομέα Παιδείας, γ) υποστήριξη Υπηρεσιών / Φορέων του ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας.
Η Μονάδα Β2 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.

Μονάδα Β3 - Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Ειδικής Αγωγής, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) και Δια Βίου Μάθησης

Β3.Ι Προγραμματική περίοδος 2007 - 2013

Για την Προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 η Μονάδα Β3, υλοποιεί έργα στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20072013 με έμφαση στα έργα Καινοτομίας - Ποιότητας Εκπαίδευσης. Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Η Μονάδα Β3 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.

Β3.ΙΙ Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020

Η Μονάδα Β3 αναλαμβάνει την Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων με έμφαση στον Τομέα Ειδικής Αγωγής, ΕΚΟ και Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΠΕΘ, στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επίσης υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Δύναται να αναλάβει ως: α) Δικαιούχος απευθείας, β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΠΕΘ στον Τομέα Παιδείας, γ) υποστήριξη Υπηρεσιών / Φορέων του
ΥΠΠΕΘ στον Τομέα Παιδείας.
Η Μονάδα Β3 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.

Μονάδα Γ - Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

Γ.Ι Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013

Για την Προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 η Μονάδα Γ, έχει ως αρμοδιότητες τα εξής:
1. Επικοινωνεί με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ενημερώνεται για τις προσκλήσεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης Πράξεων.
2. Συντηρεί το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Υπηρεσίας (ΣΔΕΠ), καταγράφει και προτυποποιεί έγγραφα - διαδικασίες και έντυπα - σύμφωνα με αυτό και το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο.
3. Μεριμνά για την οργάνωση και τη φύλαξη του αρχείου της Υπηρεσίας.
4. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό της Υπηρεσίας και ειδικότερα διοικητικά, οικονομικά, θέματα οργάνωσης, υλικοτεχνικής υποδομής, εκπαίδευσης.
5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη μελετών, βιβλίων, εγγράφων και λοιπών βοηθημάτων.
6. Τηρεί το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη ηλεκτρονικής και φυσικής διακίνησης των εγγράφων, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και με άλλες Υπηρεσίες, το Εθνικό Τυπογραφείο και συλλογικά όργανα καθώς και τη διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας.
7. Μεριμνά για τη δημοσιότητα των διαγωνισμών που προκηρύσσει η Υπηρεσία σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο.
8. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των Πράξεων / Έργων που υλοποιούνται από την Υπηρεσία και συνεργάζεται με τις άλλες Μονάδες και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ, ώστε να εισηγηθεί τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση των σχεδιαζόμενων πράξεων.
9. Συντάσσει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου σύμβασης, μετά από την υποβολή από τις αρμόδιες Μονάδες Β των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου του έργου των αναδόχων.
10. Διεξάγει τους διαγωνισμούς, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, ενημερώνει τις αρμόδιες Μονάδες, έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις επιτροπές Διενέργειας - Αξιολόγησης Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Προσφυγών, Παραλαβών καθώς και με τους υποψήφιους αναδόχους και μεριμνά για την ανανέωση ισχύος προσφορών και των εγγυήσεων μέχρι την λήξη ισχύος των διαγωνισμών και των οριστικών παραλαβών των έργων από αναδόχους, σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα.
11. Συντάσσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις των επιτροπών διεξαγωγής - αξιολόγησης διαγωνισμών και ενστάσεων / προσφυγών, έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος των διαγωνισμών και το τελικό κείμενο της σύμβασης ή των τροποποιήσεων αυτής.
12. Συντάσσει τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων ύστερα από εισήγηση - αίτημα των αρμοδίων Μονάδων και διεξάγει όλες τις σχετικές διαδικασίες.
13. Εκδίδει τις αποφάσεις σύστασης - συγκρότησης και αποζημίωσης των επιτροπών διεξαγωγής - αξιολόγησης διαγωνισμών και ενστάσεων / προσφυγών καθώς και των επιτροπών παραλαβής.
14. Καταρτίζει και αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές τις προβλεπόμενες από το νόμο καταστάσεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.
15. Μεριμνά για όλες τις διαδικασίες αναθέσεων έργων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ύστερα από εισήγηση / αίτημα των αρμοδίων Μονάδων.
16. Εκπονεί το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης για τη δημοσιότητα των έργων, σε συμβατότητα με το επικοινωνιακό σχέδιο των οικείων ΕΠ και διασφαλίζει την εφαρμογή του.
17. Βεβαιώνει αντίγραφα και το γνήσιο της υπογραφής.
18. Συντονίζει τη σύνταξη απαντήσεων σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημοσιευμάτων.
19. Υποστηρίζει μηχανογραφικά όλη την Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, εκπονεί τις απαιτήσεις όλων των πληροφοριακών συστημάτων της.
20. Μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία, ανανεώνει, τροφοδοτεί και συντηρεί τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ.
21. Έχει την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας των υπολογιστών της Υπηρεσίας και της διαφύλαξης των ηλεκτρονικών της δεδομένων.
22. Καταρτίζει και συντηρεί μητρώο μελών επιτροπών διεξαγωγής - αξιολόγησης διαγωνισμών, ενστάσεων / προσφυγών, παραλαβής ή ομάδων εργασίας καθώς και μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η Υπηρεσία.
23. Παρέχει νομική στήριξη στην Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις οικείες Μονάδες, συντάσσει τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΠΕΘ καθώς και τις εκθέσεις που συνοδεύουν την απάντηση της Υπηρεσίας σε προσφυγές υποψηφίων αναδόχων στη δικαιοσύνη.
24. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, για επίλυση - απαντήσεις θεμάτων Νομικού περιεχομένου, όπως ενστάσεις, προσφυγές, εξώδικες διαμαρτυρίες.
25. Μεριμνά για την κατάρτιση της πρότασης συνόλου ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, υποβάλλει την πρόταση αυτή προς έγκριση και υλοποιεί τις δράσεις και τα έργα στο πλαίσιο αυτής.
26. Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων της Τεχνικής Υποστήριξης με δικαιούχο την Υπηρεσία, τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.
27. Μεριμνά για την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους από την Τεχνική Υποστήριξη.

Γ.ΙΙ Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:
1. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό και στην υλικοτεχνική υποδομή, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.
2. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.
3. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.
4. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.
5. Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.
6. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων των Μονάδων και του προσωπικού της.
Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74).
7. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.
8. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενό της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.
9. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στον Τομέα Παιδείας καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
10. Στις περιπτώσεις που η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας είναι Δικαιούχος Πράξεων / Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Μονάδα εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014, όπως ισχύει και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
11. Παρέχει υποστήριξη σε υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
12. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
13. Μεριμνά για τη δημοσιότητα των διαγωνισμών που προκηρύσσει η Υπηρεσία σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο.
14. Συντάσσει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου σύμβασης, μετά από την υποβολή από τις αρμόδιες Μονάδες Β των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου του έργου των αναδόχων.
15. Διεξάγει τους διαγωνισμούς, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, ενημερώνει τις αρμόδιες Μονάδες, έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις επιτροπές Διενέργειας - Αξιολόγησης Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Προσφυγών, Παραλαβών καθώς και με τους υποψήφιους αναδόχους και μεριμνά για την ανανέωση ισχύος προσφορών και των εγγυήσεων μέχρι την λήξη ισχύος των διαγωνισμών και των οριστικών παραλαβών των έργων από αναδόχους, σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα.
16. Συντάσσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις των επιτροπών διεξαγωγής - αξιολόγησης διαγωνισμών και ενστάσεων / προσφυγών, έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος των διαγωνισμών και το τελικό κείμενο της σύμβασης ή των τροποποιήσεων αυτής.
17. Συντάσσει τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων ύστερα από εισήγηση - αίτημα των αρμοδίων Μονάδων και διεξάγει όλες τις σχετικές διαδικασίες.
18. Εκδίδει τις αποφάσεις σύστασης - συγκρότησης και αποζημίωσης των επιτροπών διεξαγωγής - αξιολόγησης διαγωνισμών και ενστάσεων / προσφυγών καθώς και των επιτροπών παραλαβής.
19. Καταρτίζει και αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές τις προβλεπόμενες από το νόμο καταστάσεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.
20. Μεριμνά για όλες τις διαδικασίες αναθέσεων έργων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ύστερα από εισήγηση / αίτημα των αρμοδίων Μονάδων.
21. Καταρτίζει και συντηρεί μητρώο μελών επιτροπών διεξαγωγής - αξιολόγησης διαγωνισμών, ενστάσεων / προσφυγών, παραλαβής ή ομάδων εργασίας καθώς και μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η Υπηρεσία.
22. Παρέχει νομική στήριξη στην Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις οικείες Μονάδες, συντάσσει τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΠΕΘ καθώς και τις εκθέσεις που συνοδεύουν την απάντηση της Υπηρεσίας σε προσφυγές υποψηφίων αναδόχων στη δικαιοσύνη.
23. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, για επίλυση - απαντήσεις θεμάτων Νομικού περιεχομένου, όπως ενστάσεις, προσφυγές, εξώδικες διαμαρτυρίες.

Μονάδα Δ - Διαχείριση Οικονομικών και Ειδικός Λογαριασμός
Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013 και Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

1. Διαχειρίζεται τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 680/22-8-1996 (ΦΕΚ 826/1996) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
2. Παρακολουθεί λογιστικά, προσδιορίζει τα οικονομικά αποτελέσματα και συντάσσει τις προβλεπόμενες από το νόμο λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις Πράξεων / Έργων.
3. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των Πράξεων / Έργων που υλοποιούνται από την Υπηρεσία, παρακολουθεί ταμειακά τους λογαριασμούς των Πράξεων / Έργων της Υπηρεσίας - με εξαίρεση εκείνων που υλοποιούνται από το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και ενημερώνει τις αντίστοιχες Μονάδες υλοποίησης των Πράξεων /Έργων.
4. Ελέγχει τη νομιμότητα των εντολών πληρωμής δαπανών και των συνοδευτικών παραστατικών των Πράξεων /Έργων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
5. Εκδίδει ένταλμα πληρωμής με βάση το εντελλόμενο πόσο από τις Μονάδες Β και καταβάλλει στον Δικαιούχο το τελικό πληρωτέο ποσό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως ασφαλιστικές, φορολογικές κλπ.
6. Καταχωρεί στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας, το σύνολο των παραστατικών, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ενημερώνει κάθε Πράξη / Έργο με τις αντίστοιχες δαπάνες.
7. Τηρεί το αρχείο όλων των δαπανών και των αντίστοιχων πληρωμών έτσι, ώστε να είναι στη διάθεση όλων των ελεγκτικών οργάνων.
8. Μεριμνά για την έγκαιρη απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
9. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Μονάδες για την κατάρτιση των Δηλώσεων / Εκθέσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων, παρέχοντας τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.
10. Διαβιβάζει στις αρμόδιες Μονάδες τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Υποέργων, των Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξεων / Υποέργων και των εντολών πληρωμών.
11. Συμμετέχει στη σύνταξη των οδηγών υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων Πράξεων / Έργων ως προς το οικονομικό αντικείμενο.
12. Εκκαθαρίζει οικονομικά τις εντολές πληρωμής δαπανών και καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά για έργα που υλοποιούνται από άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τους Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 4
Στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας


1. Η στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του Κεφαλαίου Θ του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει.

2. Το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας ανέρχεται σε 84 άτομα τα οποία, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 67 άτομα.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 11 άτομα.
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 6 άτομα.

3. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας και των Προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει.

4. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, αυτός αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Μονάδας.

Άρθρο 5
Προσόντα για τη στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας


1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 8ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 6ετής.
γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή
ισότιμου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 8ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 6ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού ή/ και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.

2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

2.1. α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής.

2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet.

3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

3.1 Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, ή/και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet.

4. Για το προσωπικό κατηγορίας ΥΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτείται:

4.1. Απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου ή ισότιμος της αλλοδαπής

4.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας και η εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους σε θέση ανάλογων καθηκόντων.

5. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις


Η παρούσα αντικαθιστά τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ' αριθμ. 10756/9-10-2002 (ΦΕΚ 1343/Β') «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ» και υπ' αριθμ. 17817/2008 (ΦΕΚ 2514/Β') «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται και στελεχώνει την ΕΥΕ ΕΔ», όπως ισχύουν, οι οποίες και καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven