Κ.Υ.Α. αριθμ. 47677/ ΕΥΘΥ 489/ 9.5.2016 Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. Β1-4977 (ΦΕΚ Β'1540/4-8- 2008) και υπ' αριθμ. Β1-49

Κ.Υ.Α. αριθμ. 47677/ ΕΥΘΥ 489/ 9.5.2016 Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. Β1-4977 (ΦΕΚ Β'1540/4-8- 2008) και υπ' αριθμ. Β1-49

Αριθμ. 47677/ ΕΥΘΥ 489

(ΦΕΚ Β' 1406/19-05-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17, 18 και 58 παρ. 3 αυτού (ΦΕΚ Α'265).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α'267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

5. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α'20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α'114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

7. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του Γεωργίου Σταθάκη του Μηνά στη θέση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

8. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α'185) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

9. Την υπ' αριθμ. Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναδάκη».

10. Την υπ' αριθμ. 105755/14-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2222) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση.

11. Τις υπ' αριθμ. 25284, 25285 και 25288 /2015 (ΦΕΚ 105/6-3-2015 - τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) αποφάσεις Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, περί διορισμού Γενικών Γραμματέων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αντίστοιχα.

12. Την υπ' αριθμ. 117036-2015 (ΦΕΚ 2490/17-11-2015) απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

13. Την υπ' αριθμ. Β1-4977 (ΦΕΚ Β'1540/4-8-2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης περί «Σύστασης και οργάνωσης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ' αριθμ. Β1-4978 «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» (ΦΕΚ Β 1577/6-8-2008), όπως ισχύει.

15. Την υπ' αριθμ. 246/18-3-2016 πρόταση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

16. Την από 21-3-2016 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του οργανωτικού επιπέδου, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» - Αποστολή


1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον τομέα Εμπορίου (ΕΥΣΕΔΕμπ), η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με την κοινή υπουργική απόφαση Β1-4977/4-8-2008 (όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 210/19-4-2011 κοινή υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 844/Β/16-5-2011) και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» με το άρθ. 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23-12-2015) όπως ισχύει, αναδιαρθρώνεται και μετονομάζεται σε «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ», εφεξής «ΕΔ ΕκαιΠΚ».

2. Η ΕΔ ΕκαιΠΚ υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

3. Αποστολή της ΕΔ ΕκαιΠΚ, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13, είναι η υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής του Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων του στους εν λόγω τομείς, σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και άλλες χρηματοδοτήσεις. Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα της αποτύπωσης των πολιτικών του Υπουργείου στους εν λόγω τομείς, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της κατά περίπτωση υλοποίησης ως δικαιούχος (κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014), έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Στην αποστολή της περιλαμβάνεται και ο συντονισμός των υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου κατά τον προγραμματισμό των αναπτυξιακών δράσεών τους στους εν λόγω τομείς, καθώς και η υποστήριξη των δικαιούχων -εφόσον ζητηθεί - ως προς την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων αυτών, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της ΕΔ ΕκαιΠΚ


1. Η ΕΔ ΕκαιΠΚ, διαρθρώνεται σε δύο (2) μονάδες ως εξής:
Α. Μονάδα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού των έργων / Δράσεων ΕΣΠΑ (ή/και άλλης χρηματοδότησης) του Υπουργείου στους τομείς Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Β. Μονάδα Παρακολούθησης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς του Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονάδων, είναι δυνατή με απόφαση του προϊσταμένου της ΕΔ ΕκαιΠΚ η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας χωρίς αμοιβή από προσωπικό της ΕΔ ΕκαιΠΚ για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, ιδίως κατά τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την παρακολούθηση συγκεκριμένων έργων / δράσεων. Στις επιτροπές ή ομάδες είναι δυνατόν να μετέχουν και υπάλληλοι που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο, με σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού / Ειδικού Γραμματέα, ή/ και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση αυτή η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕκαιΠΚ.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της ΕΔ ΕκαιΠΚ


Οι αρμοδιότητες της ΕΔ ΕκαιΠΚ κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής:

Μονάδα Α: Σχεδιασμού και Προγραμματισμού των έργων / Δράσεων ΕΣΠΑ (ή/και άλλης χρηματοδότησης) του Υπουργείου στους τομείς Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

1. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
2. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητάς της (ΕκαιΠΚ), σε σχέση με τις αναπτυξιακές πολιτικές του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνεργάζεται με τη Μονάδα Β για την τήρηση των σχετικών αρχείων.
3. Συνεργάζεται με την Μονάδα Συντονισμού, Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου, με τη Μονάδα Β της ΕΔ ΕκαιΠΚ, καθώς και τις Υπηρεσίες, τους εποπτευόμενους φορείς και κοινωνικούς εταίρους του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητάς της (ΕκαιΠΚ). Υποστηρίζει τους ανωτέρω για την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εξειδίκευσης των προτάσεών τους για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων / Δράσεων στους σχετικούς τομείς πολιτικής, μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό συντονίζει τις σχετικές ενέργειες και καταρτίζει το ενιαίο Πρόγραμμα των αναπτυξιακών έργων / Δράσεων του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητάς της σε εναρμόνιση με τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του στους εν λόγω τομείς (ΕκαιΠΚ), για την υλοποίησή τους μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του σχετικού Προγράμματος.
4. Εισηγείται τις προαναφερθείσες προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου για τους τομείς αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
5. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, στους τομείς αρμοδιότητάς της, σε ευθυγράμμιση με τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για την Ανάπτυξη, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική
Αρχή. Συνεργάζεται με τη Δ.Α. και παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
6. Συνεργάζεται με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται, βάσει της ενημέρωσης που λαμβάνει από την Μονάδα Β' της ΕΔ ΕκαιΠΚ σχετικά με τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματός υλοποίησης. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου στις οποίες περιλαμβάνονται και τυχόν προτάσεις για μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων όπου απαιτείται, τις οποίες τις υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα ΕκαιΠΚ με κοινοποίησή τους στον Υπουργό και στην αρμόδια ΔΑ ΕΠ.
7. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, όπου αυτό ζητηθεί, στους τομείς αρμοδιότητάς της, κατά το σχεδιασμό Πράξεων / Δράσεων που εναρμονίζονται με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Υπουργείου στους σχετικούς τομείς πολιτικής σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει μαζί με τις/τους σχετικές/ούς αρμόδιες/ους υπηρεσίες / φορείς και την Μονάδα Β της ΕΔ ΕκαιΠΚ τις βασικές προδιαγραφές, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων / Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους εν λόγω τομείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
8. Εισηγείται προτάσεις για δράσεις ωρίμανσης των έργων, όπως και για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων / Δράσεων, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β της ΕΔ ΕκαιΠΚ.
9. Εντοπίζει την υλοποίηση έργων / δράσεων που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητάς της και εκτελούνται από άλλους φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων και ενημερώνει τη Μονάδα Β για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης αυτών και την παρακολούθηση της διενέργειας όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου για την αποτελεσματική προώθηση τους.
10. Συντονίζει την εφαρμογή των εγκεκριμένων πολιτικών στους τομείς του ΕκαιΠΚ που υλοποιούνται με την αξιοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των πολιτικών αυτών και διατυπώνει εισηγήσεις για τη βελτίωση τους.

Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς του Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

1. Συντονίζει και μεριμνά για την υλοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση των εν δυνάμει επιλέξιμων έργων / δράσεων του Υπουργείου, στον τομέα του Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και για τις οποίες η ΕΔ ΕκαιΠΚ θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου σύμφωνα και με το ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο.
2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου στην υλοποίηση της ωρίμανσης των εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων / Δράσεων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά και συνεργάζεται για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μιας Πράξης / Δράσης από την Υπηρεσία ή τον εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα έχει το ρόλο του Δικαιούχου.
3. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των πράξεων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε Επιχειρησιακά Προγράμματα. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων αυτών στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, ή και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, για τις οποίες η ΕΔ ΕκαιΠΚ θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
4. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου που θα έχουν το ρόλο του Δικαιούχου υλοποίησης Πράξεων/ Δράσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 στους τομείς Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων / Δράσεων σε αντίστοιχα ΕΠ. Η ΕΔ ΕκαιΠΚ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας / φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα ΕκαιΠΚ. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων / Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την Μονάδα Α και την αρμόδια Υπηρεσία / εποπτευόμενο φορέα.
5. Δύναται να υλοποιεί, ως Δικαιούχος, Πράξεις του Υπουργείου στον τομέα του Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
6. Δύναται να υλοποιεί ως Δικαιούχος Πράξεις / Δράσεις των τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 υποκαθιστώντας αδύναμους δυνητικούς Δικαιούχους του Υπουργείου. Στις περιπτώσεις αυτές και μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας / φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα ΕκαιΠΚ, η Μονάδα Β' θα αναλάβει τον εν λόγω ρόλο και την εφαρμογή των σχετικών υποχρεώσεων Δικαιούχου.
7. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων / Δράσεων των τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η ΕΔ ΕκαιΠΚ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας / φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα ΕκαιΠΚ.
8. Παρακολουθεί την υλοποίηση έργων / δράσεων στον τομέα του Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή που εκτελούνται από άλλους φορείς, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων και μεριμνά για την διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την προώθηση τους, ενημερώνοντας τη Μονάδα Α.
9. Για τις δράσεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις που άπτονται του τομέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: α) μεριμνά για το σχεδιασμό των δράσεων και την προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής τους, σε συνεργασία με την Μονάδα Α και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. β) συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ. « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την κατάρτιση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής των δράσεων και ιδίως των αναλυτικών κριτηρίων επιλογής και ένταξης των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. γ) Παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ενημερώνει σχετικά την Μονάδα Α.
10. Στις περιπτώσεις που η ΕΔ ΕκαιΠΚ είναι Δικαιούχος Πράξεων / Δράσεων ή υποστηρίζει Δικαιούχους του Υπουργείου στον τομέα Εμπορίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η Μονάδα Β της ΕΔ ΕκαιΠΚ αναλαμβάνει να ασκεί τις αρμοδιότητες δικαιούχου που είχαν ανατεθεί στην ΕΥΣΕΔ Εμπορίου, έως την ολοκλήρωση των σχετικών Πράξεων / Δράσεων.
11. Έχει την ευθύνη λειτουργίας διαρκούς Ομάδας Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΔΥ) των δύο Μονάδων Α και Β με οριζόντιες αρμοδιότητες:
11.1. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν το προσωπικό και στην υλικοτεχνική υποδομή και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΔ ΕκαιΠΚ, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και τυχόν σχετικών αιτημάτων.
11.2. Επιλαμβάνεται θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΔ ΕκαιΠΚ και των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔ ΕκαιΠΚ, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων τους.
11.3. Επιλαμβάνεται θέματα νομικού περιεχομένου που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔ ΕκαιΠΚ κατόπιν δια-πίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων.
11.4. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔ ΕκαιΠΚ.
11.5. Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της, τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔ ΕκαιΠΚ.
11.6. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της ΕΔ ΕκαιΠΚ. Επικυρώνει αντίγραφα και έγγραφα που εκδίδει η υπηρεσία (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 / Α'74).
11.7. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της τέλεσης των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 4
Στελέχωση της ΕΔ ΕκαιΠΚ


1. Η στελέχωση της ΕΔ ΕκαιΠΚ, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του Κεφαλαίου Θ του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει.
2. Το προσωπικό της ΕΔ ΕκαιΠΚ ανέρχεται σε δεκαεπτά (17) άτομα, τα οποία ανά κατηγορία είναι: (α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δεκατέσσερα (14) άτομα (β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE), δύο (2) άτομα και (γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ένα (1) άτομο.
3. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕκαιΠΚ και των Προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει.
4. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕκαιΠΚ, αυτός αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Μονάδας.

Άρθρο 5
Προσόντα για τη στελέχωση της ΕΔ ΕκαιΠΚ


1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 8ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 6ετής γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.
1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 8ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 6ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής.
1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού ή/ και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.
2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
2.1 α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής.
2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet.
3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
3.1 Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.
3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet.
4. Για το προσωπικό κατηγορίας ΥΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτείται:
4.1. Απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου ή ισότιμος της αλλοδαπής.
4.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας και η εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους σε θέση ανάλογων καθηκόντων.
5. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις


Η παρούσα αντικαθιστά την υπ' αριθμ. Β1-4977 (ΦΕΚ Β' 1540/4-8-2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης περί «Σύστασης και οργάνωσης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ' αριθμ. Β1-4978 (ΦΕΚ Β' 1577/ 6-8-2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή», οι οποίες και καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven