Α.Π.Τ.Κ.Ε.: 87/25.04.2016/16.5.2016 Καταδυτικά Πάρκα

Α.Π.Τ.Κ.Ε.: 87/25.04.2016/16.5.2016 Καταδυτικά Πάρκα

Αθήνα, 16.05.2016
Α.Π. Τ.Κ.Ε.: 87/25.04.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12 Τ.Κ. 105 57 - Αθήνα
Πληρ.: Σπυρόπουλος Κων/νος  
Τηλ.: 2103736026
FAX: 2103229558
email: koinovouleytikos@mintour.gr


Προς: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλο
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Γρ. Υπουργού
3. Υπουργείο Οικονομικών - Γρ. Υπουργού

ΘΕΜΑ: «Καταδυτικά Πάρκα»

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθ. 5024/21.4.2016 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Κούζηλου

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Κούζηλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού βασίζεται στην ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού με στόχο την άμβλυνση της εποχικότητας, τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με έμφαση σε επενδύσεις παροχής υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ειδικές μορφές, η ανάπτυξη των οποίων ευνοείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο έχει ήδη αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση και την ανάπτυξη του θαλάσσιου και πολιτιστικού τουρισμού, τμήμα των οποίων αποτελεί ο καταδυτικός τουρισμός που έχει εξελιχθεί σε μια ευρέως διαδεδομένη μορφή εναλλακτικού τουρισμού και σε ισχυρό μοχλό τουριστικής ανάπτυξης ιδιαίτερα στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και πρακτική, ο καταδυτικός τουρισμός, συνδέεται άμεσα με την αειφόρο ανάπτυξη και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων που προωθούνται σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Για τους ανωτέρω λόγους, η προστασία του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και του πολιτισμού κάθε περιοχής, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται -μέσω των καταδυτικών δραστηριοτήτων- η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης, η βελτίωση της υπάρχουσας τουριστικής υποδομής με σεβασμό στη «φέρουσα» ικανότητα του τόπου χωρίς τη δημιουργία βαρέων υποδομών στην παράκτια ζώνη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, που αναβαθμίζουν ποιοτικά το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, καθιστώντας το ανταγωνιστικό στο απαιτητικό διεθνές τουριστικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, σας γνωρίζουμε ότι στις στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β'/3155/2013) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η «Δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων, τα οποία οριοθετούνται σε θαλάσσιες περιοχές εφαπτόμενες ή μη της ακτής; προστατευμένες από την αλιεία και από άλλες θαλάσσιες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες, εντός των οποίων αναπτύσσονται και διεξάγονται καταδυτικές δραστηριότητες για λόγους αναψυχής. Τα θαλάσσια καταδυτικά πάρκα αναπτύσσονται σε περιοχές που διαθέτουν τους απαιτούμενους προς τούτο πόρους (υποθαλάσσιοι γεωλογικοί σχηματισμοί και πλούσια σε ιχθυοπανίδα οικοσυστήματα ή επιδεχόμενα αναβάθμισης σε αριθμό και μέγεθος ειδών με κατάλληλα μέτρα, ναυάγια, ενάλιες αρχαιότητες, στοιχεία ιδιαίτερης τεχνητής μορφολογίας κ.λπ.), προσβασιμότητα και πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την οικεία νομοθεσία, ιδίως επί θεμάτων υγείας και ασφάλειας. Για τη χωροθέτηση καταδυτικών και πάρκων και υποβρύχιων μουσείων, απαιτούνται επαρκής οδική προσβασιμότητα και λιμενική υποδομή σε απόσταση μικρότερη των 10 ν.μ.».

Ωστόσο, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, τα καταδυτικά πάρκα δεν συμπεριλαμβάνονται στις προβλεπόμενες «εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής» του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 155), όπως ισχύει, και ως εκ τούτου, δεν αδειοδοτούνται και δεν ελέγχονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας. Αντιθέτως, σύμφωνα με το ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α' 273), και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού είναι δυνατόν θαλάσσια περιοχή μαζί με τον αντίστοιχο αυτής πυθμένα, να χαρακτηρισθεί ως Καταδυτικό Πάρκο». Με την ίδια απόφαση δύνανται να παραχωρούνται τμήματα αιγιαλού και παραλίας και να ορίζονται οι τυχόν επιτρεπόμενες επί αυτών κατασκευές για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου, σύμφωνα πάντα με τους ουσιαστικούς περιορισμούς των διατάξεων του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285), όπως ισχύει, και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω ισχύουσας νομοθεσίας ορίζονται πεδία εφαρμογής - εποπτείας, τα Εθνικά Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (ΕΠΚΑ), ο Οργανισμός Πιστοποίησης Αυτοδυτών, αντικείμενο το οποίο εμπίπτει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του YEN, του Αρχηγού του Λ.Σ., των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού σε ό,τι αφορά στις θαλάσσιες περιοχές εναλίων αρχαιολογικών χώρων, καθώς και αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά στα οικολογικά ευαίσθητα οικοσυστήματα και ως προς το χαρακτηρισμό «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικού Πάρκου».

Σημειώνεται τέλος ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 13 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α' 273), επισπεύδων φορέας για την έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α. είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο επίσης απευθύνεται η παρούσα ερώτηση.


Η Αναπληρώτρια Υπουργός
Έλενα Κουντουρά
Πηγή: Taxheaven