ΔΕΔ Αθήνας αποφ. ενδικ. προσφυγής 84/16.5.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. ενδικ. προσφυγής 84/16.5.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

Καλλιθέα, 16/05/2016
Αριθμός απόφασης: 84

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 213 1604….
ΦΑΞ : 213 1604….

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170).
β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α’ 178/29.8.2014).
γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014/09.04.2014 (ΦΕΚ 975/τ.Β΄/17.04.2014) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τις με ημερομηνία κατάθεσης 15-4-2016 και με αριθμούς πρωτοκόλλου ………, ………, ………., ………, ……….., ………, …………, ………., ……… και ………… κατατεθείσες στη Δ.Ο.Υ. Πύργου, ενδικοφανείς προσφυγές της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «…………………………..», με Α.Φ.Μ. …………… που εδρεύει στο ………… και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά των κάτωθι πράξεων αντιστοίχως: 1) της υπ’ αρ. ……… Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου ελεγχόμενης περιόδου 01.01.2005-31.12.2005, 2) της υπ’ αρ. …………. Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου ελεγχόμενης περιόδου 01.01.2006-31.12.2006, 3) της υπ’ αρ. ………… Οριστικής Πράξης Επιβολής Χρηματικής Κύρωσης της παρ. 12 του άρ. 8 Ν. 1882/1990 ελεγχόμενης περιόδου 01.01.2005- 31.12.2005, 4) της υπ’ αρ. ………… Οριστικής Πράξης Επιβολής Χρηματικής Κύρωσης της παρ. 12 του άρ. 8 Ν. 1882/1990 ελεγχόμενης περιόδου 01.01.2006-31.12.2006, 5) της υπ’ αρ. …………. Οριστικής Πράξης Επιβολής Ειδικού Προστίμου Φ.Π.Α. του άρ. 6 Ν. 2523/1997 ελεγχόμενης περιόδου 01.01.2005-31.12.2005, 6) της υπ’ αρ. …………. Οριστικής Πράξης Επιβολής Ειδικού Προστίμου Φ.Π.Α. του άρ. 6 Ν. 2523/1997 ελεγχόμενης περιόδου 01.01.2006-31.12.2006, 7) της υπ’ αρ. ……….. Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, ελεγχόμενης περιόδου 01.01.2005- 31.12.2005, 8) της υπ’ αρ. ………… Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, ελεγχόμενης περιόδου 01.01.2006-31.12.2006, 9) της υπ’ αρ. ……….. Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., ελεγχόμενης περιόδου 01.01.2005-31.12.2005 και 10) της υπ’ αρ. …………. Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., ελεγχόμενης περιόδου 01.01.2006-31.12.2006, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πύργου, αντίστοιχα.

5. Τις περιληφθείσες στις ανωτέρω ενδικοφανείς προσφυγές, αιτήσεις αναστολής της ως άνω ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «…………….», για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού.

6. Τις σχετικές Εκθέσεις Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Πύργου.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με τις αιτήσεις αναστολής που υποβλήθηκαν με το έγγραφο των ως άνω με ημερομηνία κατάθεσης 15-4-2016 και με αριθμούς πρωτοκόλλου ………, ………, ………., ………, ……….., ………, …………, ………., ……… και ………… ενδικοφανών προσφυγών της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «…………..», οι οποίες (αιτήσεις) συνεξετάζονται καθόσον ερείδονται επί της ιδίας πραγματικής και νομικής βάσης, η αιτούσα ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (274.754,88 €) των προαναφερόμενων πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πύργου, ήτοι του ποσού των εκατόν τριάντα επτά τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων ευρώ (137.377,44 €).

Επί των κρινόμενων αιτήσεων, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων των αιτημάτων αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β’) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο αιτών καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος.

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών. Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1069/04.03.2014, παράγραφος Γ΄: «….2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. …….

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο. …….».

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, οπότε, σε θετική περίπτωση, η αναστολή επενεργεί για το σύνολο αυτού, ενώ επιφέρει και την αναστολή εκτέλεσης των ήδη ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων.

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, η αιτούσα ζητά να γίνουν δεκτές οι παρούσες αιτήσεις αναστολής, ισχυριζόμενη ότι με την καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των πράξεων, το οποίο ισούται με το ποσό των 137.377,44 ευρώ, η εταιρεία όσο και η εις ολόκληρον ευθυνόμενη ομόρρυθμος εταίρος ……………….., θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι α) δεν υπάρχουν αντίστοιχα ταμειακά διαθέσιμα στην επιχείρηση, ικανά για την καταβολή του εν λόγω ποσού, β) τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία δεν δύνανται να εκποιηθούν άμεσα, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και δεν καθίσταται εφικτή η καταβολή του ανωτέρω ποσού από την εκποίησή τους, γ) δεδομένης της πλήρους οικονομικής αδυναμίας της αιτούσας, είναι αδύνατη η καταβολή του ανωτέρω ποσού, η δε καταβολή θα αποστερήσει στην αιτούσα την αναγκαία ρευστότητα για την συνέχιση του εμπορικού σκοπού της.

Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η αιτούσα προσκομίζει τα εξής:

Εταιρεία:
- υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 της νομίμου εκπροσώπου και ομορρύθμου εταίρου …………….., από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει παγκόσμιο εισόδημα, δεν έχει στην κυριότητά της κανένα ακίνητο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι λογαριασμοί όψεως έχουν σχεδόν μηδενικό υπόλοιπο και ο δανεισμός ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα
- Έγγραφα-αποσπάσματα κίνησης λογαριασμών (χωρίς να προκύπτει η τράπεζα στην οποία τηρούνται καθώς δε φέρουν σφραγίδα και υπογραφές, σχ. Υ1-Υ3)
- Αντίγραφα κίνησης λογαριασμού της ΕτΕ και της Eurobank από τις οποίες προκύπτει ότι η αιτούσα έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 19.262,54 € σε συνολικό υπόλοιπο 26.103,35 € και Καρτέλες της Τράπεζας Πειραιώς (οι οποίες δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα) σύμφωνα με τις οποίες η αιτούσα έλαβε τα έτη 2007 και 2009 δάνεια συνολικού ποσού 1.831259,81 ευρώ, με άληκτο κεφάλαιο την 15-4-2016, 1.097.308,31 € και ποσό καθυστέρησης 1.000.921,25 €
Ομόρρυθμος εταίρος …………………….:
- υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει παγκόσμιο εισόδημα, τα ακίνητα που έχει βρίσκονται στην Ελλάδα και τα περισσότερα από αυτά έχουν δοθεί σαν εγγύηση των τραπεζικών δανείων που έχει λάβει η αιτούσα τα ατομικά της διαθέσιμα ανέρχονται σε σχεδόν μηδενικά ποσά επίπεδα και το εισόδημά της στην Ελλάδα προκύπτει μόνο από εκμίσθωση ακινήτων
- Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. -Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ακινήτων έτους 2015 από την οποία προκύπτει ότι διαθέτει ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 250.004,17 €
- Έγγραφα-αποσπάσματα κίνησης λογαριασμών (χωρίς να προκύπτει η τράπεζα στην οποία τηρούνται καθώς δε φέρουν σφραγίδα και υπογραφές, σχ. Υ10-Υ13)
- Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014 από το οποίο προκύπτει ότι κατά το έτος αυτό η ……………. είχε δηλωθέν εισόδημα 6.822,62 € και τεκμαρτό εισόδημα 11.608 €

Επειδή η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000).

Επειδή, η ……………….., η οποία ως ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον με την ατομική της περιουσία για την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων, τόσο απέναντι σε ιδιώτες όσο και απέναντι στις αρχές (άρθρα 22 ΕμπΝ, 249 παρ. 1 και 258 του Ν. 4072/2012), διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας (π.χ. μίσθωση, υπεγγυότητα για λήψη δανείου προς εξόφληση των οφειλών της, εκποίηση κ.λ.π.). Εξάλλου ουδέν στοιχείο προσκομίζει η αιτούσα από το οποίο να προκύπτει ότι έχει επιβληθεί οιοδήποτε βάρος σε κάποιο ακίνητό της, ενώ ο αόριστος ισχυρισμός ότι «τα περισσότερα από αυτά (τα ακίνητα) έχουν δοθεί σαν εγγύηση των τραπεζικών δανείων», δεν αρκεί για να προσδιορισθεί επαρκώς τυχόν μείωση της αξίας των ακινήτων ή περιορισμός στην ικανότητα διάθεσης αυτών.

Επειδή, περαιτέρω, η αιτούσα παρότι στην υπό κρίση αίτησή της αναφέρει ότι προσκομίζει ισολογισμούς της επιχείρησης, τα ταμειακά διαθέσιμα αυτής και περιουσιακή κατάσταση, καθώς και Δηλώσεις Ε3 της ιδίας και της ομορρύθμου εταίρου, εντούτοις δεν προσκομίζει ουδέν σχετικό έγγραφο. Εξάλλου η αιτούσα δεν προσδιορίζει το ταμειακό της διαθέσιμο και τις τρέχουσες ταμειακές της ανάγκες. Τα δε προσκομιζόμενα έγγραφα προς απόδειξη του υπολοίπου των τραπεζικών καταθέσεων αυτής και της ομορρύθμου εταίρου, δεν μπορούν να εκτιμηθούν καθώς, δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα και δεν προκύπτει σε ποιες τράπεζες τηρούνται οι σχετικοί λογαριασμοί. Κατόπιν των ανωτέρω δεν καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της αιτούσας και της ομορρύθμου εταίρου, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί τυχόν ανεπανόρθωτη βλάβη της αιτούσας, από την καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, ήτοι του ποσού των 137.377,44 €, κατά την ανωτέρω αναφερόμενη έννοια.

Επειδή η αιτούσα δεν επικαλείται και δεν εξειδικεύει τυχόν βλάβη που θα υποστεί από τη λήψη οιουδήποτε μέτρου από τη φορολογική αρχή, σε περίπτωση μη καταβολής εκ μέρους της ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού.

Επειδή, με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ασφαλές συμπέρασμα για το ενδεχόμενο της ανεπανόρθωτης βλάβης.

Επειδή, ελλείψει των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει η αίτηση αναστολής να απορριφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ 1002/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη του αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣΠηγή: Taxheaven