Αριθμ. 20249/441/4.5.2016 Καθορισμός Ύψους Δώρου Εορτών Πάσχα 2015 των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας

Αριθμ. 20249/441/4.5.2016 Καθορισμός Ύψους Δώρου Εορτών Πάσχα 2015 των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας

Αριθμ. 20249/441

(ΦΕΚ Β' 1430/20-05-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του Ν. 452/1976 (ΦΕΚ 272/Α΄/14−10−1976) «Περί χορηγήσεως δώρου εις τους εφημεριδοπώλας» και ιδίως το άρθρο 5.

3. Την Β2/55/1919/15−11−1977 (ΦΕΚ 1223/Β΄/17−11−1977) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί Συστάσεως Λογαριασμού Δώρου Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων».

4. Την Β2/55/2237/13−12−1979 (ΦΕΚ 1135/Β΄/22−12−1979) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί Τροποποιήσεως του άρθρου 6 του Κανονισμού Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους Εφημεριδοπώλας».

5. Την Φ.55/2728/24−11−1992 (ΦΕΚ 707/Β΄/30−11−1992) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κανονισμού Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους Εφημεριδοπώλας».

6. Την Φ. 10055/43/4/21−4−2003 (ΦΕΚ 489/Β΄/22−4−2003) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Τροποποίηση του Άρθρου 6 του Κανονισμού Χορήγησης Δώρου Εορτών στους Εφημεριδοπώλες».

7. Το Π.δ. 231/1986 (ΦΕΚ 97/Α΄/16−7−1986) «Περιορισμός Συναρμοδιοτήτων κατά την Έκδοση Διοικητικών Πράξεων σε Αντικείμενα Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

8. Το άρθρο 39 «Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ − MME)» του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 3655/Α΄/3−4−2008) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις».

9. Την Φ. 10055/10947/791 (ΦΕΚ 2268/Β΄/22−8−2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων των Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών των αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και Πρόνοιας του ΕΤΑΠ − MME καθώς και των διατάξεων υγειονομικής περίθαλψης του ΕΤΑΠ − MME».

10. Το άρθρο 14 του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

11. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Το αρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/19−3−2015) «Ρυθμίσεις για τη Λήψη Άμεσων Μέτρων για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης, την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές Διατάξεις».

13. Το απ 8184/717/008/7−3−2016 Έγγραφο της Δ΄ Διεύθυνσης Ασφάλισης − Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με συνημμένο το υπ’ αριθμ. 10/2−3−2016 Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

14. Το υπ’ αριθμ. 12549/1118/Δ08/14−4−2016 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,

αποφασίζουμε:


1. Την έγκριση της χορήγησης Δώρου Εορτών Πάσχα 2015 στους εφημεριδοπώλες όλης της χώρας ως εξής:

Α. Για όσους έχουν συμπληρώσει έως ένα (1) χρόνο ασφάλισης ως εφημεριδοπώλης

Β. Για όσους έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο και μέχρι πέντε (5) χρόνια 708,52 €

Γ. Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια και μέχρι δέκα (10) χρόνια 809,73 €

Δ. Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια και μέχρι είκοσι (20) χρόνια 910,95 €

Ε. Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια και άνω 1.012,17 €

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν απασχοληθεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2015 λαμβάνει ανάλογο προς το χρόνο εργασίας του κλάσμα Δώρου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του «Κανονισμού Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους Εφημεριδοπώλας». Η ιδιότητα του εφημεριδοπώλη καθορίζεται από τον Κανονισμό Χορηγήσεως Δώρου Εορτών εις τους Εφημεριδοπώλας.

Η εκτιμώμενη από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για το Δώρο Πάσχα έτους 2015 ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000,00 € θα βαρύνει το Λογαριασμό Δώρου Εφημεριδοπωλών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣΠηγή: Taxheaven