Αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ 165358/ 11665/ 4298/ 943/ 23.5.2016 Ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 31, Ν. 4373/2016, για τη χορήγηση αδείας μετ’ αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές/ αθλήτριες εθνικών και προ-εθνικών ομάδων καθώς και στους προπονητές/ προπονήτριες αυ

Αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ 165358/ 11665/ 4298/ 943/ 23.5.2016 Ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 31, Ν. 4373/2016, για τη χορήγηση αδείας μετ’ αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές/ αθλήτριες εθνικών και προ-εθνικών ομάδων καθώς και στους προπονητές/ προπονήτριες αυ

Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/165358/11665/4298/943
Ημ/νία: 23-05-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 15180 , ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Λ. ΒΑΡΒΕΡΗ
ΤΗΛΈΦΩΝΟ : 213 131 6498
FAX : 213131 6985
E- MAIL : xstratou@gga.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 31, Ν. 4373/2016, για τη χορήγηση αδείας μετ’ αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές/ αθλήτριες εθνικών και προ-εθνικών ομάδων καθώς και στους προπονητές/ προπονήτριες αυτών.

Σας ενημερώνουμε ότι την 1η Απριλίου 2016 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄49) ο Ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται μεταξύ άλλων, η δυνατότητα χορήγησης αδείας μετ’ αποδοχών στους εν ενεργεία αθλητές / αθλήτριες και προπονητές/ προπονήτριες αυτών.

Επισημαίνουμε ότι σκοπός της ανωτέρω διάταξης αποτελεί η διευκόλυνση των αθλητών / αθλητριών εθνικών και προ – εθνικών ομάδων καθώς και των προπονητών / προπονητριών αυτών για την καλύτερη προετοιμασία τους, προκειμένου να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου – όπως αυτές διατυπώνονται στην υπόψη διάταξη - καθώς και σε αγώνες πρόκρισης για τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω διοργανώσεις.

Ως εκ τούτου, η προβλεπόμενη άδεια που χορηγείται στους ανωτέρω καλύπτει το χρονικό διάστημα αφενός της διάρκειας διεξαγωγής των αγώνων, αφετέρου του αναγκαίου χρόνου για την καλύτερη προετοιμασία τους.

Σημειώνεται ότι στη περίπτωση (β) όπου απαιτείται επικυρωμένη βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το σχετικό αίτημα χορήγησης αδείας θα πρέπει να υποβάλλεται στη Γ.Γ.Α. με απόλυτη σαφήνεια και πλήρη αιτιολόγηση του απαραίτητου χρόνου προετοιμασίας.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Πηγή: Taxheaven