Αριθ. πρωτ.: οικ. 17707/19.5.2016 Καταγραφή ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας

Αριθ. πρωτ.: οικ. 17707/19.5.2016 Καταγραφή ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας

Αθήνα, 19 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 17707

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
Υπεύθυνοι Ενημέρωσης :
Θ. Παπασημακοπούλου: 213 1364377
(για θεσμικά θέματα)
Π. Στεργίου: 213 1364389
Γ. Μπουδούρης: 213 1364322

Θέμα : Καταγραφή ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας


Συνημμένα: 1. Υπόδειγμα διαβιβαστικού εγγράφου
2. Πίνακας καταγραφής τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας
3. Υπόδειγμα ηλεκτρονικού μηνύματος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010, όπως ισχύει, καθώς και λοιπών συναφών ρυθμίσεων, καθορίζεται το πλαίσιο της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου περί Υγείας και Ασφαλείας του προσωπικού των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των Ιδρυμάτων τους, και μέχρι τη Δευτέρα, 30.5.2016, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν στην υπηρεσία σας υπηρετεί ιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας, αναφέροντας τον αριθμό τους (πλήθος) και το καθεστώς με το οποίο εργάζονται (π.χ. με ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε τακτικό υπάλληλο του φορέα σας, με ανάθεση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης κτλ.) κατά το υπόδειγμα που ακολουθεί, και συμπληρώνοντας τον σχετικό πίνακα.

Οι απαντήσεις παρακαλούμε να αποσταλούν μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις κάτωθι διευθύνσεις, με κοινοποίηση στη διεύθυνση t.datapta@ypes.gr:

1) gboudouris@ypes.gr, για τους οργανισμούς που υπάγονται στην χωρική αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Μακεδονίας – Θράκης, και

2) p.stergiou@ypes.gr, για τους οργανισμούς που υπάγονται στην χωρική αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αιγαίου και Κρήτης.

Οι Σύνδεσμοι Δήμων παρακαλούνται να αποστείλουν την απάντησή τους απευθείας στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ενώ οι Δήμοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία συγκεντρωτικά, σε έναν πίνακα, και για τα ΝΠΔΔ και τα ιδρύματά τους.

Αναφορικά με την ηλεκτρονική αποστολή, τονίζουμε τα ακόλουθα:

• το αρχείο του διαβιβαστικού εγγράφου (συνημμένο υπ΄αριθμ. 1) πρέπει να φέρει την ονομασία «(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ) – ΔΙΑΒ. ΕΓΓΡΑΦΟ»,

• Το αρχείο του πίνακα (συνημμένο υπ΄αριθμ. 2) θα πρέπει να φέρει την ονομασία «(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΙΑΤΡΩΝ», και να είναι σε μορφή .xls (αρχείο excel),

• το διαβιβαστικό έγγραφο θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του φορέα (αρχείο PDF ή αρχείο εικόνας) ή να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο,

• το ηλεκτρονικό μήνυμα (συνημμένο υπ΄αριθμ. 3) θα πρέπει να φέρει ως θέμα: «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ – ΤΕΧΝΙΚΟΙ / ΙΑΤΡΟΙ», και, τέλος,

• στην εξαιρετική περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος με επισύναψη λανθασμένου ή ελλιπή πίνακα, ή μη συμπερίληψης του σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου στο μήνυμα, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου πλήρες ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «(επωνυμία φορέα) - ΤΕΧΝΙΚΟΙ / ΙΑΤΡΟΙ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ».

Το παρόν, μετά του συνημμένου πίνακα μπορεί να αναζητηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου μας, στην ενότητα «Το Υπουργείο - Έγγραφα» (http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/).

Σημειώνεται ότι ο πίνακας μπορεί να αναζητηθεί μόνο στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας ΠουλάκηςΠηγή: Taxheaven