Άρθρα Πρόσληψη μισθωτών από επιχειρήσεις που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής

Άρθρα Πρόσληψη μισθωτών από επιχειρήσεις που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής - Φοροτέχνης


Σύμφωνα με την παράγραφο α του άρθρου 9 της ΥΑ 29502/85/1.9.2014:
α) Από 1/3/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, πλην των περιπτώσεων:
i) των εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη),
ii) εργοδοτών που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω μη απογραφής τους στο ΙΚΑ ή απογραφής στο ΙΚΑ χωρίς ΑΦΜ,
iii) εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου).

Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσης, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. O προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις υπηρεσίες ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ την περάτωση του ηλεκτρονικού συγχρονισμού του ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εξαιρούνται από την υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα οι ανωτέρω.

Στη συνέχεια με την Αριθ. πρωτ.: 37917/122/25.8.2015 απόφαση  του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γνωστοποιούν ότι  ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικού συγχρονισμού του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ») και καθίσταται εφικτή η πρόσβασή του, από την Τέταρτη 02-09-2015, και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων για τις περιπτώσεις:

i) Εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη)
ii) Εργοδοτών που είχαν απογραφεί, αρχικά, στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με λάθος ΑΦΜ και στη συνέχεια, παρόλο που είχε πραγματοποιηθεί σχετική διόρθωση του ΑΦΜ στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν καθίστατο εφικτή η πρόσβαση και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικού συγχρονισμού των δύο Συστημάτων.

Διευκρινίζεται ότι συνεχίζουν να εξαιρούνται από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων και ως εκ τούτου θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία για τις εξής περιπτώσεις:
i) εργοδοτών που έχουν απογραφεί χωρίς ΑΦΜ στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως συμβαίνει με τους διαχειριστές πολυκατοικιών).

ii) εργοδοτών που δεν έχουν την υποχρέωση απογραφής στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω του ότι απασχολούν εργαζόμενους που δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. εργάτες γης) και

iii) εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικονομοτεχνικού Έργου).

Οι εξαιρέσεις αυτές για τους συγκεκριμένους εργοδότες ισχύουν μέχρι τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό του ΠΣ Εργάνη.

Κατόπιν των ανωτέρω σε περίπτωση προσλήψεως νέου προσωπικού για τους ανωτέρω εργοδότες θα πραγματοποιείται με τα νέα έντυπα της ηλεκτρονικής υποβολής, τα οποία, αφού συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και υποβάλλονται συνημμένα με χειρόγραφη επιστολή αναφέροντας τον λόγο για τον οποίο δεν υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή. Η προθεσμία καταθέσεως του εντύπου  Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν.Δ 763/1970 ΦΕΚ 283/Α/1970, « γ) Εργοδότης προβαίνων είς πρόσληψιν μισθωτού κατά παράβασιν των εν εδαφίω α οριζομένων, υποχρεούται όπως αναγγείλη ταύτην, αμελλητί είς το αρμοδιον Γραφείον Ευρέσως Εργασίας, μη υποκείμενος είς ουδεμίαν κύρωσιν, εφ’ όσον η αναγγελία γίνη εντός οκτώ (8) ημερών από της προσλήψεως ή προθεσμία αυτή ορίζεται τριακονθήμερος (30), προκειμένου περί προσλήψεων μισθωτών παρ’ ιδρυομένης το πρώτον επιχειρήσεως και εκμεταλλεύσεως ή εργασίας έν γένει ενεργούμενων κατά τους τρείς (3) πρώτους μήνας από της ενάρξεως της λειτουργίας.», γίνεται εντός οκτώ (8) ημερών από την πρόσληψη ή τριάντα (30) ημέρες για νέες επιχειρήσεις και για τους τρείς (3) πρώτους μήνες από την έναρξη λειτουργίας τους.

Σε περίπτωση παράληψης της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ η παράγραφος 2δ του άρθρου 1 του Ν.Δ 763/1970 αναφέρει ότι: δ) Παρεχόμενης απράκτου της κατά το προηγούμενων εδάφιον προθεσμίας ο  εργοδότης υπόκειται είς πρόστιμον ίσον προς δέκα (10) ημερομίσθια, ανειδίκευτου εργάτου,  επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με δέκα (10) ημερομίσθια  ανειδίκευτου εργάτη.Πηγή: Taxheaven