Αριθμ. Φ. 10053/οικ. 17595/732/ 25.4.2016 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.Τ.Α.Π−Μ.Μ.Ε

Αριθμ. Φ. 10053/οικ. 17595/732/ 25.4.2016 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.Τ.Α.Π−Μ.Μ.Ε

Αριθμ. Φ. 10053/οικ. 17595/732

(ΦΕΚ Β' 1423/20-05-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 39−51 του Ν. 3655/2008 (Α΄58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του Β.δ. 456/1967 (Α΄143) «Κανονισμός Ανεργίας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ», η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.δ. 63/1975 (Α΄21).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της Αριθμ. οικ.: 44549/Δ9.12193/8.10.2015 (Β΄2169) κοινής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο».

7. Την πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Τ.ΑΠ Μ.Μ.Ε, που διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 13/23.03.2016 Συνεδρίασή του.

8. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή, προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.Τ.Α.Π−Μ.Μ.Ε ύψους πενήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (50.313,19 €) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.Ε 0652 του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.Τ.Α.Π−Μ.Μ.Ε, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €).

9. Την αριθμ. οικ. 17272/594/12.04.2016 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

αποφασίζουμε:

Στους ανέργους καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως άνεργοι, λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.ΤΑ.Π − Μ.Μ.Ε, των οποίων η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης, τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης Απριλίου 2016 επτάμηνο και εφόσον από τη λήξη της επιδότησής τους μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας περισσότερο από δύο μήνες, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις γιορτές του Πάσχα 2016, το ποσό της οποίας ορίζεται ίσο με το μισό του μηνιαίου επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιούχος, όταν επιδοτήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven