Αριθμ. 19321/Δ9.4985/ 25.4.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14497/Δ9.3735/29-03-2016 απόφασης συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αριθμ. 19321/Δ9.4985/ 25.4.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14497/Δ9.3735/29-03-2016 απόφασης συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αριθμ. 19321/Δ9.4985

(ΦΕΚ Β' 1423/20-05-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α'26), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'33), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α'37).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α').

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α') «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/ 2012 (ΦΕΚ 143 Α').

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α').

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α').

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α') «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/04-03-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑΨ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8).

10. Την υπ' αριθμ. 14497/Δ9.3735/29.3.2016 απόφαση (ΦΕΚ 1066/Β/2016) συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ' αριθμ. 14497/Δ9.3735/29.3.2016 απόφαση (ΦΕΚ 1066/Β/2016 συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εξής:

Α. Συγκροτείται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.1. του άρθρου 127 του Ν. 4199/2013 και την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014, σύμφωνα με την παρ. 10 του ίδιου άρθρου, το οποίο αποτελείται από:
1) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο και τον αναπληρωτή αυτού, που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.
2) Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, ως μέλη.
3) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
Β. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.
Γ. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατηγορίας ΠΕ ή TE με Α' βαθμό.
Δ. Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣΠηγή: Taxheaven