Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 14/24.5.2016 Επικαιροποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 14/24.5.2016 Επικαιροποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης

Αθήνα, 24 Μαΐου 2016
Αριθμ. Πρωτ.  Ε99/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡ/ΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καπακουλάκη
Τηλέφωνο : 210-52.42.802
FAX : 210-52.22.994
E-mail : dieforga@ika.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.:14

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης».


Σχετικό: 1) Η εγκύκλιος 63/2006 της Διεύθυνσής μας.
2) Το Ε99/4/23.5.2012 έγγραφο της Διεύθυνσής μας
3) To Ε99/25/14.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσής μας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο εσωτερικό δίκτυο intranet, στη διαδρομή: Αρχική σελίδα – Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης – Βοηθήματα: εγχειρίδιο για τη Σύμβαση της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille), του Τμήματος Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Εθιμοτυπίας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μέσα σε αυτό υπάρχουν επικαιροποιημένες οδηγίες για όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενότητα: Κατηγορίες Εγγράφων (σελ. 7), όπου γίνεται αναφορά στο νόμο 4231/2014 (ΦΕΚ 19 Α΄/28.1.2014), σύμφωνα με τον οποίο κυρώνεται η Σύμβαση για την απαλλαγή επικύρωσης ορισμένων πράξεων και εγγράφων. Στην παραπάνω κατηγορία περιλαμβάνονται έγγραφα που σχετίζονται με: την προσωπική κατάσταση, την ικανότητα ή την οικογενειακή κατάσταση φυσικών προσώπων, την ιθαγένεια, την κατοικία ή τη διαμονή τους, όποια και αν είναι η χρήση για την οποία προορίζονται, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις ή έγγραφα όταν παρουσιάζονται ενόψει της τέλεσης γάμου ή της σύνταξης μιας ληξιαρχικής πράξης. Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναμη διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι, θα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε (σχετικό το με αριθ. πρωτ. οικ. 22746/3.6.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που επισυνάπτεται). Οι χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για την απαλλαγή επικύρωσης ορισμένων πράξεων και εγγράφων είναι οι εξής: ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ,ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ,ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven