Άρθρα Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

Άρθρα Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

[ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ  ΤΟ SITE ΤΗΣ ΣΟΛ Α.Ε]

www.solae.gr

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ

 ΚΑΙ

                             ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ)       

 

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Το Τεχνικό Γραφείο της ΣΟΛ α.ε. συνέταξε το υπόδειγμα ενοποιημένου προσαρτήματος που παρατίθεται κατωτέρω, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 36 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.

Το υπόδειγμα αυτό αναρτάται και στην εξωτερική ιστοσελίδα της ΣΟΛ α.ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο και όχι μόνο από τις ελεγχόμενες από αυτή οντότητες.

Τα παρατιθέμενα στοιχεία του υποδείγματος (πίνακες, αναλύσεις και λοιπές πληροφορίες) είναι ενδεικτικά.

Το προσάρτημα πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οντότητας, είτε με την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την κατανόηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες, είτε με την απάλειψη πληροφοριών που δεν σχετίζονται με την συγκεκριμένη οντότητα. Για παράδειγμα, αν μια οντότητα στερείται αποθεμάτων, θα απαλειφθεί η σχετική παράγραφος και δεν θα παραμείνει με την σημείωση ότι «δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή». Αυτονόητο ότι στις περιπτώσεις αυτές θα μεταβάλλεται η αρίθμηση των παραγράφων του προσαρτήματος.

Ο νόμος παρέχει την ευχέρεια της παρουσίασης σε ενιαίο κείμενο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει όλοι οι πίνακες και οι πληροφορίες του ομίλου και της εταιρείας να παρουσιάζονται διακεκριμένα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Θ Η Ν Α

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Λ. Κηφισίας ΧΧΧ, 115 26 Αθήνα

Αρ.Μ.Α.Ε.ΧΧΧΧΧ/01/Β/ΧΧ/ΧΧΧ (ΧΧΧΧ)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΧΧΧΧΧΧΧ000

 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

χρήσεως

 

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 6

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015. 7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.. 9

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ.. 10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος) 11

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 20Χ1. . 12

1.          Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία και τον Όμιλο. 12

1.1.       Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία. 12

1.2.       Πληροφορίες σχετικές με τις ενοποιούμενες οντότητες. 12

1.3.       Πληροφορίες σχετικές με οντότητες που απαλλάσσονται από την ενοποίηση. 13

1.4.       Πληροφορίες σχετικές με συγγενείς οντότητες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσεως  13

1.5.       Πληροφορίες σχετικές με κοινοπραξίες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσεως  14

1.6.       Πληροφορίες σχετικές με από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της αναλογικής ενοποιήσεως. 14

1.7.       Πληροφορίες σχετικές με οντότητες, στις οποίες οι ενοποιούμενες οντότητες έχουν συμμετοχικά δικαιώματα. 15

1.8.       Λοιπές πληροφορίες σχετικές με την ενοποίηση. 15

1.8.1.    Πληροφορίες σχετικές με την υπεραξία κατά την απόκτηση θυγατρικών επιχειρήσεων. 15

1.8.2.    Πληροφορίες σχετικές με την υπεραξία κατά την απόκτηση συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών. 16

1.8.3.    Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών. 16

1.8.4.    Πληροφορίες σχετικές με την μεταβολή στην σύνθεση του Ομίλου. 16

1.8.5.    Πληροφορίες σχετικές με εσωτερικές ανακατατάξεις στον Όμιλο. 17

2.          Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 17

3.          Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 18

3.1.         Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 18

3.1.1.      Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 18

3.1.2.      Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 20

3.1.3.      Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 21

3.1.4.      Φόροι εισοδήματος. 23

3.1.5.      Αποθέματα. 24

3.1.6.      Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 25

3.1.7.      Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 25

3.1.8.      Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 25

3.1.9.      Προβλέψεις. 26

3.1.10.   Κρατικές επιχορηγήσεις. 26

3.1.11.   Έσοδα και έξοδα. 26

3.1.12.   Στοιχεία της καθαρής θέσεως. 27

3.1.13.   Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 27

3.1.14.   Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. 27

3.1.15.   Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές. 27

3.2.       Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων. 27

3.2.1.      Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων. 27

3.2.2.      Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων. 28

3.2.3.      Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων. 28

4.         Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 29

5.         Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού  29

6.            Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 30

6.1.         Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 30

6.2.         Επενδυτικά ακίνητα. 31

6.3.         Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 32

6.4.         Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 33

6.5.         Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή. 34

7.          Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 34

7.1          Αποτίμηση στην εύλογη αξία. 34

7.2          Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως. 35

7.2.1       Εμπορικές απαιτήσεις. 36

7.2.2       Λοιπές απαιτήσεις. 36

8.            Λογαριασμοί καθαρής θέσεως. 36

9.            Προβλέψεις. 37

9.1.         Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία. 37

9.2          Λοιπές προβλέψεις. 38

10.          Υποχρεώσεις. 38

10.1        Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 38

10.1.1    Δάνεια. 38

10.1.2.   Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 39

10.1.3.   Κρατικές επιχορηγήσεις. 39

10.2.     Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 39

10.2.1.   Εμπορικές υποχρεώσεις. 39

10.2.2.   Λοιπές υποχρεώσεις. 40

11.        Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. 40

12.        Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο. 40

13.          Προτεινόμενη διάθεση κερδών. 40

14.          Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο. 41

15.          Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου. 41

16.          Αναβαλλόμενοι φόροι 41

17.          Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού. 42

18.          Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές. 42

19.          Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων. 43

20.          Συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων. 43

21.          Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική. 43

22.          Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική. 44

23.          Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 44

24.          Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων. 44

25.          Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη. 45

26.          Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες. 45

27.          Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση του Ομίλου έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών. 46

28.          Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί του Ομίλου. 46

29.          Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό  46

30.          Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 47

31.          Πρώτη εφαρμογή. 48

 


 

 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ Α.Ε.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


 

 

Ενσώματα πάγια


 

 

Ακίνητα

6.1

 

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός

6.1

 

 

Λοιπός εξοπλισμός

6.1

 

 

Επενδύσεις σε ακίνητα

6.2

 

 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

6.3

 

 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

6.1

 

 

Σύνολο


 

 

 


 

 

Άυλα πάγια στοιχεία


 

 

Δαπάνες ανάπτυξης

6.4

 

 

Υπεραξία

6.4

 

 

Λοιπά άυλα

6.4

 

 

Σύνολο


 

 

 


 

 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

6.5

 

 

 


 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία


 

 

Δάνεια και απαιτήσεις

7.1

 

 

Χρεωστικοί τίτλοι

7.1

 

 

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

7.1

 

 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

7.1

 

 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

7.1

 

 

Διαθέσιμα για πώληση

7.1

 

 

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση

7.1

 

 

Λοιπά

7.1

 

 

Σύνολο


 

 

 


 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι

16

 

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων


 

 

 


 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία


 

 

Αποθέματα


 

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα


 

 

Εμπορεύματα


 

 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά


 

 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)


 

 

Προκαταβολές για αποθέματα


 

 

Λοιπά αποθέματα


 

 

Σύνολο


 

 

 


 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές


 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

7.2.1

 

 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου


 

 

Λοιπές απαιτήσεις

7.2.2

 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

7.1

 

 

Προπληρωμένα έξοδα


 

 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

7.1

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.2.3

 

 

Σύνολο


 

 

 


 

 

Σύνολο κυκλοφορούντων


 

 

 


 

 

Σύνολο Ενεργητικού

 

 

 

 


 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

Καθαρή θέση

 

 

 

Καταβλημένα κεφάλαια

 

 

 

Κεφάλαιο

 

 

 

Υπέρ το άρτιο

 

 

 

Καταθέσεις ιδιοκτητών

 

 

 

Ίδιοι τίτλοι

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Διαφορές εύλογης αξίας

 

 

 

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

 

 

 

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

 

 

 

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

 

 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

 

 

 

Αφορολόγητα αποθεματικά

 

 

 

Αποτελέσματα εις νέο

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Συναλλαγματικές διαφορές

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης

 

 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις

 

 

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

 9.1

 

 

Λοιπές προβλέψεις

 9.2

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

Δάνεια

 10.1.1

 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 10.1.2

 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις

 10.1.3

 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι

16 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

 

 

Τραπεζικά Δάνεια

 

 

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

10.1.1

 

 

Εμπορικές υποχρεώσεις

10.2.1

 

 

Φόρος εισοδήματος

 

 

 

Λοιποί φόροι και τέλη

 

 

 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

 

 

Λοιπές υποχρεώσεις

 10.2.2

 

 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

 

 

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Υποχρεώσεων

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

 

 

 

 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

Σημ.

31/12/2015

31/12/2014

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

 25

 

 

Κόστος πωλήσεων

 

 

 

Μικτό Αποτέλεσμα

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά συνήθη έσοδα

 25

 

 

 

 

 

 

Έξοδα διάθεσης

 

 

 

Έξοδα διοίκησης

 

 

 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

 

 

 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

 

 

 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

 

 

 

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες

 

 

 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

 

 

 

Έσοδα επενδύσεων

 

 

 

Λοιπά έξοδα και ζημίες

 

 

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη

 

 

 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

 

 

 

 

 

 

 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

 

 

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

 

 

 

Αποτέλεσμα προ φόρων

 

 

 

 

 

 

 

Φόροι εισοδήματος

 

 

 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

 

 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:

 

 

 

-          Στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 

 

 

-          Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

 


Σημ.

Κεφάλαιο

Υπέρ το 'Αρτιο

Καταθέσεις Ιδιοκτητών

Ιδιοι τίτλοι

Διαφορές εύλογης αξίας

Συν/κες διαφορές

Αποθ/κά νόμων & κατ/κού

Αφορ/τα αποθ/κά

Υπόλοιπο Αποτ/των

 Εις Νέο

Σύνολο

Καθ. Θέσης

Ιδικτ. Μητρ.

Δικαιώματα

που δεν ασκούν έλεγχο

Συνολικά

ίδια κεφάλαια

Υπόλοιπα 1/1/2014 
 

 


Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη 
 

 


Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικές μεταφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανομές στους φορείς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα περιόδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπα 1/1/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 
 

 


Εσωτερικές μεταφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διανομές στους φορείς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα περιόδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

 


31/12/2015

31/12/2014

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

Αποτέλεσμα προ φόρων

 

 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

 

 

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

 

 

Προβλέψεις

 

 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων

 

 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων

 

 

Έσοδα επενδύσεων

 

 

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες

 

 

Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

 

 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

 

 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

 

 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

 

 

Μεταβολή αποθεμάτων

 

 

Μεταβολή απαιτήσεων

 

 

Μεταβολή υποχρεώσεων

 

 

Μείον:

 

 

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους

 

 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος

 

 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

 

 

 


 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων

 

 

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)

 

 

Τόκοι εισπραχθέντες

 

 

Μερίσματα εισπραχθέντα

 

 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

 

 

 


 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

 

 

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

 

 

Μερίσματα πληρωθέντα

 

 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

 

 

 


 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)

 

 

 

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 20Χ1

 

1.      Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία[1] και τον Όμιλο

 

1.1.         Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

 

α) Επωνυμία: ΑΘΗΝΑ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.20Χ1 - 31.12.20Χ1

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΧΧΧ.

ε) Α.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧ.

ΓΕ.ΜΗ.: ΧΧΧ

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ή

Η Εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση, η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για το λόγο αυτό αποτίμησε τα στοιχεία του ισολογισμού στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους.

ζ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

1.2.         Πληροφορίες σχετικές με τις ενοποιούμενες οντότητες

 

Στην ενοποίηση περιελήφθησαν με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσεως οι κατωτέρω θυγατρικές εταιρείες:

1) Επωνυμία: ΗΡΑ Α.Ε.

Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

Διεύθυνση της έδρας: ΧΧΧ

Α.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧ.

ΓΕ.ΜΗ.: ΧΧΧ

Ποσοστό που κατέχεται από την μητρική: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου: ΧΧ%.

Σχέση με την μητρική: Η υφιστάμενη σχέση είναι σχέση μητρικής προς θυγατρική επιχείρηση.

2) . . . . . .

1.3.    Πληροφορίες σχετικές με οντότητες που απαλλάσσονται από την ενοποίηση

 

Στην ενοποίηση δεν περιλήφθηκαν οι κατωτέρω θυγατρικές εταιρείες:

1) Επωνυμία: ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

Διεύθυνση της έδρας: ΧΧΧ

Α.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧ.

ΓΕ.ΜΗ.: ΧΧΧ

Ποσοστό που κατέχεται από την μητρική: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου: ΧΧ%.

Σχέση με την μητρική: Η υφιστάμενη σχέση είναι σχέση μητρικής προς θυγατρική επιχείρηση.

Η απαλλαγή από την ενοποίηση βασίστηκε σε λόγους μη σημαντικότητας. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας είναι:

Σύνολο ενεργητικού: ΧΧΧ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: ΧΧΧ.

Κύκλος εργασιών: ΧΧΧ.

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου: ΧΧΧ.

2) . . . . . .

1.4.    Πληροφορίες σχετικές με συγγενείς οντότητες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσεως

 

Στην ενοποίηση ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσως οι κατωτέρω συγγενείς εταιρείες:

1) Επωνυμία: ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.

Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

Διεύθυνση της έδρας: ΧΧΧ

Α.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧ.

ΓΕ.ΜΗ.: ΧΧΧ

Ποσοστό που κατέχεται από την μητρική: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου: ΧΧ%.

2) . . . . . .

1.5.    Πληροφορίες σχετικές με κοινοπραξίες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής θέσεως

 

Στην ενοποίηση ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσως οι κατωτέρω κοινοπραξίες:

1) Επωνυμία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

Μητρώο εγγραφής: ΧΧΧ.

Ο κοινός έλεγχος βασίστηκε σε σύμβαση μεταξύ των κοινοπρακτούντων μερών για την κατασκευή του οδικού άξονα ΧΧΧ.

Ποσοστό που κατέχεται από την μητρική: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου: ΧΧ%.

2) . . . . . .

1.6.    Πληροφορίες σχετικές με από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες που ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της αναλογικής ενοποιήσεως

 

Στην ενοποίηση ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της αναλογικής ενοποιήσεως οι κατωτέρω κοινές δραστηριότητες:

1) Επωνυμία: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ.

Μητρώο εγγραφής: ΧΧΧ.

Ο κοινός έλεγχος βασίστηκε σε σύμβαση μεταξύ των συμμετεχόντων μερών για την παραγωγή προϊόντος,  με ευθύνη κάθε μέρους για συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα πραγματοποιείται με χρησιμοποίηση ίδιων μέσων. Η σύμβαση ορίζει την κατανομή των εσόδων και των εξόδων.

Ποσοστό που κατέχεται από την μητρική: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από άλλες θυγατρικές: ΧΧ%.

Ποσοστό που κατέχεται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου: ΧΧ%.

2) . . . . . .

1.7.    Πληροφορίες σχετικές με οντότητες, στις οποίες οι ενοποιούμενες οντότητες έχουν συμμετοχικά δικαιώματα

 

Οι ενοποιούμενες εταιρείες κατέχουν συμμετοχικά δικαιώματα κατωτέρω εταιρείες:

1) Επωνυμία: ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Ε..

Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

Διεύθυνση της έδρας: ΧΧΧ

Α.Μ.Α.Ε.: ΧΧΧ.

ΓΕ.ΜΗ.: ΧΧΧ

Ποσοστό που κατέχεται από ενοποιούμενες εταιρείες: ΧΧ%.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, με βάση τις πλέον πρόσφατες οικονομικές τους καταστάσεις ανέρχονται σε € ΧΧΧ.

Τα αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη ή ζημίες) της εταιρείας, με βάση τις πλέον πρόσφατες οικονομικές τους καταστάσεις ανέρχονται σε  € ΧΧΧ.

2) . . . . . .

Διευκρίνηση: Συμμετοχικά δικαιώματα είναι επενδύσεως στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ποσοστού ίσου ή μεγαλύτερου του 10% και μικρότερου του 20%.

1.8.    Λοιπές πληροφορίες σχετικές με την ενοποίηση

 

1.8.1.      Πληροφορίες σχετικές με την υπεραξία κατά την απόκτηση θυγατρικών επιχειρήσεων

 

Ο υπολογισμός του ποσού της υπεραξίας γίνεται διακεκριμένα για κάθε θυγατρική εταιρεία. Η υπεραξία προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσεως της συμμετοχής σε συγκεκριμένη θυγατρική εταιρεία και της αναλογίας του Ομίλου επί της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων αυτής της θυγατρικής εταιρείας.

Στην κλειόμενη χρήση δεν μεταβλήθηκε το ποσό της υπεραξίας.

ή

Στην κλειόμενη χρήση το ποσό της υπεραξίας αυξήθηκε κατά € ΧΧΧ, λόγω αποκτήσεως της νέας θυγατρικής εταιρείας ΒΗΤΑ Α.Ε.

ή

 Στην κλειόμενη χρήση το ποσό της υπεραξίας μειώθηκε κατά € ΧΧΧ, λόγω διαθέσεως της θυγατρικής εταιρείας ΓΑΜΑ Α.Ε.

ή

Στην κλειόμενη χρήση το ποσό της υπεραξίας μειώθηκε κατά € ΧΧΧ, λόγω διαπιστωθείσας απομειώσεως της αξίας της.

1.8.2.      Πληροφορίες σχετικές με την υπεραξία κατά την απόκτηση συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών

 

Στην κλειόμενη χρήση αποκτήθηκε η συγγενής  εταιρεία ΔΕΛΤΑ Α.Ε. Η υπεραξία που προέκυψε (διαφορά μεταξύ αξίας κτήσεως της συμμετοχής και αναλογίας της εύλογης ή λογιστικής αξίας που αποκτήθηκε) κατά την ημερομηνία αποκτήσεως, ανέρχεται σε € ΧΧΧ.

Διευκρίνηση: Η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται μόνο στην περίοδο που έγινε η απόκτηση.

1.8.3.      Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συγγενών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών

 

Οι ενοποιούμενες εταιρείες αποτιμούν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα και τα επενδυτικά ακίνητα στην εύλογη αξία τους.

Η συγγενής επιχείρηση ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στην ενοποίη