Αριθ. πρωτ.: 10541/26.5.2016 Περί υποβολής, από τους Δήμους όλης της χώρας, αιτημάτων έγκρισης επικοινωνιακών προγραμμάτων καθώς και λοιπών στοιχείων διαφημιστικής δαπάνης και ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς

Αριθ. πρωτ.: 10541/26.5.2016 Περί υποβολής, από τους Δήμους όλης της χώρας, αιτημάτων έγκρισης επικοινωνιακών προγραμμάτων καθώς και λοιπών στοιχείων διαφημιστικής δαπάνης και ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς

Αθήνα, 26/5/2016
Α.Π. 10541/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας   

Αλ. Πάντου και Φραγκούδη 11,   
10163, Καλλιθέα Αττικής
Πληρ: Κ.Παπαπετροπούλου
Τηλ: 210-9098.360
Fax: 210-9098.353
e-mail: k.papapetropoulou@minpress.gr

Θέμα : «Περί υποβολής, από τους Δήμους όλης της χώρας, αιτημάτων έγκρισης επικοινωνιακών προγραμμάτων καθώς και λοιπών στοιχείων διαφημιστικής δαπάνης και ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς».

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιός μας αριθμ. 19/5.1.2016 (ΑΔΑ: 6ΠΔΛ465ΙΧΦ-ΛΚ8) Εγκύκλιός μας αριθμ. 578/13.1.2016 (ΑΔΑ: 7ΥΚΦ465ΙΧΦ-ΙΧΙ) Εγκύκλιός μας αριθμ. 4363/1.3.2016 (ΑΔΑ: 7ΛΞ0465ΙΧΦ-5Δ4)
"Όπως προκύπτει από τις ως άνω τρεις σχετικές εγκυκλίους μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 της ΠΥΣ 50/2015 (Α' 179) στις οποίες εμπίπτουν, οι Δήμοι όλης της χώρας οφείλουν:
α) να υποβάλουν προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τα επικοινωνιακά τους προγράμματα για το τρέχον έτος καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 της ως άνω ΠΥΣ: «Κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα των φορέων του άρθρου 1 δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται εάν προηγουμένως δεν υπάρχει η κατά την παράγραφο 2 έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και
β) να αποστείλουν στοιχεία για τις επικοινωνιακές δράσεις και τις έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στις οποίες τυχόν προέβησαν από 29/10/2015, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4339/2015 (Α' 133) με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η εποπτεία της Υπηρεσίας μας επί της κρατικής διαφήμισης του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αναμένει από τους Δήμους που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα, να αποστείλουν τα ανωτέρω όπως οφείλουν . Πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία είναι διαθέσιμες στις τρεις σχετικές εγκυκλίους καθώς και στα τηλέφωνα 210.90.98.360 και 210.90.98.375.

Eυχαριστούμε για τη συνεργασία.Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Ελευθέριος ΚρέτσοςΠηγή: Taxheaven