Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 21559/732/12.5.2016 Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ

Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 21559/732/12.5.2016 Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ

Αριθ. οικ. 21559/732

(ΦΕΚ Β' 1478/25-05-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4144/2013 Α΄ 88).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237).

4. Τις διατάξεις του αρ. 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 180).

8. Την υπ’ αριθ. 17168/590/21−4−2016 εισηγητική έκθεση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

10. Την υπ’ αριθ. 19068/819/4.5.2015 (Β΄ 878) κοινή υπουργική απόφαση «"Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55, παρ. 3 του Ν. 4305/2014 προθεσμίας ... από πιστωτικά ιδρύματα»,

αποφασίζουμε:

Η προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και την υπ’ αριθ. 19068/819/4.5.2015/(Β/878) κοινή υπουργική απόφαση προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ), παρατείνεται έως 31−12−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven