Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/1849/ 25.5.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/1849/ 25.5.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016

Αθήνα 25/05/2016
Αριθ. πρωτ. 30/003/000/1849

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση :Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521, Αθήνα
Πληροφορίες :Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο :2132117231
Fax :210 6468272
e-mail :alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016»

ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ' αριθ. 30/003/000/299/23.1.2015 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.
2) Η υπ' αριθ. 30/003/000/2995/20.8.2015 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Α.1. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 44 παρ. 4) του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ' αριθ. Α' 78/26-04-2016. Με τις εν λόγω κοινοποιούμενες διατάξεις, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 (Α' 198) «περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων».

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 είχαν τροποποιηθεί και στο παρελθόν, αρχικά με το άρθρο 19 (παρ. 2) του ν. 4337/2015 (Α' 129) και στη συνέχεια με το άρθρο 19 του ν. 4366/2016 (Α' 18), πριν την αντικατάστασή τους με την κοινοποιούμενη διάταξη (άρθρο 44 παρ. 4) του ν. 4384/2016.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την κοινοποιούμενη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν. 4384/2016, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου των οινοποιείων στις περιπτώσεις συστέγασης αυτών με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες (εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, χυμού από σταφύλια κλπ), καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξαιρουμένης της περίπτωσης της συστέγασης οινοποιείου με αποσταγματοποιείο και ποτοποιείο περί της οποίας διαλαμβάνουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. Γ.3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως προστέθηκαν με την υποπαράγραφο Δ.6 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94). 

2. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι, κατόπιν τούτων, το ζήτημα της συστέγασης των οινοποιείων με τα αποσταγματοποιεία και τα ποτοποιεία έχει πλέον οριστικά διευθετηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου Γ.3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως αυτή ισχύει σήμερα, τροποποιηθείσα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4303/2014 (αρθ. 2, παρ. 3) και του ν. 4336/2015 (άρθ. 2, υποπαρ. Δ.6, εδάφιο 1), οι οποίες σας έχουν κοινοποιηθεί με τις παραπάνω [υπό στοιχεία (1) και (2) σχετικές], ζήτημα που αφορά την αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ν. 2969/2001 άρθρο 2 και 10).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, τα οινοποιεία μπορούν να συστεγάζονται και να συλλειτουργούν με αποσταγματοποιεία, ακόμα και στην περίπτωση που τα αποσταγματοποιεία συλλειτουργούν με ποτοποιεία, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις τα αποσταγματοποιεία δεν μπορούν να συστεγάζονται με οινοπνευματοποιεία Α' και Β' κατηγορίας.

Β. Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣΠηγή: Taxheaven