Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1078057 ΕΞ 2016/1368/23.5.2016 Επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων - Η με αριθμ. πρωτ. 4491/5.4.2016 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1078057 ΕΞ 2016/1368/23.5.2016 Επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων - Η με αριθμ. πρωτ. 4491/5.4.2016 ερώτηση

Αθήνα, 23/05/2016
Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1078057 ΕΞ 2016/1368

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο: 2103234735 FAX: 210.32.35.135

ΘΕΜΑ: Επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων - Η με αριθμ. πρωτ. 4491/5.4.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4491/5-4-2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Μεγαλομύστακας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση για την πέραν της νόμιμης προθεσμίας καταβολή τους, ορίζονται ρητά στις εκάστοτε διατάξεις (όπως οι διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 (Α'32), του άρθρου 51 του ν.4305/2015 (Α'237), όπως ισχύουν, κτλ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1162/22.7.2015 (Β'1537) παρατάθηκαν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2015, οι από την έναρξη της από 28.06.2015 τραπεζικής αργίας προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σήμερα, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων Α1 (ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας) και Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α'107), καθώς και στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1111/21.5.2013 και 1112/21.5.2013 -(Β' 1237 - σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1140/14.6.2013, ΠΟΛ.1172/9.7.2013 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015) και στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013 και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015), όπως ισχύουν.

Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής (κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ., κλπ) προκειμένου να του παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσής του εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται από τις ως άνω σχετικές διατάξεις καθώς και για τις υφιστάμενες δυνατότητες ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven