Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1078062 ΕΞ 2016/1281/23.5.2016 Μεταφορά του Υπ. Οικονομικών στο Ρέντη και εξοικονόμηση δαπανών Δημοσίου από μισθώματα - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4197/22.3.2016 Ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1078062 ΕΞ 2016/1281/23.5.2016 Μεταφορά του Υπ. Οικονομικών στο Ρέντη και εξοικονόμηση δαπανών Δημοσίου από μισθώματα - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4197/22.3.2016 Ερώτηση

Αθήνα, 23/05/2016
Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1078062 ΕΞ 2016/1281

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 2103234735 FAX: 210.32.35.135

ΘΕΜΑ: Μεταφορά του Υπ. Οικονομικών στο Ρέντη και εξοικονόμηση δαπανών Δημοσίου από μισθώματα - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4197/22.3.2016 Ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ.4197/22.3.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, (Κατσαφάδος Ιωάννη Κωνσταντίνος) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αρμοδιότητα για τις μισθώσεις κτιρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης (η οποία περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές), οι οποίες διενεργούνται μέσω δημόσιων διαγωνισμών από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/2003.

Με βάση τα στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο μισθώσεων, όπως αυτό ενημερώνεται με βάση τα αντίστοιχα στοιχεία που παρέχονται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας, τα συνολικά μισθώματα που καταβάλλει μηνιαίως το Δημόσιο για την στέγαση των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 5.710.696 €, ήτοι 68.528.352 € ετησίως. Ειδικότερα το Υπ. Οικονομικών καταβάλλει για τη στέγαση των υπηρεσιών του 1.984.551 € μηνιαίως, ήτοι 23.814.612 € ετησίως.

Επίσης, θα προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου βάσει του οποίου:

(α) θα αξιοποιηθούν ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνιες συμβάσεις,

(β) εκτός Αττικής - Θεσσαλονίκης θα επιδιωχθεί σε κάθε πόλη η συστέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου σε ένα κτίριο ή σε δύο (σε ειδικές περιπτώσεις)

(γ) σε Αττική - Θεσσαλονίκη θα επιδιωχθεί η συστέγαση υπηρεσιών σε όσο το δυνατό λιγότερα κτίρια.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω έχει ήδη δοθεί οδηγία στις Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας για την διακοπή κάθε διαδικασίας ενοικίασης, μετεγκατάστασης κλπ για μισθωμένα ακίνητα.

Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών", ΦΕΚ 178Α/29.8.2014), η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών, συντάσσει Κτιριολογικά Προγράμματα για τον προσδιορισμό των αναγκών στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου. Με την ολοκλήρωση των κτιριολογικών προγραμμάτων θα εξεταστεί η δυνατότητα μεταστέγασης υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στο ακίνητο επί της Λ. Θηβών 196-198, στη Νίκαια.

Τέλος, για την στέγαση των υπηρεσιών του στο κτίριο επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 10, το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού που είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το ποσό των 59.189,22 € μηνιαίως και για το ακίνητο επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 8 σε 53.742,20 αντίστοιχα.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Πηγή: Taxheaven