Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛΒ 1068018 ΕΞ 2016/22.4.2016 Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛΒ 1068018 ΕΞ 2016/22.4.2016 Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΛΒ 1068018 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 1383/18-05-2016)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210 3375203
FAX:2103375354

ΘΕΜΑ: Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α' 211), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α' 285).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών".

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.280/1997 (ΦΕΚ Α' 203), με τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων.

5. Τις διατάξεις του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ.170 Α'),όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 34 του ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ.81 Α').

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως ισχύει και την αριθ.Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 130/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Την αριθ.Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478Β') Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

9. Την αριθ. Πράξη 1 της 20.1.2016 (Φ.Ε.Κ.18 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Την ανάγκη διενέργειας ενιαίου φορολογικού ελέγχου για υποθέσεις που παρουσιάζουν σημαντικό φορολογικό ενδιαφέρον. 

11. Ότι η Απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τη διενέργεια μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων των κατωτέρω υποθέσεων:

Α/Α

ΑΦΜ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

997522570

STS SPORTWETTEN GESELLSCHAFT GMBH

2

997522440

GLB GMBH

3

997522568

ELDORADO SPORTWETTEN GMBH

4

997522544

AS IMG KASIINOD

5

997522490

SPORTING ODDS LTD

6

997522624

LOVE 2 CELEBRATE LTD

7

997522600

LOGFLEX LTD

8

997522612

DOMS CARS UK LTD

9

997522593

DOMS HOLDINGS UK LTD

10

997522519

PADDY POWER PLC

11

997522452

ON LINE AMUSEMENT SOLUTIONS NV

12

997522556

MAGIC SERVICES LTD

13

997522636

MERIDIAN GAMING LTD

14

997522439

SILVER LINK LTD

15

997522427

LUCKY STREAM LTD

16

997522415

DIAMOND LINK LTD

17

997522464

ON LINE AMUSEMENT SOLUTIONS LTD


18

997522403

PERSONAL EXCHANGE INTERNATIONAL LTD

19

997522532

CASHPOINT MALTA LTD

20

997522507

KINGMAKER LTD

21

997522488

REBELS GAMING LTD

22

997522520

B2B GAMING SERVICES MALTA LTD

23

997522476

GAMBLING MALTA LTD

24

997522581

YEZ GAMING LTD


B. Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέτρων καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven