ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 119/20.5.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 119/20.5.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

Θεσσαλονίκη, 20/05/16
Αριθμός απόφασης: 119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας : 546 30 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο :
ΦΑΞ    : 2313333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
δ. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».
ε. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
στ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/4-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».
ζ. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β165/19-1-2015) «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».
η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.4.2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
θ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τη με ημερομηνία κατάθεσης «    » και με αριθμό πρωτοκόλλου «    » ενδικοφανή προσφυγή και αίτηση αναστολής του αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «    », ΑΦΜ «    », που εδρεύει στον «    », κατά των 1)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 2)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 3)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 4)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 5)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 6)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 7)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 293,00 ευρώ, 8)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 293,00 ευρώ, 9)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 293,00 ευρώ, 10)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΦΔ, χρήσης «    », ποσού 500,00 ευρώ, 11)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 289,08 ευρώ, 12)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 289,08 ευρώ, 13)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 289,08 ευρώ, 14)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 289,08 ευρώ, 15)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 215,16 ευρώ, 16)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 171,07 ευρώ, 17)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 833,41 ευρώ, 18)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 273,33 ευρώ, 19)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 570,98 ευρώ, 20)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 301,48 ευρώ, 21)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 329,55 ευρώ, 22)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 329,55 ευρώ, 23)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 398,93 ευρώ, 24)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 377,17 ευρώ, 25)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 416,07 ευρώ, 26)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 416,07 ευρώ, 27)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 390,06 ευρώ, 28)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 364,07 ευρώ, 29)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 276,96 ευρώ, 30)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 196,48 ευρώ, 31)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 918,74 ευρώ, 32)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 299,42 ευρώ, 33)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 435,75 ευρώ, 34)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 230,08 ευρώ, 35)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 251,50 ευρώ, 36)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 241,43 ευρώ, 37)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 175,58 ευρώ, 38)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 180,61 ευρώ, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. «    ».

4. Τις 1)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 2)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 3)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 4)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 5)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 6)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 586,00 ευρώ, 7)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 293,00 ευρώ, 8)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 293,00 ευρώ, 9)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης «    », ποσού 293,00 ευρώ, 10)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΦΔ, χρήσης «    », ποσού 500,00 ευρώ, 11)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 289,08 ευρώ, 12)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 289,08 ευρώ, 13)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 289,08 ευρώ, 14)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 289,08 ευρώ, 15)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 215,16 ευρώ, 16)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 171,07 ευρώ, 17)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 833,41 ευρώ, 18)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 273,33 ευρώ, 19)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 570,98 ευρώ, 20)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 301,48 ευρώ, 21)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 329,55 ευρώ, 22)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 329,55 ευρώ, 23)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 398,93 ευρώ, 24)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσης «    », ποσού 377,17 ευρώ, 25)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 416,07 ευρώ, 26)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 416,07 ευρώ, 27)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 390,06 ευρώ, 28)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 364,07 ευρώ, 29)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 276,96 ευρώ, 30)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 196,48 ευρώ, 31)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 918,74 ευρώ, 32)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 299,42 ευρώ, 33)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 435,75 ευρώ, 34)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 230,08 ευρώ, 35)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 251,50 ευρώ, 36)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 241,43 ευρώ, 37)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 175,58 ευρώ, 38)υπ.αρ. «    » πράξη οριστικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους «    », ποσού 180,61 ευρώ, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. «    ».

5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την από «    » εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με αριθμό πρωτοκόλλου «    » αίτησης αναστολής, που συνυποβάλλεται με την ενδικοφανή προσφυγή, του αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «    », ΑΦΜ «    », που εδρεύει στον «    », και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της αίτησης αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ 1 Ν.4174/2013 «ο υπόχρεος εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση , ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοση της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ.4 Ν.4174/2013 «ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3.Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασης της στον υπόχρεο , μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση , η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί...»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 1 του Ν 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3147/2003 και στη συνέχεια άρθρο 16 παρ 2 του Ν 4015/2011, ορίζεται «1. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης», ενώ στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού οριζόταν «3. Οι ΑΣ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους.».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ 1 του Ν 4015/2011, με το οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του Ν 2810/2000, ορίστηκε ότι «1. Όπου στο ν. 2810/2000 αναφέρεται ο όρος «Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση» (ΑΣΟ), ο όρος αυτός αντικαθίσταται με τον όρο «Αγροτικός Συνεταιρισμός» (ΑΣ).»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 στην παρ 1 του Ν 2810/2000, όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του από τον 4015/21-9-2011, οριζόταν «1. Δύο ή περισσότερες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις μπορεί να συγχωνευθούν είτε με τη σύσταση νέας συνεταιριστικής οργάνωσης, στην οποία ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενες, είτε με την απορρόφηση μιας ή περισσότερων υφιστάμενων συνεταιριστικών οργανώσεων από άλλη, η οποία ήδη λειτουργεί.».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 2 του ως άνω Ν 2810/2000, όπως ίσχυε κατά τα ανωτέρω, οριζόταν «     Από την ημερομηνία αυτή συντελείται η συγχώνευση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευομένων αποτελούν περιουσία της νέας συνεταιριστικής οργάνωσης. Ο Υποθηκοφύλακας μεταγράφει τα ακίνητα στη νέα Α.Σ.Ο, που προέκυψε από τη συγχώνευση, σημειώνοντας σχετική πράξη στα βιβλία του ύστερα από αίτημα των αρμόδιων οργάνων της και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων από το Υποθηκοφυλακείο στοιχείων."», ενώ στην παρ 5 του άρθρου αυτού οριζόταν «5. Η συγχώνευση συνεπάγεται, από την ημέρα που συντελείται, την καθολική διαδοχή της νέας συνεταιριστικής οργάνωσης σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν. Η νέα συνεταιριστική οργάνωση υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συγχωνευθείσας οργάνωσης.»,

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφο 8 του ως άνω Ν 2810/2000, όπως ίσχυε, οριζόταν «8. Η συγχώνευση των οργανώσεων δεν επιφέρει διακοπή των δικών, στις οποίες είναι διάδικοι. Εκκρεμείς δίκες των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν συνεχίζονται από τη νέα οργάνωση.», ενώ στην παράγραφο 9 του ως άνω άρθρου οριζόταν «9. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, που συγχωνεύονται, απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε φόρου, τέλους χαρτοσήμου και φόρου υπέρ τρίτων, που έχει σχέση με τη συγχώνευση. Για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α').

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφο 12 του ως άνω Ν 2810/2000, όπως ίσχυε, οριζόταν «12. Κατά τα λοιπά για τη μετατροπή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των κ.ν. 2190/1920 και 3190/1955....», ενώ στην παράγραφο 13 του ως άνω άρθρου οριζόταν «13. Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται συμπληρωματικά για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό. Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που ρυθμίζουν θέματα του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως.»

Επειδή ο ως άνω νόμος 2810/2000, τροποποιήθηκε με τον Ν 4015/2011, ενώ ήδη καταργήθηκε από τον νόμο 4384/2016, όπου στο άρθρο 24 στην παράγραφο 4 αυτού ορίζεται « 4. Από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού συντελείται η συγχώνευση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ΑΣ που συγχωνεύτηκαν αποτελούν περιουσία του νέου ΑΣ..», ενώ στην παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου ορίζεται «6. Ο νέος ΑΣ υποκαθίσταται αυτοδικαίως, από την ημέρα που συντελείται η συγχώνευση, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες τους, τις οποίες και συνεχίζει χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση εκ μέρους του ΑΣ.».

Επειδή με τον νέο Ν 4384/2016 στο άρθρο 24 παράγραφο 9 αυτού ορίζεται «9. Οι ΑΣ που συγχωνεύθηκαν παύουν να υφίστανται από τη συντέλεση της συγχώνευσης.», ενώ στην παράγραφο 11 του ως άνω άρθρου ορίζεται «11. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το νέο νομικό πρόσωπο του ΑΣ εγγράφεται στο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 20».

Επειδή, σύμφωνα με την νομολογία και τη θεωρία, κατ' αντιστοιχία των όσων εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρίες σύμφωνα με τον Ν 2190/1920 και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με τον Ν 3190/1955, συνάγεται ότι στην περίπτωση συγχωνεύσεως αγροτικών συνεταιρισμών, σύμφωνα με τον νόμο 2810/2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν 4015/2011, από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης επέρχεται υποκατάσταση του νέου ή συγχωνευθέντος συνεταιρισμού σ' όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού που συγχωνεύθηκε, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με κληρονομική διαδοχή (καθολική διαδοχή) (ΑΠ 1018/2001, ΑΠ 355.2015).

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συγχωνευθείς συνεταιρισμός παύει να υπάρχει και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την συνεταιρισμό που τον διαθέχθηκε ή κατ' αυτού, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους του, χωρίς δηλαδή να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών (δικών) και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους (ΑΠ 1773/01, ΑΠ 355/2015).

Επειδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο αιτών- προσφεύγων έχει υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. «    » την υπ.αρ. «    2012» δήλωση διακοπής εργασιών, με ημερομηνία διακοπής την «    2012».

Επειδή, ο αιτών - προσφεύγων έχει συγχωνευτεί με τον «    » ΑΦΜ «    » με την υπ.αρ. «    2012» απόφαση του Ειρηνοδικείου «    », η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου «    » την «    -2012».

Επειδή, ο «    » αποτελεί τον καθολικό διάδοχό του αιτούντος και υπεισήλθε, από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, δηλαδή από «    -2012», σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος συγχωνευθέντος συνεταιρισμού, νομιμοποιείται δε μόνο το νέο αυτό νομικό πρόσωπο, δια του εκπροσώπου του, να ξεκινήσει ή να συνεχίσει εκκρεμείς δίκες του συγχωνευθέντος συνεταιρισμού - αιτούντος.

Επειδή, η παρούσα αίτηση αναστολής ασκείται από τον «    », δια του τελευταίου εκπροσώπου του, ο οποίος όμως έχει κάνει διακοπή εργασιών και έχει ήδη συγχωνευτεί, ελλείπει δε η ενεργητική νομιμοποίησή του για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης αναστολής.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των αμφισβητούμενων ποσών.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Πηγή: Taxheaven