Αριθ.πρωτ.: οικ.36289/3113/27.5.2016 Αναπροσαρμογή των τελών τεχνικού ελέγχου οχημάτων λόγω αύξησης του ΦΠΑ

Αριθ.πρωτ.: οικ.36289/3113/27.5.2016 Αναπροσαρμογή των τελών τεχνικού ελέγχου οχημάτων λόγω αύξησης του ΦΠΑ

Αθήνα 27/5/2016
Αριθ. Πρωτ. οικ.36289/3113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ. Κ.: 101 91 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο: 2131308520
Fax: 210 6508481
E-mail: g.ahpatzidou@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή των τελών τεχνικού ελέγχου οχημάτων λόγω αύξησης του ΦΠΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου Δ' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», από την 1-6-2016 αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από 23% σε 24% και ο αντίστοιχος μειωμένος συντελεστής που ισχύει σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου από 16% σε 17%. Ως εκ τούτου, από την 1-6-2016 αναπροσαρμόζονται τα τέλη που καταβάλλονται στα δημόσια ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού και των ειδικών τεχνικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται με την αριθμ. 8913/1089/2013 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 501 Β').

Σας ενημερώνουμε ότι στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας αναρτώνται οι νέοι αναλυτικοί πίνακες στους οποίους φαίνεται η τελική τιμή που καταβάλλεται από τον πολίτη για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, καθώς και η ανάλυση της τελικής τιμής σε τέλος και ΦΠΑ. Οι πίνακες μπορούν να προσπελαστούν στη διαδρομή http://www.yme.gov.gr - Μεταφορές - Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων - Τέλη Διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου (Δ-ΚΤΕΟ).

Διευκρινίζεται ότι το πρόσθετο ειδικό τέλος που καταβάλλεται στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε περίπτωση διενέργειας εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου δεν μεταβάλλεται, αφού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 του ν. 3897/2010, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

2. Σύμφωνα με την αριθμ. 516/58/2014 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 73Β'/2015), τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ δύνανται να διαμορφώσουν (μερικά ή συνολικά) το τιμολόγιο παροχής των υπηρεσιών τους (αρχικό ή μεταγενέστερο) και σε τιμές χαμηλότερες των τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα δημόσια ΚΤΕΟ, όπως αυτά καθορίζονται σήμερα στην αριθμ. 8913/1089/2013 κ.υ.α., εφόσον υποβάλουν μελέτη εγκεκριμένη από ορκωτό λογιστή.

Συνεπώς, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, εφόσον δεν επιθυμούν να υποβάλουν μελέτη ορκωτού λογιστή, θα πρέπει να προσαρμόσουν το τιμολόγιο παροχής των Υπηρεσιών τους στις νέες τιμές των τελών τεχνικού ελέγχου των δημοσίων ΚΤΕΟ. Λόγω των αναγκαίων προσαρμογών που πρέπει να γίνουν, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ μπορούν να προσαρμόσουν τον τιμοκατάλογό τους και να τον υποβάλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες το αργότερο έως τις 15-6-2016.

3. Η Υπηρεσία μας απέστειλε τα νέα παράβολα για τον περιοδικό και τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την αναπροσαρμογή των αντίστοιχων τελών, στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα τα εντάξει στην εφαρμογή του e-Παράβολο και συγκεκριμένα στους Φορείς Δημοσίου «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Περιοδικός έλεγχ. - ΚΕΚ Δημ. ΚΤΕΟ» και «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Ειδικοί έλεγχ. Δημ. ΚΤΕΟ - Λοιπά παράβ.», αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα παράβολα που υπάρχουν σήμερα.

4. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου μας, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ανάρτηση των αναφερόμενων πινάκων στην ιστοσελίδα http://www.yme.gov.gr/?getwhat=1καιoid=1351καιid=καιtid=1470.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Γ. Αχπατζίδου
Πηγή: Taxheaven