Αριθμ. πρωτ.: 2/38193/0004/5.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/68151/0004/23.10.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτική

Αριθμ. πρωτ.: 2/38193/0004/5.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/68151/0004/23.10.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτική

Αριθμ. Πρωτ.: 2/38193/0004

(ΦΕΚ Β' 1490/26-5-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 41, 51, 54 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

β) του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101), όπως ισχύει.

γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-κονομικών» (Α'178).

δ) του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116)

2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168).

3. Την αριθ. 2/68151/0004/23.10.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β 2310).

4. Το αριθ. 2/35350/0024/20.4.2016 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 2/68151/0004/26.10.2015 (Β 2310) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ως εξής:

Α. Στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης προσθέτουμε περ. ιε) ως εξής:

«ιε) Εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά στο ΠΔΕ ποσών άνω των 2.000.000 ευρώ που αφορούν αποκλειστικά τους δικαιούχους πράξεων των προγραμμάτων που διαλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του διατακτικού της αριθ. 135934/28.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών (Β 2882)».

Β. Στην περ. II. της παρ. Β. του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης προσθέτουμε υποπερ. ιη) ως εξής:

«ιη) Εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά στο ΠΔΕ ποσών από 1.000.001 έως 2.000.000 ευρώ που αφορούν αποκλειστικά τους δικαιούχους πράξεων των προγραμμάτων που διαλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του διατακτικού της αριθ. 135934/28.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών (Β' 2882)».

Γ. Στην περ. V. της παρ. Β. του άρθρου 4 της ανωτέρω απόφασης προσθέτουμε υποπερ. κδ) ως εξής:

«κδ) Εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά στο ΠΔΕ ποσών έως 1.000.000 ευρώ που αφορούν αποκλειστικά τους δικαιούχους πράξεων των προγραμμάτων που διαλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του διατακτικού της αριθ. 135934/28.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών (Β'2882)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 5 Μαΐου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Πηγή: Taxheaven