Αριθ. πρωτ.: 909/61979/27.5.2016 Εγκύκλιος - διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες

Αριθ. πρωτ.: 909/61979/27.5.2016 Εγκύκλιος - διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες

Αθήνα, 27-5-2016
Αρ. Πρωτ.: 909/61979

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 381 και Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδ.: 111 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Πετροπούλου
Τηλέφωνο: 210-2125956
Fax: 210-5232356
E-mail: ve46u009@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος - διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες.

Σχετ.: 1. Η από 24/4/2016 Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

2. Το αριθμ. 3802/11-05-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα θα θέλαμε να γνωρίσουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3874/10 περί Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4235/2014, για να κριθεί κάποιος νεοεισερχόμενος ως επαγγελματίας αγρότης:

Α. Θα πρέπει να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

Β. Θα πρέπει να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. Γ. Δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς του.

Ειδικότερα για τα ανωτέρω κατ' αντιστοιχία:

Α. Η κατοχή αγροτικής εκμετάλλευσης αποδεικνύεται με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 360/26071/1.3.2016 (ΑΔΑ 7Ω9Ρ4653ΠΓ-ΔΕΒ) εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ. Β. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Για τις λοιπές περιπτώσεις ο υπολογισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση θα γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 169653/3.6.2011 (ΦΕΚ 1181/Β /9-6-2011) Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις όπου δεν ασκεί εξωαγροτική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται ετήσιος χρόνος απασχόλησης και υποβάλλονται τα κάτωθι ενδεικτικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών της ΔΟΥ
2. Απόλυση
3. Οικειοθελής αποχώρηση 
4. Βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης του οικείου ασφαλιστικού φορέα
5. Λήξη σύμβασης
6. Κάρτα ανεργίας

Σε περίπτωση μη προηγούμενης εξωαγροτικής απασχόλησης υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) ότι δεν έχει προηγούμενη εξωαγροτική απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Γ. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι (6) μηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση, με υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε.

Μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες και όσοι ενδιαφερόμενοι νεοεισερχόμενοι αγρότες έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ΟΓΑ κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης ΜΑΑΕ (νεοεισερχομένου) στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, με την προϋπόθεση ότι εντός ενός έτους θα καλύπτεται και η απαιτητή προϋπόθεση του ποσοστού αγροτικού εισοδήματος.

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγών οι οποίοι χαρακτηρίζονται επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα και σχετικό υπόδειγμα βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες (νεοεισερχομένων στον αγροτικό τομέα).

Τέλος στις περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος παραγωγός είχε αγροτική εκμετάλλευση κατά το έτος 2015 και δεν έχει υποβάλλει Δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ζώων στο πλαίσιο Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης το αντίστοιχο έτος, για την απόδειξη της κατοχής της αγροτικής εκμετάλλευσης και τον χαρακτηρισμό του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη ή του επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου, με εφαρμογή μόνο για το έτος 2016, είναι απαραίτητη η προσκόμιση, τουλάχιστον, των παρακάτω δικαιολογητικών:

Α. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2015, όπου θα αποτυπώνεται η αγροτική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου.

Β. Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του έτους 2016.

Η αριθμ. 147/33400/11.3.2014 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ καταργείται.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven