Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1080968 ΕΞ 2016/27.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1044118ΕΞ2016/18-3-2016 (Α.Δ.Α: 6805Η-ΣΕΤ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1080968 ΕΞ 2016/27.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1044118ΕΞ2016/18-3-2016 (Α.Δ.Α: 6805Η-ΣΕΤ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1080968ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210 - 33.11.291
FAX: 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1044118ΕΞ2016/18-3-2016 (Α.Δ.Α: 6805Η-ΣΕΤ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την διαμόρφωση προτάσεων για την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στην φορολόγηση των οχημάτων και στα τέλη κυκλοφορίας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του Π.Δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

η) Της με αριθμό Υ14/3.10.2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1044118 ΕΞ 2016/18.3.2016 (Α.Δ.Α: 6805Η-ΣΕΤ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την διαμόρφωση προτάσεων για την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στην φορολόγηση των οχημάτων και στα τέλη κυκλοφορίας».

3. Το αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001124 ΕΞ 2016/22.4.2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και προς την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων «Πρόσκληση για πρόταση προσθήκης μελών στη συσταθείσα ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση προτάσεων για την τροποποίηση - εξορθολογισμό των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τη φορολόγηση των οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας (Α.Τ.Ο. με α.π. Δ.ΟΡΓ.Β. 1044118 ΕΞ 2016/18.3.2016)».

4. Το αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001164 ΕΞ 2016/27.4.2016 έγγραφο του Διευθυντή του Γραφείου του Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών, με τα συνημμένα σε αυτό:

α) από 22/4/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (αριθ. εισερχομένου:ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001161/2016/27.4.2016).

β) από 26/4/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Τπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αριθ. εισερχομένου: ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0001162/27.4.2016).

γ) αριθ. 122/27.4.2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (αριθ. εισερχομένου: ΑΝ.ΤΠ.ΟΙΚ. 0001163/2016/27.4.2016).

5. Του Π.Δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τις υπόπαραγραφους I και ΙΙ της παραγράφου Β' και την παράγραφο ΣΤ' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1044118 ΕΞ 2016/18.3.2016 (Α.Δ.Α: 6805Η-ΣΕΤ) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την διαμόρφωση προτάσεων για την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στην φορολόγηση των οχημάτων και στα τέλη κυκλοφορίας», αυξάνουμε τα μέλη της Ομάδας, από πέντε (5) σε οκτώ (8), παρατείνουμε την διάρκεια λειτουργίας αυτής, μέχρι την 15-7-2016 και διαμορφώνουμε τις παραγράφους αυτές, ως εξής:

«Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

Ι. α) Ευαγγελία Μιχαηλίδου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Βιδάλη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

β) Παναγιώτη Μαντούβαλο, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Μανωλοπούλου, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

γ) Αργύριο Βερόγκο, υπάλληλο με βαθμό Β1, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αριστείδη Πιπεργιά, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνολογίας Οχημάτων της ίδιας Διεύθυνσης.

δ) Μαρία Κατσικάτσου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη του Τμήματος Λειτουργίας Ειδικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Γούναρη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του ίδιου κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών της ίδιας Διεύθυνσης.

ε) Μοσχούλα Τουρλίδου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ιφιγένεια Παναγιώτου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

στ) Βασιλική Ζαρκαδούλα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Ευφραιμίδου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

ζ) Χαράλαμπο Τελάλη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μαργέλη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

η) Χρυσάνθη Σουκαρά, ειδική σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο, ειδικό σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΙΙ. Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται το, με α/α α', μέλος Ευαγγελία Μιχαηλίδου, με αναπληρωτή το, με α/α β', μέλος Παναγιώτη Μαντούβαλο».

«ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής, η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την 15-7-2016, οπότε θα υποβάλλει τις προτάσεις της στα αρμόδια Υπουργεία. Η Ομάδα Εργασίας έχει την δυνατότητα να υποβάλει, αρμοδίως, προτάσεις, στα εμπλεκόμενα Υπουργεία, κατά την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Πηγή: Taxheaven