Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1080977 ΕΞ 2016/27.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1055826ΕΞ2016/6-4-2016 (ΑΔΑ: 71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπο

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1080977 ΕΞ 2016/27.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1055826ΕΞ2016/6-4-2016 (ΑΔΑ: 71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπο

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016
Αρ. Πρ ωτ: Δ . Ο ΡΓ . Β1080977 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Τσόλκας
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax : 210-3230829
e-mail:ypoik.syllogika.nt@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1055826 ΕΞ 2016/6.4.2016 (ΑΔΑ: 71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α'33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης ) και άλλες διατάξεις, καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 (Α'37) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων(ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».

β) των άρθρων 159,161 και 162 του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α'54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 αυτού.

δ) της παρ. 6 του αρθρ. 14 του ν. 1586/1986 (Α' 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 63 του ν. 1943/1991 (Α'50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».

ε) της παρ. 4 της περίπτωσης Β' του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α'81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»

στ) της αριθμ. 343/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ζ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει και ειδικότερα το στοιχείο 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4 αυτής.

η) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

θ) του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016/29.2.2016 (Β'517) «Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» όμοια.

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

ιβ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ2014/6-11-2014 (Β' 3013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό», όπως ισχύει.

ιγ) του Π.Δ. 73/2015(Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4.3.2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα « Αυτοδίκαιη απόλυση- Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Υ.Κ.-Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων» και ειδικότερα της παραγράφου Γ' αυτής.

3. Την αριθ. 1036923/431/Α00065/7.4.1999 (Β'359) Υπουργική απόφαση, με την οποία συστάθηκαν, μεταξύ των άλλων Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο Υπουργείο Οικονομικών και τα Α' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 1044132/537/Α0006/4.5.1999 (Β' 697), 1095447/1282/Α0006/13.10.1999 (Β' 1925), 1069072/908/Α0006/16.7.2001(Β'963), 1058312/722/Α0006/16.8.2004 (Β'1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ 2012/30.7.2012 (Β' 2272), Δ6Α 1166353 ΕΞ 2013/31.10.2013 (Β' 2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ 2013/20.11.2013 (Β' 3037) όμοιες και ισχύει με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014/11.12.2014 (Β' 3472) όμοια «Τροποποίηση της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7.4.1999 (Β' 359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση - συγκρότηση των Α', Β', Γ', Ε' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α', Β', και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου».

4. Την αριθ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 2012/14.6.2012 (Β'1882) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης - συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των Α' και Β' κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1103653 ΕΞ 2013/27.6.2013 (Β' 1640) και Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015/5.3.2015 (Β' 378) όμοιες.

5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1055826 ΕΞ 2016/6.4.2016 (ΑΔΑ: 71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Το αριθ. ΔΔΑΔ 1164320 ΕΞ 2014/12.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ματαίωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών», τις αριθ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1004379 ΕΞ 2015/15.1.2015 και ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1025040 ΕΞ 2015/25.2.2015 Υπουργικές αποφάσεις «Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών - μελών, εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», τα σχετικά έγγραφα της ίδιας Διεύθυνσης για τις διαδικαστικές ενέργειες, που αφορούν στην διεξαγωγή των εκλογών, καθώς και την αριθ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1026424 ΕΞ 2015/27.2.2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών «Ματαίωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών - μελών εκπροσώπων των Μονίμων Υπαλλήλων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΙΔΑΧ), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Τα αριθμ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1042493 ΕΞ 2015/30.3.2015 και 1045080 ΕΞ 2015/3.4.2015 έγγραφα του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τα οποία γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών της 28ης Μαρτίου 2015, για την ανάδειξη αιρετών μελών - εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, αρμοδιότητας μεταξύ άλλων και του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, από τα οποία προκύπτει ότι θα λειτουργεί χωρίς αιρετά μέλη, στην περίπτωση που εξετάζεται υπόθεση που αφορά, σε υπαλλήλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι δεν αναδείχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι αυτών από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της 28ης Μαρτίου 2015.

8. Το από 12-4-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με το οποίο προτείνεται η αντικατάσταση του αναπληρωτή γραμματέα του Συμβουλίου, καθώς και η υπάλληλος που θα τον αντικαταστήσει.

9. Την από 14-4-2016 (αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. 1059812/14.4.2015) αίτηση του υπαλλήλου Ιωάννη Σκορδά, περί απαλλαγής του από τα καθήκοντα του αναπληρωτή γραμματέα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

10. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και ειδικότερα την περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αυτής, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

11. Τον από 17/03/2016 πίνακα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των μόνιμων υπαλλήλων, αρμοδιότητας του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ως Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Α' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1055826 ΕΞ 2016/6.4.2016 (ΑΔΑ: 71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφασής μας, περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Υ.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, αντικαθιστούμε τον αναπληρωτή Γραμματέα, Ιωάννη Σκορδά του Λουκά, λόγω υποβολής αίτησης απαλλαγής από τα καθήκοντα αυτά, ορίζουμε στην θέση του, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του Υ.Σ., την Λαμπρινή Σέργη του Ευαγγέλλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και διαμορφώνουμε την προαναφερθείσα υποπαράγραφο, ως εξής:

«2. Γραμματέα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζουμε την Παπακωνσταντίνου Κυριακούλα του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρώτρια την Σέργη Λαμπρινή του Ευαγγέλλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ.ΟΡΓ.Β. 1055826 ΕΞ 2016/6.4.2016 (ΑΔΑ: 71Ψ6Η-9ΥΜ) απόφασή μας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Πηγή: Taxheaven