Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1080974 ΕΞ 2016/26.5.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1080974 ΕΞ 2016/26.5.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

Αθήνα, 26 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β.1080974 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Νικ. Τσόλκας
Τηλέφωνο: 210-3311291
FAX: 210-3230829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του Π.Δ. 284/1988 (Α' 128 & 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε.' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

η) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 (Β'539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

2. Το από 22/4/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Γενικής Γραμματείας, περί σύστασης της εν θέματι Ομάδας Εργασίας.

3. Την αριθ. ΔΔΑΔ Β 1069683 ΕΞ 2016/4.5.2016 (ΥΟΔΔ 233) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Απόσπαση υπαλλήλου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», με αριθμό εισερχομένου στην Διεύθυνση Οργάνωσης Δ.ΟΡΓ. 1076136 ΕΙ 2016/18.5.2016.

4. Την αριθ. Δ6Α 1172127 ΕΞ 2011/6.12.2011 (Β' 3042) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων, που προκύπτουν από την κατάργηση της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) και την συγχώνευσή της με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) ».

5. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Την αναγκαιότητα σύστασης Ομάδας Εργασίας, η οποία θα μελετήσει τα υφιστάμενα στοιχεία και δεδομένα και θα υποβάλει σχετικές προτάσεις για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας στην Γ.Γ.Δ.Ε., για την διαρκή ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων αυτής και για την διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητάς της, με σκοπό την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της και την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συνιστούμε, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

2. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής,
ως εξής:

α) Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Πέρρου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Ο.Α.Ε.Δ., αποσπασμένη σε θέση ειδικού συνεργάτη, κατηγορίας ΠΕ, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα.

β) Μαρίνα Κολυβοδιάκου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

γ) Σπυρίδωνα Καλλιμάνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε' - Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

δ) Μαρία Παρτσινεβέλου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.

ε) Στέλλα Κόντου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

στ) Σπυριδούλα Καραγκούνη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

ζ) Αναστασία Μέτσιου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.

η) Γεωργία Τσέτσου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ως μέλος.

θ) Διονύσιο Αυγερινό, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.

ι) Ελένη Σιανίδου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.

ια) Μαρία Ανδρέου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.

ιβ) Γεώργιο Αραμπατζάκη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

3. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα ασκεί το, με α/α ια', μέλος αυτής Μαρία Ανδρέου.

4. α) Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη του καταρτισθέντος από τη Διεύθυνση Οργάνωσης σχεδίου διατάξεων για την σύσταση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα σχετικά με τη μορφή, την δομή, το εύρος των αρμοδιοτήτων και των εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεών της, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, το πλάνο στελέχωσης (όπως, οργανικές θέσεις), το χρόνο έναρξης λειτουργίας της, καθώς και ο καθορισμός του εν γένει θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την Ακαδημία και κάθε άλλης λεπτομέρειας που απαιτείται για την λειτουργία αυτής.

β) Στα πλαίσια του έργου της, η Ομάδα Εργασίας θα συνεργάζεται με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες εντός και εκτός της Γ.Γ.Δ.Ε., για την ρύθμιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν από τη σύσταση και λειτουργία της Ακαδημίας και ιδιαίτερα θεμάτων που αφορούν στους οικονομικούς πόρους, στον εξοπλισμό, στους χώρους στέγασης και διδασκαλίας, στα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., για τα οποία σήμερα αρμοδιότητα έχει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και θεμάτων που προκύπτουν από την ενοποίηση της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. του Υπουργείου Οικονομικών με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν (όπως, αρχεία της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., που μεταφέρθηκαν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατά το μέρος που αφορούν σε προγράμματα που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας /ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Δ.Ε., εξοπλισμός και χώροι διδασκαλίας της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. που χρησιμοποιούνται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και κάθε άλλης ειδικότερης λεπτομέρειας και τεχνικού ζητήματος μεταξύ της Ακαδημίας και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

γ) Το έργο της Ομάδας θα ολοκληρωθεί σταδιακά, στις κατωτέρω φάσεις:

αα) μέχρι την 31-7-2016 θα ολοκληρωθεί το μέρος του έργου που αφορά στην δομή, στον πλήρη καθορισμό των αρμοδιοτήτων και του εύρους των εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, καθώς και σε οτιδήποτε άλλο απαιτείται, προκειμένου να καταρτισθούν από τη Διεύθυνση Οργάνωσης οι σχετικές διατάξεις περί σύστασης της Ακαδημίας και το πλάνο στελέχωσης αυτής.

ββ) μέχρι την 31-10-2016 θα ολοκληρωθεί το υπόλοιπο μέρος του έργου που αφορά στην υλοποίηση της στελέχωσης, στην κατάρτιση μητρώου εκπαιδευτών, στην στέγαση, στους χώρους διδασκαλίας, στον εξοπλισμό, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας και

γγ) μέχρι την 31-12-2016 θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να λειτουργήσει η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία και θα συμβάλει στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία αυτής.

5. Ο Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

6. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου της και θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), το οποίο θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven