Αρ. πρωτ.: 56203/30.5.2016 Παροχή διευκρινίσεων ως προς το στοιχείο στ' της υπ.αρθμ. πρωτ. 633/05-01-2015 Υπουργικής Απόφασης

Αρ. πρωτ.: 56203/30.5.2016 Παροχή διευκρινίσεων ως προς το στοιχείο στ' της υπ.αρθμ. πρωτ. 633/05-01-2015 Υπουργικής Απόφασης

Αθήνα,30/05/2016
Αρ. Πρωτ. : 56203
Σχετ.: Κ1-987

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων
Τμήμα Γ’ Λειτουργίας Εμπορίου

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Θ.Ιατροπούλου
Τηλ:210 3843516

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς το στοιχείο στ΄ της υπ.αρθμ. πρωτ. 633/05-01-2015
Υπουργικής Απόφασης


Έχοντας υπ’ όψη, την υπ.αρθμ.πρωτ.633/5.1.2015 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου» (ΦΕΚ Β΄16) και μετά από αιτήματα ενδιαφερομένων, σχετικά με την διευκρίνιση του όρου «κουλούρια» που αναφέρεται στο στοιχείο στ΄ των πωλούμενων ειδών που ορίζει η ως άνω απόφαση, σημειώνουμε τα εξής:

Ο όρος «κουλούρια», περιλαμβάνει τόσο το παραδοσιακά ονομαζόμενο «κουλούρι Θεσσαλονίκης», όσο και ευρύτερα, τα συναφή με αυτό εν εξελίξει είδη, όπως κουλούρι με σταφίδες, γλυκό κουλούρι, ξεροψημένο κουλούρι που παραπέμπει στον όρο κριτσίνι.

Οι ανωτέρω διευκρινήσεις, αφορούν τόσο τους ελεγκτές, όσο και τους ενδιαφερόμενους πωλητές, για την απρόσκοπτη άσκηση του ελέγχου και της δραστηριότητάς τους αντίστοιχα.

Συνεπώς, αυτό που απαιτείται από όλους για τα ευαίσθητα αυτά είδη, είναι η έμφαση στους κανόνες υγιεινής και διακίνησης των πωλούμενων προϊόντων, με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία.


Ο Γενικός Διευθυντής Αγοράς
Κων/νος Κουκολιάς

Πηγή: Taxheaven