Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1081512 ΕΞ 2016/30.5.2016 Άρθρο 128 καν. 2447/2015 της Επιτροπής Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις διαδοχικών πωλήσεων στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1081512 ΕΞ 2016/30.5.2016 Άρθρο 128 καν. 2447/2015 της Επιτροπής Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις διαδοχικών πωλήσεων στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Αθήνα, 30 Μαίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1081512 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α 'ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
T. Κ: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-69.87. 480
Πληροφορίες: Ε.Μπίρμπιλα, Μ.Λύτρα
FAX: 210-69.87.477
Email: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Άρθρο 128 καν. 2447/2015 της Επιτροπής Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις διαδοχικών πωλήσεων στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα»

Σχετ: Η αριθ. ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ/7.4.2016 ΔΥΟ (ως προς τη σελ. 17 - Δασμολογητέα Αξία)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε η νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, εφεξής: UCC), και ειδικότερα ως προς το σημείο αυτής που αναφέρεται στις διατάξεις περί δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 128 των Διατάξεων Εφαρμογής του UCC (καν. 2447/2015, εφεξής: ΙΑ) σε συνδυασμό με το άρθρο 70 UCC, αναφορικά με τις περιπτώσεις «διαδοχικών» πωλήσεων πριν το εμπόρευμα τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.:

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 UCC, η κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα τελωνιζόμενα εμπορεύματα, όταν αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., ενδεχομένως κατόπιν της προσαρμογής που προβλέπεται στα άρθρα 71 και 72 UCC.

2. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 128 παρ. 1 ΙΑ, στην περίπτωση σειράς πωλήσεων προς εξαγωγή του ίδιου εμπορεύματος με προορισμό την Ε.Ε., πριν από τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία, η συναλλακτική αξία καθορίζεται με βάση την πώληση που γίνεται αμέσως πριν τα εμπορεύματα εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

3. Επιπλέον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidance) που εκδόθηκαν εκ μέρους της Ε. Επιτροπής αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων περί δασμολογητέας αξίας στα πλαίσια του U CC, αλλά και με βάση την απάντηση που δόθηκε από την Ε. Επιτροπή σε σχετικά ερωτήματα της Υπηρεσίας μας, καθίσταται σαφές ότι:

- Η έννοια της «πώλησης προς εξαγωγή» με προορισμό την Ε.Ε., δεν συμπεριλαμβάνει τις πωλήσεις εκείνες που πραγματοποιούνται μεταξύ αγοραστή και πωλητή που βρίσκονται εντός της Ε.Ε., έστω και αν η πώληση πραγματοποιείται πριν από τη θέση του εμπορεύματος σε ελεύθερη κυκλοφορία.

- Οι εν λόγω πωλήσεις ορίζονται ρητά ως «εγχώριες» πωλήσεις (domestic sales) εντός της Ε.Ε., που δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς διαμόρφωσης της συναλλακτικής αξίας των εμπορευμάτων.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας στην ουσιαστική διαφοροποίηση που έχει επέλθει από 1/5/2016 στον τρόπο υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας στην περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων, με βάση το άρθρο 128 παρ. 1 IA, σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 147 καν. 2454/93 που εφαρμόζονταν έως τις 30/4/2016.

Πρόκειται στην ουσία για ανατροπή του τρόπου υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις διαδοχικών πωλήσεων, σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 1 καν. 2454/93, καθόσον:

- Δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα επιλογής του τιμολογίου πώλησης που πραγματοποιείται μεταξύ αγοραστή και πωλητή που βρίσκονται εντός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

- Επισημαίνεται ότι, η προϋπόθεση εστιάζεται στον τόπο εγκατάστασης του αγοραστή και του πωλητή τη στιγμή που πραγματοποιείται η πώληση, και όχι στον τόπο που βρίσκεται το εμπόρευμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (εντός ή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.).

- Έτσι, η πώληση εμπορεύματος από πωλητή που βρίσκεται εντός της Ε.Ε. προς αγοραστή που επίσης βρίσκεται εντός της Ε.Ε., η οποία πραγματοποιείται πριν το εμπόρευμα εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., όσο δηλαδή το εμπόρευμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε έδαφος τρίτης χώρας, εξακολουθεί να θεωρείται ως «εγχώρια πώληση» στα πλαίσια του άρθρου 128 παρ. 1 ΙΑ και κατά συνέπεια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού.

- Η μόνη πώληση που μπορεί να ληφθεί νόμιμα υπόψη για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων με βάση τη μέθοδο της συναλλακτικής αξίας, είναι η τελευταία πώληση προς εξαγωγή που πραγματοποιείται πριν τα εμπορεύματα εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., δηλαδή η τελευταία πώληση από πωλητή τρίτης χώρας προς αγοραστή εντός της Ε.Ε. Λοιπές μεταπωλήσεις του εμπορεύματος προς αγοραστές εντός της Ε.Ε. δεν λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της συναλλακτικής αξίας.

- Στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης του εν λόγω τιμολογίου πώλησης, όπως π.χ. για λόγους επίκλησης εμπορικού απορρήτου, τότε δεν υφίσταται δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου της συναλλακτικής αξίας για σκοπούς υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 70 UCC. Στην περίπτωση αυτή, η δασμολογητέα αξία θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τις εναλλακτικές μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 74 UCC.

- Το τελευταίο τιμολόγιο πώλησης μεταξύ πωλητή και αγοραστή εντός της Ε.Ε. πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, μπορεί να ληφθεί υπόψη αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής των εν λόγω εναλλακτικών μεθόδων του άρθρου 74 UCC, εφόσον αυτό επιτρέπεται με βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο που χρησιμοποιείται.

5. Ειδικότερα, όσον αφορά την εκτίμηση της αξίας στην περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων με βάση τις εναλλακτικές μεθόδους του άρθρου 74 UCC, , επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

- Οι εναλλακτικές μέθοδοι του άρθρου 74 UCC εφαρμόζονται μόνον εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο το απαιτούμενο τιμολόγιο για την εφαρμογή της μεθόδου της συναλλακτικής αξίας με βάση το άρθρο 128 παρ. 1 ΙΑ (τελευταία πώληση από πωλητή σε τρίτη χώρα προς αγοραστή εντός Ε.Ε.).

- Κατά συνέπεια, εφόσον υφίσταται το προαναφερόμενο τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά η μέθοδος της συναλλακτικής αξίας του άρθρου 70 UCC και 128 παρ. 1 ΙΑ, στη βάση του εν λόγω τιμολογίου. Ως είναι ευνόητο, στην περίπτωση αυτή:

- Δεν εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του εισαγωγέα η προσκόμιση ή μη του εν λόγω τιμολογίου και κατά συνέπεια η επιλογή της μεθόδου που θα εφαρμοστεί για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας.

- Δεν εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του τελωνείου η αποδοχή ή μη του τιμολογίου αυτού, εφόσον βέβαια δεν υφίστανται εύλογες υπόνοιες ως προς την αυθεντικότητά του.

- Στην περίπτωση που δεν υφίσταται το τιμολόγιο της τελευταίας πώλησης από πωλητή τρίτης χώρας προς αγοραστή εντός της Ε.Ε., τότε οι εναλλακτικές μέθοδοι του άρθρου 74 UCC που μπορούν να εφαρμοστούν για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, καθώς και η δυνατότητα συσχέτισης του τιμολογίου της τελευταίας πώλησης που γίνεται μεταξύ συναλλασσόμενων εντός της Ε.Ε. (και πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία), στα πλαίσια των μεθόδων αυτών, έχουν ως ακολούθως:

- Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74, εφαρμόζονται διαδοχικά η συναλλακτική αξία πανομοιότυπων και ομοειδών εμπορευμάτων, αντίστοιχα, τα οποία πωλούνται για εξαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και εξάγονται κατά την ίδια ή περίπου την ίδια χρονική στιγμή με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. Καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξεύρεση στοιχείων αξίας αναφορικά με πανομοιότυπα ή ομοειδή εμπορεύματα που πωλούνται προς εξαγωγή στην Ε.Ε., δεν είναι δυνατή η συσχέτιση του τιμολογίου πώλησης του εμπορεύματος μεταξύ αγοραστή και πωλητή εντός της Ε.Ε., από τη στιγμή που η εν λόγω πώληση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «πώληση προς εξαγωγή», αλλά ορίζεται ως «εγχώρια πώληση» (βλ. σημείο 3 ανωτέρω). Συνεπώς, η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων με βάση τη μέθοδο των πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων, θα πρέπει να καθοριστεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ανωτέρω τιμολόγιο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία περί της αξίας ομοειδών και παρόμοιων προϊόντων, κατά περίπτωση, τα οποία υπάρχουν στα αρχεία των τελωνειακών αρχών και με τη συνδρομή των Τελωνειακών Περιφερειών, κατά το συνήθη τρόπο εφαρμογής των μεθόδων αυτών σε κάθε άλλη περίπτωση.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή ότι, σε περίπτωση χρήσης των μεθόδων πανομοιότυπων ή ομοειδών προϊόντων, θα πρέπει να σημειώνεται στο πεδίο 44 του ΕΔΕ η κατάλληλη ένδειξη «2» ή «3», αντίστοιχα, που υποδηλώνει τη χρήση των εν λόγω μεθόδων, και όχι η ένδειξη «1» που υποδηλώνει τη χρήση της μεθόδου της συναλλακτικής αξίας.

- Εφόσον, όμως, δεν είναι δυνατό να βρεθούν αξιοποιήσιμα στοιχεία για την εφαρμογή των προαναφερόμενων μεθόδων του άρθρου 74 παρ. 1 και 2 UCC, δηλ. δεν είναι εφικτή η χρήση της αξίας πανομοιότυπων και ομοειδών προϊόντων λόγω έλλειψης των σχετικών στοιχείων, τότε μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος της αξίας που βασίζεται στην τιμή μονάδας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 74 UCC.

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, χρησιμοποιείται η αξία που βασίζεται επί της τιμής μονάδας που αντιστοιχεί στις πωλήσεις μέσα στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. των εισαγόμενων εμπορευμάτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα και πραγματοποιούνται από πρόσωπα που δεν συνδέονται με τους πωλητές εντός της Ε.Ε.

Στα πλαίσια εφαρμογής της μεθόδου αυτής, μπορεί να ληφθεί υπόψη το τελευταίο τιμολόγιο πώλησης μεταξύ αγοραστή και πωλητή εντός της Ε.Ε., πριν από τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ως βάση για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας με την εναλλακτική μέθοδο της τιμής μονάδας.

Για το σκοπό διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας με τη χρήση του εν λόγω τιμολογίου, θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές κατά περίπτωση, όπως π.χ. η αφαίρεση των εξόδων μεταφοράς εντός της Ε.Ε. μετά το πρώτο σημείο εισόδου, καθώς και των λοιπών εξόδων, προμηθειών κλπ. που πραγματοποιούνται μετά από την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και περιλαμβάνονται στην αξία του εν λόγω τιμολογίου, εφόσον αυτά μπορούν να διακριθούν.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή ότι, σε περίπτωση χρήσης της παρούσας μεθόδου, με βάση την τιμή μονάδας, θα πρέπει να σημειώνεται στο πεδίο 44 του ΕΔΕ η κατάλληλη ένδειξη «4» που υποδηλώνει τη χρήση της εν λόγω μεθόδου.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 2 ΙΑ, προβλέπεται παρέκκλιση από την εφαρμογή των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω αναφορικά με την υποχρεωτική χρήση του τελευταίου τιμολογίου πώλησης από τρίτη χώρα προς την Ε.Ε., για σκοπούς υπολογισμού της συναλλακτικής αξίας, αποκλειστικά για ορισμένες περιπτώσεις ειδικών καθεστώτων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό, ως ακολούθως:

- Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 2 ΙΑ:

«Όταν τα εμπορεύματα πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., και όχι πριν εισέλθουν στο εν λόγω τελωνειακό έδαφος, ενώ βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς άλλο από αυτό της εσωτερικής διαμετακόμισης, ειδικού προορισμού ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, η συναλλακτική αξία προσδιορίζεται με βάση την εν λόγω πώληση».

- Από την προαναφερόμενη διατύπωση συνάγεται ότι:

- Το άρθρο 128 παρ. 2 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις διαδοχικών πωλήσεων όπου τα εμπορεύματα έχουν ήδη εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., αλλά βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα, εκτός από:
- τον ειδικό προορισμό,

- την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, καθώς και

- την εσωτερική διαμετακόμιση,

τα οποία εξαιρούνται ρητά. Έτσι, όλα τα λοιπά ειδικά καθεστώτα εμπίπτουν κατ' αρχήν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής, όπως π.χ. εξωτερική διαμετακόμιση, τελωνειακή αποταμίευση, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή κλπ.

- Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή, η συναλλακτική αξία μπορεί να καθοριστεί με βάση ένα τιμολόγιο πώλησης προς εξαγωγή εντός της προσωρινής εναπόθεσης ή του ειδικού καθεστώτος, το οποίο δεν είναι απαραίτητα το τελευταίο στη σειρά πριν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή πριν από μια «εγχώρια» πώληση (μεταξύ ενωσιακών συναλλασσόμενων), όπως στην προηγούμενη περίπτωση.

- Για την εφαρμογή του άρθρου 128 παρ. 2, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε. Επιτροπής πρέπει κατ' αρχήν να διασφαλίζεται ότι δεν έχει υπάρξει «πώληση προς εξαγωγή» πριν από τη θέση των εμπορευμάτων στην προσωρινή εναπόθεση ή το ειδικό καθεστώς.

Με άλλα λόγια, εφόσον υφίσταται τιμολόγιο πώλησης από πωλητή σε τρίτη χώρα προς αγοραστή εντός της Ε.Ε. («πώληση προς εξαγωγή»), πριν από την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και τη θέση τους στα εν λόγω ειδικά καθεστώτα, τότε η συναλλακτική αξία καθορίζεται με βάση το τιμολόγιο αυτό.

- Η ειδοποιός διαφορά της παρούσας διάταξης σε σχέση με την παρ. 1 του άρθρου 128 είναι ότι, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τιμολόγιο πώλησης πριν την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και τη θέση τους σε προσωρινή εναπόθεση ή ειδικό καθεστώς, τότε μπορεί να λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε τιμολόγιο πώλησης από πωλητή τρίτης χώρας προς αγοραστή εντός της Ε.Ε., κατά το χρονικό διάστημα που τα εμπορεύματα βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή ειδικό καθεστώς και πριν από την έξοδό τους από το ειδικό καθεστώς, και όχι απαραίτητα το τελευταίο τέτοιο τιμολόγιο.

- Εφιστούμε την προσοχή ότι, εξακολουθεί και στην περίπτωση του άρθρου 128 παρ. 2 να ισχύει η προϋπόθεση της «πώλησης προς εξαγωγή» με προορισμό την Ε.Ε. Κατά συνέπεια, πωλήσεις μεταξύ συναλλασσόμενων που βρίσκονται εντός της Ε.Ε. ενόσω το εμπόρευμα βρίσκεται σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ειδικό καθεστώς, δεν λαμβάνονται υπόψη.

- Σε περίπτωση που δεν υφίσταται δυνατότητα προσκόμισης του απαραίτητου τιμολογίου για την εφαρμογή της μεθόδου της συναλλακτικής αξίας κατά τα προαναφερόμενα, τότε ακολουθείται η διαδικασία εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων για τον καθορισμό της συναλλακτικής αξίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παρ. 5. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού της αξίας με βάση την τιμή μονάδας, και μόνο στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ληφθεί υπόψη τιμολόγιο πώλησης μεταξύ συναλλασσόμενων εντός της Ε.Ε., με τις προϋποθέσεις και τις προσαρμογές που αναφέρθηκαν στην παρ. 5 ανωτέρω.

7. Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι για τη διασφάλιση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης των συναλλασσόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 347 ΙΑ ορίζεται ένα μεταβατικό μέτρο με εφαρμογή έως τις 31.12.2017, που επιτρέπει στους εισαγωγείς να τηρούν τις σχετικές συμβάσεις που υπέγραψαν με καλή πίστη, πριν τις 18/1/2016 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή των διατάξεων ΙΑ) και να τους παρέχει εύλογο χρόνο ώστε να προσαρμόσουν, όπου απαιτείται, τις εμπορικές τους πρακτικές. Ειδικότερα:

- Ως συνέπεια της μεταβατικής διάταξης, ο εισαγωγέας έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση μιας πώλησης άλλης από εκείνη που ορίζεται στο άρθρο 128 παρ. 1 ΙΑ.

- Συγκεκριμένα όταν ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ή περιορίζεται από σύμβαση που έχει συναφθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της νέας νομοθεσίας έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του άρθρου 147 παρ.1 του Καν.2454/93 και να διαμορφώσει τη δασμολογητέα αξία είτε χρησιμοποιώντας την πώληση με βάση την οποία τα εμπορεύματα εισήχθησαν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας είτε της τελευταίας πώλησης πριν αυτά τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία έστω και αν αυτή έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ συναλλασσομένων εντός της Ε.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εν λόγω σύμβαση να παραμένει σε ισχύ.

8. Κατόπιν των ανωτέρω, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, λόγω της πληθώρας διαφορετικών περιπτώσεων που παρουσιάζονται στην πράξη, της πολυπλοκότητας της διεθνούς εμπορικής και εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και της μη παροχής εύλογου χρονικού διαστήματος εκ μέρους της Ε. Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την ενδελεχή μελέτη των σχετικών διατάξεων πριν από τη δημοσίευσή τους, δεδομένου των σημαντικών αλλαγών που επιφέρουν στον τρόπο υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας, δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν εκ των προτέρων στην παρούσα όλες οι πρακτικές περιπτώσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσετε κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαδοχικών πωλήσεων.
Κατά συνέπεια, κατόπιν προσεκτικής μελέτης της παρούσας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας για τυχόν ειδικές περιπτώσεις που θεωρείτε ότι δεν εμπίπτουν σε αυτήν, προκειμένου να εξετάζεται η σκοπιμότητα παροχής περαιτέρω συνδρομής και εξειδικευμένων οδηγιών.

9. Επισημαίνουμε τέλος ότι, οι εισαγωγείς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιδιώκουν την απόκτηση και προσκόμιση του τιμολογίου που απαιτείται για την εφαρμογή της μεθόδου της συναλλακτικής αξίας με βάση το άρθρο 128 παρ. 1 ΙΑ, δηλαδή το τελευταίο τιμολόγιο από πωλητή τρίτης χώρας προς αγοραστή εντός της Ε.Ε. Μόνο σε περίπτωση που πράγματι δεν είναι εφικτό να προσκομιστεί το εν λόγω τιμολόγιο, π.χ. για λόγους εμπορικού απορρήτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εναλλακτικές μέθοδοι που αναλύονται στο σημείο 5 ανωτέρω.

10. Η ΕΛ.Υ.Τ. στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, καθώς και τα αρμόδια τμήματα ελέγχου και δίωξης των τελωνείων, παρακαλούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω κατά τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων σε περιπτώσεις διαμόρφωσης της αξίας εμπορευμάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαδοχικών πωλήσεων, καθώς και να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαπίστωση της αυθεντικότητας του τιμολογίου που προσκομίζεται καθώς και των εγγράφων και των στοιχείων που παρουσιάζονται για την υποστήριξη αυτού, για την αποφυγή περιπτώσεων υποτιμολόγησης.
Επιπλέον, τα τελωνεία εισαγωγής, κατά τη διενέργεια εκ των προτέρων ελέγχων κατά τη διαδικασία τελωνισμού με βάση την ανάλυση κινδύνου, παρακαλούνται να ζητούν τη συνδρομή των Τελωνειακών Περιφερειών για τα προαναφερόμενα.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Πηγή: Taxheaven