Ατομική Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 139/2016 Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στις ανώνυμες εταιρείες Μ.Β.Η. ΑΕ και Ε.Α.Σ. ΑΕ για κάθε χρήση

Ατομική Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 139/2016 Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στις ανώνυμες εταιρείες Μ.Β.Η. ΑΕ και Ε.Α.Σ. ΑΕ για κάθε χρήση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 139/2016

Αθήνα, 24 5-2016
Αρ.Πρωτ.: 226 2851

ΠΡΟΣ
Το Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
Δ/νση Εισπράξεων

Ταχ/Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ.
Τηλέφωνο : 210-3375039
FAX : 210-3375040

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Α. 124522 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/23.5.2016 έγγραφο σας, μας υποβλήθηκαν τα εξής ερωτήματα, εάν:

Α. Δύναται να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας στους φορολογούμενους i) Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. και ii) Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.», α) για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων, β) για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης και γ) για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του Δημοσίου (πλην Κεντρικής Διοίκησης), παρά το γεγονός ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.

Β. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης ως προς τα β) (για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης) και γ) (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου - πλην Κεντρικής Διοίκησης), δύναται να τεθεί επί του αποδεικτικού ο όρος της παρακράτησης.

Γ. Σε περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, υποχρεούται η Φορολογική Διοίκηση (προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. κτλ) να απόσχει από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό, λόγω των διατάξεων του άρθρου 105 ν.4387/2016.

Επί των άνω ερωτημάτων η γνώμη μας έχει ως εξής:

I. Στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 105 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12.5.2016) ορίζονται τα εξής:
«1. Χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. ... 3. Χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.» (ΜΒΗ Α.Ε.) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων».

Κατά γενική αρχή του δικαίου νεώτερος ειδικός νόμος καταργεί προγενέστερο γενικό.

II. Σύμφωνα με την προμνησθείσα ειδική διάταξη από της ισχύος αυτής (12.5.2016) χορηγείται στις εταιρείες του ερωτήματος ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα μέχρι 31.12.2016 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση πάσης ισχυούσης, μέχρι της ενάρξεως της ισχύος της διατάξεως αυτής, νομικής διατάξεως. Κατά την σαφή έννοια της διατάξεως αυτής οι έννομες συνέπειές της (ήτοι η χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών ενημερότητας) επέρχονται και για τις δύο εταιρείες εκ του νόμου, άνευ των ισχυουσών μέχρι τότε προϋποθέσεων. Και τούτο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ήτοι διάσωσης των εν λόγω εταιρειών, καθ' όσον, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση επί του άρθρου 105 του νομοσχεδίου:
«Με την πρώτη παράγραφο χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. έως την 31 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης οφειλομένων από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και η δυνατότητα συμμετοχής της σε δημόσιους διαγωνισμούς, εξασφαλίζοντας έτσι τις ελάχιστες αρχικές προϋποθέσεις προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες διάσωσης και ανασυγκρότησης της εταιρείας στο πλαίσιο του άρθρου 346 ΣΑΕΕ.

Με τη δεύτερη παράγραφο χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. (ΜΒΗ Α.Ε), προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης που έχει συναφθεί με την πρώτη, για την παραγωγή υλικών τα οποία αποτελούν απαραίτητο μέρος πυρομαχικών, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο και κατά την έννοια του όρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο νομοθέτης των διατάξεων του Ν.4387/2016, γνωρίζοντας ότι οι δύο εταιρείες δεν έχουν υπαχθεί σε νόμιμο καθεστώς ρύθμισης οφειλών, ηθέλησε προς τον σκοπό διασώσεώς των να απαλλάξει αυτές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από της υποχρεώσεως προσκομίσεως αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σκοπός που δεν θα ήτο πραγματοποιήσιμος εάν ισχύον οι απαιτούμενες από το προηγούμενο καθεστώς προϋποθέσεις, και ιδίως η προϋπόθεση της παρακράτησης, οφειλομένου προς τις εταιρείες ποσού.

III. Απάντηση:

Κατ' ακολουθίαν των προεκτιθεμένων στα τιθέμενα ερωτήματα αρμόζουν, κατά την γνώμη μου, οι ακόλουθες απαντήσεις.

Α. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να χορηγήσει στις εταιρείες του ερωτήματος αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση, όπως και για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης, χωρίς τις υφιστάμενες μέχρι 12.5.2016 προϋποθέσεις.

Β. Δεν δύναται να τεθεί επί του αποδεικτικού ενημερότητα ο όρος της παρακράτησης.

Γ. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οφείλει να απόσχει από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ.
 

Ο Νομικός Σύμβουλος
Ανδρέας Χαρλαύτης
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.Πηγή: Taxheaven