Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε33/1045/30.5.2016 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις Π.Ε., Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης και στη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περι

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε33/1045/30.5.2016 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις Π.Ε., Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης και στη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περι

Αθήνα, 30/05/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε33/1045

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
IΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
:ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
:ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 264, 265
210 52 15 242
210 52 15 256
FAX: 210 52 23 228
E - mail: asfika@otenet.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤ. ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 28, 10437, ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 52 91 767 - 770
FAX: 210 52 91 735
E - mail: diakanonismos@keao.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις Π.Ε., Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης και στη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015».

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. Φ.80000/οικ.10231/314/23-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το οποίο γνωστοποιείται η εφαρμογή των πάγιων διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α' 196) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2556/1997 (Α' 270) και την εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού με αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 (Β' 272) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορούν την αναστολή καταβολής των τρεχουσών και τη ρύθμιση σε δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, καθώς και όσων έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις προαναφερθείσες Περιφερειακές Ενότητες που επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015.

1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά τους εργοδότες Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις περιοχές των Π.Ε. που οριοθετήθηκαν με την με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.418/Α325/29-1-2016 - (ΦΕΚ Β' 417/22-2-2016), απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015.

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές τόσο της έδρας όσο και όλων των Παραρτημάτων των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγική τους δραστηριότητα (εργοστάσιο, εργοτάξιο κ.λ.π.) ή η κύρια επαγγελματική - οικονομική τους δραστηριότητα (π.χ. κεντρικές αποθήκες) αναπτύσσεται στις πληγείσες περιοχές και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές. 

Προϋπόθεση υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση είναι η υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει το ύψος της ζημιάς.

Επισημαίνεται ότι, από τις συγκεκριμένες διατάξεις δεν τίθεται χρονικός περιορισμός για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση, αλλά αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων.

Για την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για περίοδο απασχόλησης από 1/11/2015 έως 30/4/2016 απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. της έδρας της επιχείρησης.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, κατά την υποβολή της αίτησης από τον αρμόδιο εργοδότη θα συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνει ότι η επαγγελματική του εγκατάσταση επλήγη από το σεισμό της 17πς Νοεμβρίου 2015.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να προσκομιστεί η ανωτέρω βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές ύψος της προκληθείσας ζημιάς.

Εφιστάται η προσοχή των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων στον έλεγχο των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εργοδοτών στην παρούσα ρύθμιση.

2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα υπουργική απόφαση ρυθμίζονται σε δόσεις:

α) Οι ανασταλείσες μέχρι 31/5/2016 οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των ως άνω επιχειρήσεων που αφορούν μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός (10/2015), οι οποίες κεφαλαιοποιούνται την ίδια ημερομηνία μαζί με τα αναλογούντα σε αυτές πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.

β) Οι ανασταλείσες μέχρι 31/5/2016 τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. των επιχειρήσεων ή των παραρτημάτων τους που αφορούν μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 1/11/2015 έως 30/4/2016 επί των οποίων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.

γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές που ενδεχομένως θα βεβαιωθούν μετά την περίοδο αναστολής και μέχρι το τέλος των ρυθμίσεων μετά από έκτακτο έλεγχο (π.χ. διεκπεραίωση καταγγελιών, εκθέσεων ελέγχου ΕΥ. Π. Ε. Α. κ.λ.π.) και ανάγονται σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι το τέλος της εξάμηνης αναστολής.

Υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ζητήσουν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με οποιαδήποτε διάταξη τμηματικής καταβολής, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί, χωρίς απώλεια τυχόν ευεργετημάτων (εκπτώσεων επί των ήδη καταβληθεισών δόσεων).

Καθίσταται σαφές ότι, όσοι υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να υπάγονται συγχρόνως σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Εξαιρούνται από την παρούσα ρύθμιση οι εισφορές από προαιρετική ασφάλιση και αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από κάθε αιτία.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την υπαγωγή στην ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο οφειλέτη αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., στην οποία υπάγεται η έδρα του, μέχρι και τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων.

Για το σύνολο των οφειλών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μετά την καταχώριση της αίτησης εκδίδεται άμεσα η απόφαση ρύθμισης, με βάση τις οφειλές που εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Για την υπαγωγή σε ρύθμιση των εν λόγω οφειλετών, θα αναζητούνται μέσω του Α.Φ.Μ. τυχόν οικοδομοτεχνικά έργα που πρέπει να ρυθμιστούν ταυτόχρονα.

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ρύθμισης, το Τμήμα Εσόδων του αρμόδιου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται να προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο και καταλογισμό τυχόν ασφαλιστικών εισφορών.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

α) Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. περιόδων απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός, ήτοι μέχρι 31/10/2015, μαζί με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας.

β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η ημέρα του μήνα κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός (περίοδοι απασχόλησης μηνών 11/2015 - 4/2016), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.

γ) Οι εισφορές των προηγούμενων περιπτώσεων εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού των ζημιών (όπως αυτό προσδιορίζεται από σχετική βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας) δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα ημέρα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή, ήτοι από την 1/6/2016.

δ) Η πρώτη από τις μηνιαίες δόσεις δύναται να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την λήξη της αναστολής, ήτοι την 31/7/2016, οι δε υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν.

ε) Επισημαίνεται ότι οι προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις που τυχόν θα καταλογισθούν την περίοδο της αναστολής (Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ. κ.λ.π.), θα διαγραφούν με απόφαση διαγραφής από τον Διευθυντή του Υποκ/τος μετά την ολοσχερή εξόφληση της ρύθμισης.

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Απώλεια της παρεχόμενης ρύθμισης επέρχεται:

1. Από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, ήτοι για χρονικές περιόδους απασχόλησης από 1/5/2016 και εφεξής.

2. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - δόσης της ρύθμισης πέραν των τριών μηνών (π.χ. η δόση μηνός 8/2016 μπορεί να καταβληθεί μέχρι το τέλος του μηνός 11/2016).

6. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Επειδή στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων τόσο κατά την χρονική περίοδο της εξάμηνης αναστολής, όσο και κατά την περίοδο καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, για όσους εργοδότες υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση και προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας για την ζημιά που υπέστησαν και το ύψος αυτής, σας γνωρίζουμε ότι:

α) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του ν. 2362/1995, οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 2 του ν. 2556/1997.

β) Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, ενώ διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων, βεβαιώσεις στους εργοδότες, περί της υπαγωγής αυτών στις ως άνω διατάξεις και της σωστής τήρησης των όρων αυτών, προκειμένου να προσκομίζονται από τους τελευταίους στην υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων.

δ) Ανακαλούνται οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης.

ε) Αίρονται, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη, οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατά την περίοδο της εξάμηνης αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εργοδότες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με την χειρόγραφη διαδικασία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, για κάθε χρήση και χωρίς παρακράτηση, χωρίς να ερευνώνται τυχόν οφειλές τους που αφορούν τόσο την περίοδο της εξάμηνης αναστολής όσο και οφειλές από προγενέστερες μισθολογικές περιόδους οι οποίες κεφαλαιοποιούνται, υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικής αίτησης.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα έχουν ισχύ έως την ημερομηνία λήξης της εξάμηνης αναστολής (η βεβαίωση για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων θα εξακολουθήσει να ισχύει ένα έτος από την έκδοσή της, καθώς επίσης και οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται στους αναδόχους Δημοσίων Έργων για είσπραξη μερικών - όχι τελικών λογαριασμών - θα ισχύουν μέχρι την εξόφλησή τους ).

Κατά την περίοδο της ρύθμισης (μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής) θα χορηγούνται στους εν λόγω εργοδότες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση και χωρίς καμία παρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης και καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές.

Επισημαίνεται ότι, η ρύθμιση δεν ισχύει για εξόφληση τελικών λογαριασμών Δημοσίων Έργων, και συνεπώς, στις βεβαιώσεις αυτές θα αναγράφεται το σύνολο της οφειλής (και αυτής που τυχόν ρυθμίστηκε), το οποίο θα πρέπει να παρακρατηθεί και αποδοθεί στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 Ν. 2065/1992.

Διευκρινίζεται ότι μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής καταβολής τρεχουσών εισφορών και μέχρι την ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης ή εξόφλησης των εισφορών, δεν θα είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας με την προαναφερόμενη διαδικασία.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven