Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016/ 30.5.2016 Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007)

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016/ 30.5.2016 Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007)

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δράγκου
Τηλέφωνο: 210 - 3375311
ΦΑΞ: 210 - 3375001

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007).

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, τόσο από πλευράς εταιρικού δικαίου όσο και από φορολογικής σκοπιάς το στάδιο της εκκαθάρισης δεν διαφέρει επί της ουσίας από αυτό της κήρυξης της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, αφού και στις δύο αυτές περιπτώσεις η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται για φορολογικούς σκοπούς (σχετ. το 1086170/11128/Β0012/16-9- 2009 έγγραφό μας).

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 133 του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) (ν.3588/2007) ορίζεται ότι, κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη που ενεργείται κατά τα άρθρα 135 έως 145 του Κώδικα, οι συνεπεία αυτής επί μέρους μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη για τη πραγμάτωσή τους, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου (πλην Φ.Π.Α.). Οι απαλλαγές αυτές επέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται και η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

4. Από τη γραμματική διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι αυτές δεν αναφέρονται σε απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τυχόν υπεραξία που προκύπτει από τις πιο πάνω μεταβιβάσεις, αλλά αποκλειστικά και μόνο στην πράξη της μεταβίβασης και συνεπώς σε έμμεσους φόρους που τυχόν βαρύνουν την πράξη αυτή.

5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 145 του ΠτΚ ορίζεται ότι, αν και ο δεύτερος δημόσιος πλειστηριασμός δεν καταλήξει στη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης της επιχείρησης, η εκποίηση πλέον γίνεται χωριστά για κάθε στοιχείο του ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146 έως 150, αν δεν έχει αποφασισθεί διαφορετικά από τη συνέλευση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 84.

6. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 146 του ΠτΚ ορίζεται ότι, εάν μέχρι την ένωση δεν έχουν εκποιηθεί όλα τα κινητά και εμπορεύματα της περιουσίας του οφειλέτη κατά τις διατάξεις των άρθρων 67 και 84 του παρόντος κώδικα, αυτά που έχουν απομείνει εκποιούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 77, χωρίς την τήρηση της διατυπώσεως της παραγράφου 2 αυτού. Ειδικότερα, στην παρ. 1 του άρθρου 77 του παρόντος Κώδικα ορίζεται ότι, μετά την περάτωση της απογραφής, ο σύνδικος για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών απευθύνεται προς τον εισηγητή και ζητεί από αυτόν να του επιτρέψει την πώληση των εμπορευμάτων και των κινητών εν γένει της πτώχευσης, εφόσον δεν προβλέπεται ότι μπορεί να επιτευχθεί η διατήρηση της επιχείρησης ή η εκποίησή της ως συνόλου.

7. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι αφενός μεν η κηρυχθείσα σε πτώχευση εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται για τον σκοπό ολοκλήρωσης της πτωχευτικής διαδικασίας και αφετέρου, όλα τα έσοδα που αποκτά στο στάδιο αυτό θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκύπτει ότι το εισόδημα από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται κατά το άρθρο 146 του ΠτΚ, ήτοι ανά μονάδα αντικειμένου, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης του άρθρου 84 του ΠτΚ, λόγω του ότι με το δεύτερο δημόσιο πλειστηριασμό δεν επιτεύχθει η πώληση της επιχείρησης ως συνόλου, φορολογείται ως έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4172/2013.Ακριβές Αντίγραφο   
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Πηγή: Taxheaven